Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие проект на Правилник за администрацията на Върховния административен съд

16 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие проект на Правилник за администрацията на Върховния административен съд (ПАВАС). Колегията предлага на Пленума на ВСС на основание чл. 342, ал. 1 от Закона за съдебната власт да приеме Правилник за администрацията на ВАС.

ПАВАС съдържа набор правила, съобразени с промените в Закона за съдебната власт и с Административно процесуалния кодекс. С него се цели оптимизиране на дейността на администрацията на ВАС. Направена е детайлна регламентация на института на съдебния помощник, очертани са правомощията на главния секретар над общата администрация и пряк контрол от страна на главния секретар и административния секретар по отношение на специализираната администрация, на началника на кабинета на председателя и по отношение на служителите в кабинета на председателя, на длъжността „служител – връзки с обществеността. Създава се функционален набор от правила във връзка с дейността по стопанисване и управление на предоставените на ВАС недвижими имоти, предвиждат се изменения в дейността на специализираната администрация и други. С него се доразвива институтът „атестиране“ на съдебните служители, което има ключово значение за администрацията.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд