Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС освободи и поощри Искра Блъскова като административен ръководител на Окръжен съд – Русе. Анета Георгиева е определена за изпълняващ функциите „председател“

16 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 304, ал. 1 от Закона за съдебната власт във връзка с чл. 303 ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ поощри Искра Георгиева Блъскова – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Русе, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1000 лв. за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. Наградата е предложена  от трима членове на Съдийската колегия – Красимир Шекерджиев, Боян Новански и Драгомир Кояджиков.

Съдийската колегия на ВСС на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт освободи Искра Георгиева Блъскова от заеманата длъжност „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд – Русе, считано от 18.07.2019 г.

Съдийската колегия на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от ЗСВ, в изпълнение на решение на СК по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, определи Анета Цветанова Георгиева – заместник-административен ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – Русе, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд – Русе, считано от 18.07.2019 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд