ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 22 юли 2019 г. от 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

1. Внасяне на предложения за кандидатури за главен прокурор /чл. 173, ал. 4 ЗСВ/ - второ поредно заседание. 

* * * * * 

2. Проект на решение за оптимизиране щатната численост на Окръжна прокуратура – Търговище, с оглед обезпечаването на административния ръководител с изтичащ втори мандат. 
Внася: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет 
3. Проект на решение по процедура за преназначаване на 1 (един) прокурор, по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, от Районна прокуратура – Кърджали в Районна прокуратура – Харманли, открита с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 20/03.07.2019 г. 
Внася: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет 

ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

4. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 8.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет. 
Внася: Комисия по правни въпроси 

* * * * * 

5. Проект на решение по покана на Секретариата на Европейската мрежа на съдебните съвети за регистрация на участници в Проектните екипи на ЕМСС за периода 2019 - 2020 г. в срок до 9 септември 2019 г. 
Внася: Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС: 
ДАНАИЛ КИРИЛОВ

Публикуван на:
18 юли 2019 г.  

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд