ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на
23 юли 2019 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф“ № 12, при следния

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д:


АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ 

1. Проект на решение за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Окръжен съд – Враца, поради изтичащ на 28.07.2019 г. мандат. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
2. Проект на решение за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Административен съд – Пазарджик, поради изтичащ на 29.07.2019 г. мандат. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
3. Проект на решение за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Окръжен съд – Видин, поради изтичащ на 29.07.2019 г. мандат. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
4. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд – Кърджали за поощряване на Тонка Гогова Балтова – Стоева – съдия в Окръжен съд – Кърджали, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, на основание чл. 304, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 303, ал. 2, т. 2, б.„а“ от ЗСВ. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
5. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд – Кърджали за освобождаване на Тонка Гогова Балтова – Стоева от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Кърджали, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
6. Проект на решение за оптимизиране на щатната численост в органите на съдебната власт. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
7. Решение № 10109/01.07.2019 г. по адм. дело № 5340/2017 г. на Върховния административен съд, образувано по жалба на Катя Иванова Аспарухова – съдия в Административен съд – София-град, срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 1.3 от Протокол № 43/24.10.2017 г. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
8. Решение № 9718/25.06.2019 г. по адм. дело № 13803/2017 г. на Върховния административен съд, постановено по молба за допълване на Решение № 4719/29.03.2019 г. по адм.д. № 13803/2017 г. по описа на ВАС, образувано по жалба на Елена Иванова Стоилова – съдия в Районен съд – Провадия. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
9. Решение № 10255/03.07.2019 г. по адм. дело № 13437/2017 г. на Върховния административен съд, постановено по молба за допълване на Решение № 3582/12.03.2019 г. по адм.д. № 13437/2017 г. по описа на ВАС, образувано по жалба на Рени Христова Коджабашева – съдия в Софийския градски съд. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
10. Влязло в сила Решение № 9001/13.06.2019 г. по адм. дело № 13965/2018 г. по описа на Върховния административен съд, Шесто отделение, образувано по жалба от Румен Любенов Петков – съдия във Военно-апелативния съд, срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 16 (от т. 16.1 до т. 16.7) от Протокол № 30/11.10.2018 г. по обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 48/05.12.2017 г., конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във ВКС – наказателна колегия. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
11. Проект на решение по молбата на Николай Симеонов Гемеджиев – съдия в Районен съд – Айтос, командирован в Районен съд – Бургас. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
12. Проект на решение по молбата на Андон Вълков Вълков – съдия в Районен съд – Варна и Кристиана Стоянова Кръстева – съдия в Районен съд – Перник за извършване на размяна на основание чл. 194, ал. 2 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
13. Проект на решение за предварително атестиране на Даниела Димитрова Събчева – съдия в Окръжен съд – Пловдив. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
14. Проект на решение за придобиване статут на несменяемост на Хрисимир Максимов Пройнов – съдия в Районен съд – Попово. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
15. Проект на решение за периодично атестиране на Емил Димитров Божков – съдия в Районен съд – Разлог. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
16. Проект на решение за периодично атестиране на Калина Георгиева Пейчева – съдия в Окръжен съд – Ямбол. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
17. Проект на решение за периодично атестиране на Минка Кирчева Георгиева – съдия в Районен съд – Добрич. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
18. Проект на решение за периодично атестиране на Поля Павлинова Иванова – съдия в Районен съд – Попово. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
19. Проект на решение за периодично атестиране на Велина Иванова Полежанова – изпълняваща функциите „административен ръководител“ на Районен съд – Разлог. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
20. Проект на решение за периодично атестиране на Светлозар Георгиев Рачев – съдия в Административен съд – Габрово. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
21. Проект на решение за извънредно атестиране на Силвия Петрова Димитрова – съдия в Административен съд – София-град. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
22. Проект на решение за повишаване на Соня Николова Найденова – съдия в Софийския градски съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
23. Проект на решение за повишаване на Николай Симеонов Гемеджиев – съдия в Районен съд – Айтос, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
24. Проект на решение за повишаване на Деница Добрева Добрева – съдия в Районен съд – Варна, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
25. Проект на решение за повишаване на Маргаритка Николова Шербанова – съдия в Апелативен съд – София, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
26. Проект на решение за повишаване на Тодор Георгиев Тодоров – съдия в Апелативен съд – София, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
27. Проект на решение за повишаване на Тодор Георгиев Попиванов – съдия в Районен съд – Видин, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
28. Проект на решение за повишаване на Христина Петкова Юрукова - съдия в Административен съд – Пазарджик, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

 СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА

29. Проект на решение относно откриване на процедура за преместване на 1 /един/ съдия по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ от Районен съд – Стара Загора в Софийския районен съд. 
Внася: Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ 
30. Проект на решение по предложение за оптимизиране на щатната численост в Апелативен съд – София. 
Внася: Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ 
31. Проект на решение за оптимизиране щатната численост на Софийския районен съд. 
Внася: Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ 
32. Проект на решение относно обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния касационен съд за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г. 
Внася: Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ 
33. Проект на решение относно обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния административен съд за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г. 
Внася: Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“

 СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

34. Предложение за оптимизиране на щатната численост на съдебните служители, за които е указано на административните ръководители на съдилища да не предприемат действия за назначаване на съдебни служители за длъжностите, заети от лица, които са придобили право на пенсия и тези, на които предстои да се пенсионират през 2019 г. 
Внася: Комисия „Съдебна администрация“ 
* * * * * 
35. Предложение от УС на НИП за командироване на Татяна Валентинова Грозданова – Чакърова – съдия в Окръжен съд – София, избрана за постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши съдии в Националния институт на правосъдието за съдебната учебна 2019-2020 г. 

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ПРОТОКОЛ

36. Проект на решение за приемане на доклад от членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България от участие в 75-та редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена в периода 20-21 юни 2019 г., в гр. Брюксел, Белгия. 
Внася: Дирекция „Международна дейност и протокол“ 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ 
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС: 
ЛОЗАН ПАНОВ

Публикуван на
18 юли 2019 г. 
 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд