КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 23
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 16 ЮЛИ
 2019 г. 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, и Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд 
ОТСЪСТВАЩ: Атанаска Дишева 
На заседанието присъства Николай Найденов – и.д. главен секретар на Висшия съдебен съвет 
Откриване на заседанието – 09.42 ч. 
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:

 42. Предложение от УС на НИП за командироване на Татяна Валентинова Грозданова – Чакърова – съдия в Окръжен съд - София, избрана за постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши съдии в Националния институт на правосъдието за съдебната учебна 2019-2020 г. 
43. Проект на решение по предложение за оптимизиране щатната численост в Апелативен съд – София. 
Внася: Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ 
44. Проект на решение за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Окръжен съд - Враца, поради изтичащ на 28.07.2019 г. мандат. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
45. Проект на решение за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Административен съд - Пазарджик, поради изтичащ на 29.07.2019 г. мандат. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
46. Проект на решение за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Окръжен съд - Видин, поради изтичащ на 29.07.2019 г. мандат. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
47. Проект на решение по предложение от членове на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за поощряване на Искра Георгиева Блъскова – административен ръководител на Окръжен съд - Русе. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
48. Проект на решение за освобождаване на Искра Георгиева Блъскова от заеманата длъжност „административен ръководител“ на Окръжен съд – Русе, на основание чл. 165, ал. 1, т.1 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
49. Проект на решение за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Окръжен съд – Русе. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
50. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд - Кърджали за поощряване на Тонка Гогова Балтова - Стоева - съдия в Окръжен съд - Кърджали, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, на основание чл. 304, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от ЗСВ. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
51. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд - Кърджали за освобождаване на Тонка Гогова Балтова - Стоева от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Кърджали, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
52. Проект на решение по молбата на Андон Вълков Вълков - съдия в Районен съд - Варна и Кристиана Стоянова Кръстева - съдия в Районен съд - Перник за извършване на размяна на основание чл. 194, ал. 2 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

 
II. ОТЛАГА разглеждането на т.т.18-21, 23-26, 28, 32-36, 38, 39, 41-46, 50-52 от дневния ред за следващото заседание на Съдийската колегия на ВСС, което ще се проведе на 23.07.2019 г. 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

 1. Връчване на отличия на съдии, поощрени на основание чл. 303 от Закона за съдебната власт 
Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов връчи на поканените поощрени съдии лични почетни знаци, както следва: 
1. Емилия Георгиева Присадова – съдия в Окръжен съд – Смолян, с решение на Съдийската колегия по Протокол № 38/04.12.2018 г. поощрена с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“; 
2. Румяна Пейчева Пеева – съдия в Административен съд – Велико Търново, с решение на Съдийската колегия по Протокол № 40/11.12.2018 г. поощрена с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“; 
3. Елена Крумова Николова-Стоилова – съдия в Окръжен съд – Перник, с решение на Съдийската колегия по Протокол № 6/19.02.2019 г. поощрена с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“; 
4. Силвия Петрова Петрова – административен ръководител - председател на Окръжен съд - Търговище, с решение на Съдийската колегия по Протокол № 7/26.02.2019 г. поощрена с отличие „личен почетен знак първа степен – златен"; 
5. Ванко Димитров Ангелов – съдия във Военен съд – София, с решение на Съдийската колегия по Протокол № 10/19.03.2019 г. поощрен с отличие „служебна благодарност и грамота“; 
6. Свилен Русев Александров – съдия във Военно-апелативния съд, с решение на Съдийската колегия по Протокол № 12/02.04.2019 г. поощрен с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен“; 
7. Красимир Ламбрев Бамбов – съдия в Окръжен съд – Кюстендил, с решение на Съдийската колегия по Протокол №14/23.04.2019 г. поощрен с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“; 
8. Мая Бориславова Дамянова – съдия в Софийски градски съд, с решение на Съдийската колегия по Протокол № 14/23.04.2019 г. поощрена с отличие „личен почетен знак втора степен - сребърен“; 
9. Светла Веселинова Чорбаджиева – съдия във Върховния касационен съд, с решение на Съдийската колегия по Протокол № 17/28.05.2019 г. поощрена с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“; 
10. Светла Божкова Кермекчиева – съдия в Апелативен съд – София, с решение на Съдийската колегия по Протокол № 17/28.05.2019 г. поощрена с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“; 
11. Златка Русева Русева – съдия във Върховния касационен съд, с решение на Съдийската колегия по Протокол № 21/02.07.2019 г. поощрена с отличия „служебна благодарност и грамота“ и „личен почетен знак първа степен – златен“. 

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

 2. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител – председател на Окръжен съд – Пловдив 
Кандидат: 
- Иван Георгиев Калибацев – административен ръководител – председател на Районен съд – Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ (Атестиран с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 32/30.10.2018 г., комплексна оценка „Много добра“)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 7 гласа „за“ и 6 гласа „против“, НЕ НАЗНАЧАВА Иван Георгиев Калибацев – административен ръководител – председател на Районен съд - Пловдив, на длъжността „административен ръководител - председател“ на Окръжен съд – Пловдив. 
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали) 
3. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител-председател на Районен съд - Асеновград 
Кандидат: 
- Иван Георгиев Шейтанов – изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Асеновград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ (Атестиран с решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 58/26.11.2015 г., комплексна оценка „Много добра“)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 11 гласа „за“ и 0 гласа „против“, на основание чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Иван Георгиев Шейтанов – изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд - Асеновград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, на длъжността „административен ръководител - председател“ на Районен съд – Асеновград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност. 
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали) 

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

 4. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 16/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. ПРИЕМА, че съдия Полина Хаджимаринска - съдия в Софийски районен съд, не е извършила твърдените в предложението на председателя на Софийски градски съд, с вх. № 5929/26.04.2017 г., по което е образувано дисциплинарно дело № 16/2017 г. по описа на ВСС, нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ЗСВ по отношение на 10 от делата, нарушение по които е констатирано към 31.01.2017 г., обективирано в справката от 28.02.2017 г., а именно: в.гр.д. № 5539/2010 г., в.гр.д. № 14269/2010 г., в.гр.д. № 3014/2013 г., в.гр.д. № 8462/2013 г., в.гр.д. № 13461/2014 г., в.гр.д. № 15313/2014 г., в.гр.д. № 16285/2014 г., в.гр.д. № 19917/2014 г., в.гр.д. № 20174/2014 г., в.гр.д. № 20373/2014 г., всички по описа на СГС. 
4.2. ПРИЕМА, че съдия Полина Хаджимаринска - съдия в Софийски районен съд, не е извършила твърдените в предложението на председателя на Софийски градски съд, с вх. № 5929/26.04.2017 г., по което е образувано дисциплинарно дело № 16/2017 г. по описа на ВСС, нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ЗСВ по отношение на 38 дела, нарушение по които е констатирано към 31.07.2017 г., а именно: 48193/2013 г., 63 576/2014 г., 15799/15 г., 53403/14 г., 605/15 г., 1464/15 г., 20393/15 г., 31080/12 г., 4594/14 г., 10497/15 г., 11847/15 г., 18887/15 г., 22939/15 г., 61315/14 г., 5292/14 г., 26514/13 г., 37256/14 г., 49379/13 г., 10291/15 г., 8/15 г., 57785/14 г., 71146/14 г., 3736/12 г., 72245/14 г., 34938/14 г., 68378/14 г., 15618/13 г., 25352/14 г., 51442/14 г., 45834/15 г., 56250/14 г., 20624/15 г., 16293/2006, 21831/15 г., 22868/14 г., 31588/16 г., 32561/15 г., 31806/15 г. по описа на СРС. 
4.3. ПРЕКРАТЯВА производството по дисциплинарно дело № 16/2017 г., образувано по предложение на председателя на Софийски градски съд, в останалата част по отношение на твърдението за нарушения, изразяващи се в неизготвянето на съдебните актове в срок по 73 въззивни граждански дела и 35 частни граждански дела, всички по описа на СГС, индивидуализирани в справката от 09.12.2015 г., а именно: 

1. ВО II-В 16974/2013 ВД 
2. ВО II-В 3911/2012 ВД 
3. ВО II-В 13440/2013 ВД 
4. ВО II-В 13720/2013 ВД 
5. ВО II-В 10265/2013 ВД 
6. ВО II-В 16976/2013 ВД 
7. ВО II-В 17228/2013 ВД 
8. ВО II-В 17574/2013 ВД 
9. ВО II-В 961/2014 ВД 
10. ВО II-В 8348/2012 ВД 
11. ВО II-В 20/2014 ВД 
12. ВО II-В 575/2014 ВД 
13. ВО II-В 773/2010 ВД 
14. ВО II-В 14529/2013 ВД 
15. ВО II-В 206/2014 ВД 
16. ВО II-В 419/2014 ВД 
17. ВО II-В 534/2014 ВД 
18. ВО II-В 6556/2014 ВД 
19. ВО II-В 720/2014 ВД 
20. ВО II-В 724/2014 ВД 
21. ВО II-В 1516/2012 ВД 
22. ВО II-В 16943/2013 ВД 
23. ВО II-В 10688/2014 ВД 
24. ВО IV-Б 13093/2014 ВД 
25. ВО IV-Б 14652/2014 ВД 
26. ВО IV-Б 15206/2014 ВД 
27. ВО IV-Б 15403/2014 ВД 
28. ВО IV-Б 3014/2013 ВД 
29. ВО IV-Б 13455/2014 ВД 
30. ВО IV-Б 14074/2014 ВД 
31. ВО IV-Б 14200/2014 ВД 
32. ВО IV-Б 72/2013 ВД 
33. ВО IV-Б 9470/2014 ВД 
34. ВО IV-Б 8462/2013 ВД 
35. ВО IV-Б 12174/2014 ВД 
36. ВО IV-Б 13522/2014 ВД 
37. ВО IV-Б 14872/2014 ВД 
38. ВО IV-Б 14775/2014 ВД 
39. ВО IV-Б 17454/2014 ВД 
40. ВО IV-Б 15313/2014 ВД 
41. ВО IV-Б 16290/2014 ВД 
42. ВО IV-Б 17007/2014 ВД 
43. ВО IV-Б 18798/2014 ВД 
44. ВО IV-Б 16210/2014 ВД 
45. ВО IV-Б 17315/2014 ВД 
46. ВО IV-Б 8822/2014 ВД 
47. ВО IV-Б 11184/2014 ВД 
48. ВО IV-Б 12054/2014 ВД 
49. ВО IV-Б 16285/2014 ВД 
50. ВО IV-Б 523/2015 ВД 
51. ВО IV-Б 524/2015 ВД 
52. ВО IV-Б 17521/2014 ВД 
53. ВО IV-Б 18111/2014 ВД 
54. ВО IV-Б 18033/2014 ВД 
55. ВО IV-Б 19397/2014 ВД 
56. ВО IV-Б 19454/2014 ВД 
57. ВО IV-Б 14269/2010 ВД 
58. ВО IV-Б 4754/2014 ВД 
59. ВО IV-Б 18372/2014 ВД 
60. ВО IV-Б 436/2015 ВД 
61. ВО IV-Б 19858/2014 ВД 
62. ВО IV-Б 19917/2014 ВД 
63. ВО IV-Б 20281/2014 ВД 
64. ВО IV-Б 20373/2014 ВД 
65. ВО IV-Б 20381/2014 ВД 
66. ВО IV-Б 20185/2014 ВД 
67. ВО IV-Б 567/2015 ВД 
68. ВО IV-Б 817/2015 ВД 
69. ВО IV-Б 1008/2015 ВД 
70. ВО IV-Б 16111/2014 ВД 
71. ВО IV-Б 20103/2014 ВД 
72. ВО IV-Б 20174/2014 ВД 
73. ВО IV-Б 69/2015 ВД 
74. ВО IV-Б 8823/2014 ВД 
75. ВО IV-Б 13461/2014 ВД 
76. ВО IV-Б 16305/2014 ВД 
77. ВО IV-Б 5539/2010 ВД 
78. ВО IV-Б 9078/2014 ВД 
79. ВО IV-Б 9091/2014 ВД 
80. ВО IV-Б 1422/2015 ВД 
81. ВО IV-Б 4020/2015 ВД 
82. ВО IV-Д 14720/2013 ВД 
83. ВО IV-Д 15939/2013 ВД 
Бр. № дело Вид дело 
1. 10862/2014 ЧЖ 
2. 11584/2014 ЧЖ 
3. 15141/2014 ЧЖ 
4. 17588/2014 ЧЖ 
5. 18397/2014 ЧЖ 
6. 18809/2014 ЧЖ 
7. 19487/2014 ЧЖ 
8. 19623/2014 ЧЖ 
9. 224/2015 ЧЖ 
10. 996/2015 ЧЖ 
11. 1239/2015 ЧЖ 
12. 1477/2015 ЧЖ 
13. 1624/2015 ЧЖ 
14. 1977/2015 ЧЖ 
15. 2300/2015 ЧЖ 
16. 3136/2015 ЧЖ 
17. 3281/2015 ЧЖ 
18. 3960/2015 ЧЖ 
19. 3988/2015 ЧЖ 
20. 4359/2015 ЧЖ 
21. 4652/2015 ЧЖ 
22. 4806/2015 ЧЖ 
23. 5455/2015 ЧЖ 
24. 5542/2015 ЧЖ 
25. 5822/2015 ЧЖ 
26. 5868/2015 ЧЖ 
27. 6543/2015 ЧЖ 
28. 6834/2015 ЧЖ 
29. 7173/2015 ЧЖ 
30. 7180/2015 ЧЖ 
31. 7358/2015 ЧЖ 
32. 7625/2015 ЧЖ 
33. 7805/2015 ЧЖ 
34. 7889/2015 ЧЖ 
35. 8368/2015 ЧЖ 
като недопустимо, поради изтичане на 6-месечния срок по чл. 310, ал. 1 от Закона за съдебната власт, считано от откриване на нарушенията. 
5. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 21/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА, че Люба Михайлова Петрова – съдия в Районен съд – Раднево (временно отстранена от длъжност с решение на СК на ВСС по Протокол № 21/23.05.2017 г.), е извършила нарушения по чл. 307, ал. 3, т. т. 3 и 4 от Закона за съдебната власт, за което й налага дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от ЗСВ – дисциплинарно освобождаване от длъжност. 
6. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 25/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА производството по дисциплинарно дело № 25/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет, образувано срещу Иванка Петкова Болгурова – съдия в Софийски районен съд, поради изтичане на 6-месечния срок по чл. 310, ал. 1 от Закона за съдебната власт, считано от откриване на нарушенията. 
7. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 41/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА производството по дисциплинарно дело № 41/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет, образувано по предложение на Инспектората към Висшия съдебен съвет с регистрационен индекс № ВСС-9353 от 05.07.2017 г. за налагане на дисциплинарно наказание на Мария Иванова Иванова – Ангелова – съдия в Софийски районен съд, председател на 75-ти състав, поради изтичане на сроковете по чл. 310, ал. 1 от Закона за съдебната власт. 
(Решението е взето без участието на Драгомир Кояджиков поради направен самоотвод) 
8. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 48/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА, че съдия Даниела Росенова Иванова, заемаща длъжността съдия в Апелативния Специализиран наказателен съд, не е извършила нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 4 от Закона за съдебната власт, и не й налага дисциплинарно наказание. 
(Решението е взето без участието на Лозан Панов и Драгомир Кояджиков поради направен самоотвод) 
9. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 51/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

9.1. На основание чл. 310, ал. 1 от Закона за съдебната власт, ПРЕКРАТЯВА производството, образувано по предложение рег. индекс № ВСС-13778/ 12.10.2017 г. на Инспектората към Висшия съдебен съвет, в частта относно допуснатото от Ина Георгиева Райчева-Цонева – съдия в Административен съд-Русе, бездействие по адм. дело № 241/2014 г. по описа на Административен съд – гр. Русе, описано под № 1 в Таблица 2, в периода от 28.07.2014 г. до 31.10.2014 г. 
9.2. ПРИЕМА, че Ина Георгиева Райчева-Цонева – съдия в Административен съд-Русе, е извършила нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и 2 ЗСВ в останалата част от направеното предложение с рег. индекс № ВСС-13778/ 12.10.2017 г. на Инспектората към Висшия съдебен съвет, за което й налага дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 ЗСВ – забележка. 
(Решението е взето без участието на Боян Магдалинчев и Драгомир Кояджиков поради направен самоотвод) 
10. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 18/2018 г. по описа на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА, че Ивайло Генов Йорданов – съдия в Районен съд - Ихтиман, е извършил нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за съдебната власт по съдебните производства, описани в обстоятелствената част на решението, за което му налага дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 ЗСВ – забележка. 
11. ОТНОСНО: Произнасяне по определение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 2/2019 г. по описа на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

11.1. На основание чл. 232 от Закона за съдебната власт, ОТСТРАНЯВА Росица Борисова Бузова – съдия в Административен съд – София-град, от длъжност „съдия“ в Административен съд – София-град, за срок от три месеца. 
11.2. Решението на Съдийската колегия на ВСС подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок, считано от съобщаването. 
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол) 
12. ОТНОСНО: Анализ на констатираните от Инспектората към ВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.10.2018 г. – 31.03.2019 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

12.1. ОДОБРЯВА проект на Анализ на констатираните от Инспектората към ВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по чл. 60м от Закона за съдебната власт, за периода 01.10.2018 г. – 31.03.2019 г. 
12.2. НАПОМНЯ на административните ръководители на съдилищата и на съдиите, че следва да прилагат мерките, приети по т. 90 от Протокол № 21/19.07.2018 г. на Пленума на ВСС. 
12.3. Не приема нови мерки. 
12.4. Предлага на Пленума на ВСС: 
12.4.1. Да приеме данните за установени от ИВСС нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по Глава трета „а“ ЗСВ, за периода 01.10.2018 г. – 31.03.2019 г. 
12.4.2. Да приеме отчета на министъра на правосъдието относно постъпили заявления и изплатени обезщетения по реда на Глава трета „а“ ЗСВ, за периода 01.10.2018 г. – 31.03.2019 г. 
12.4.3. Да приеме Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по чл. 60м от Закона за съдебната власт, за периода 01.10.2018 г. – 31.03.2019 г. 
12.4.4. Напомня на административните ръководители на съдилищата и на съдиите, че следва да прилагат мерките, приети по т. 90 от Протокол № 21/19.07.2018 г. на Пленума на ВСС. 
12.4.5. Материалите по т.12.4.1, т.12.4.2 и т.12.4.3 да се публикуват на интернет страницата на ВСС.

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

 13. ОТНОСНО: Произнасяне по възражението на Петя Георгиева Крънчева – Тропчева – съдия в Софийски градски съд, срещу изготвената й комплексна оценка за периодично атестиране (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 22/09.07.2019 г.) 
(поканена, не се явява за изслушване)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

13.1. УВАЖАВА частично възражението на Петя Георгиева Крънчева - Тропчева - съдия в Софийски градски съд, срещу изготвената й комплексна оценка за периодично атестиране, като определя както следва: 
- в ч.VI, т.3 на ЕФА, по критерия „Умения за оптимална организация на работата“ – 15 точки; 
- в ч.VI, т.4 на ЕФА, по критерия „Експедитивност и дисциплинираност“ – 8 точки; 
- в ч.VII, т.2 на ЕФА, по критерия „Умения за водене на съдебно заседание и съставяне на протокол“ – 7 точки; 
13.2. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Петя Георгиева Крънчева - Тропчева - съдия в Софийски градски съд. 
13.3. ПРИЕМА, на основание чл. 206, във връзка с чл.205, ал.4 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" – 98 (деветдесет и осем) точки на Петя Георгиева Крънчева - Тропчева - съдия в Софийски градски съд.

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

14. ОТНОСНО: Проект на решение за одобряване на поименни списъци на магистрати от апелативните съдилища – гражданска и наказателна колегия, както и списъци на хабилитирани преподаватели по гражданско и наказателно право, за определяне чрез жребий на членове на конкурсните комисии по конкурсите за преместване в длъжност „съдия“ в окръжните съдилища – гражданска и наказателна колегия, обявени с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 18/11.06.2019 г. (oбн. ДВ бр. 47/14.06.2019 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

14.1. ОДОБРЯВА поименни списъци на магистрати от апелативните съдилища – гражданска и наказателна колегия, предложени по реда на чл. 189, ал. 8 от ЗСВ, отговарящи на условията на чл. 189, ал. 5, т. 2 и ал. 9 от ЗСВ, които да вземат участие в конкурсните комисии по обявените конкурси за преместване в окръжните съдилища. 
14.2. ОДОБРЯВА поименни списъци на хабилитирани преподаватели по гражданско и наказателно право за избор на членове в конкурсните комисии по обявените конкурси за преместване в длъжност „съдия“ в окръжните съдилища. 
15. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне чрез жребий на поименния състав на конкурсната комисия по конкурса за преместване в длъжност „съдия“ в окръжните съдилища – гражданска колегия, обявен с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 18/11.06.2019 г. (обн. ДВ бр. 47/14.06.2019 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5 от ЗСВ и чл. 36, ал. 6 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., поименния състав на конкурсната комисия по обявения конкурс за преместване в длъжност „съдия“ в окръжните съдилища – гражданска колегия, както следва: 
Редовни членове: 
- Даниела Стефанова Делисъбева – съдия в Апелативен съд-Велико Търново, гражданска колегия; 
- Маринела Ганчева Дончева – съдия в Апелативен съд-Варна, гражданска колегия; 
- Събина Ненкова Христова-Диамандиева – съдия Апелативен съд-Бургас, гражданска колегия; 
- Елена Русева Арнаучкова – съдия в Апелативен съд-Пловдив, гражданска колегия; 
- доц.д-р Камелия Николаева Цолова – хабилитиран преподавател по гражданско право във Великотърновски университет. 
Резервни членове: 
- Иванка Николова Ангелова – съдия в Апелативен съд-София, гражданска колегия; 
- проф.д-р Силви Василев Чернев – хабилитиран преподавател по гражданско право в Бургаски свободен университет. 
16. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне чрез жребий на поименния състав на конкурсната комисия по конкурса за преместване в длъжност „съдия“ в Специализиран наказателен съд, обявен с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 18/11.06.2019 г. (обн. ДВ бр. 47/14.06.2019 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5 от ЗСВ и чл. 36, ал. 6 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., поименния състав на конкурсната комисия по обявения конкурс за преместване в длъжност „съдия“ в Специализирания наказателен съд, както следва: 
Редовни членове: 
- Росица Василева Лолова – съдия в Апелативен съд-Варна, наказателна колегия; 
- Емилия Василева Петкова – съдия в Апелативен специализиран наказателен съд; 
- Стефан Йорданов Илиев – съдия в Апелативен съд-София, наказателна колегия. 
- Красимира Пенева Костова – съдия в Апелативен специализиран наказателен съд. 
– доц.д-р Тервел Георгиев – хабилитиран преподавател по наказателно право в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. 
Резервни членове: 
- Пламен Ангелов Синков – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Апелативен съд-Бургас, наказателна колегия; 
- проф.д-р Добринка Иванова Чанкова – хабилитиран преподавател по наказателно право в Югозападен университет „Неофит Рилски“. 
17. ОТНОСНО: Проект на решение за одобряване на кандидатите за младши съдии – участници в конкурс, обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 3/29.01.2019 г. (ДВ, бр. 10 от 01.02.2019 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

17.1. ОДОБРЯВА, на основание чл. 186, ал. 4 от ЗСВ и във връзка с чл. 27, ал. 2 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г., въз основа на резултатите от класирането и становищата на Комисия по професионална етика към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, кандидатите за младши съдии в рамките на обявените конкурсни длъжности, както и същият брой от следващите кандидати по реда на класирането им, както следва: 
1 321 Натали Генадиева 
2 375 Светлана Петкова 
3 550 Мирела Чипова 
4 178 Костадин Иванов 
5 617 Александър Муртев 
6 531 Детелина Димова 
7 351 Мария Атанасова 
8 192 Кристина Гюрова 
9 548 Мария Стойкова 
10 90 Ивалена Димитрова 
11 535 Ивелина Симеонова 
12 426 Силвия Тачева 
13 571 Лора Димова 
14 106 Димитринка Костадинова-Младенова 
15 642 Ирина Стоева 
16 322 Любомир Игнатов 
17 591 Евелина Маринова 
18 160 Мирослав Стоянов 
19 301 Силвия Алексова 
20 369 Капка Вражилова 
21 534 Мариета Динева 
22 536 Маринела Маринова-Стоева 
23 84 Габриел Русев 
24 234 Боян Войков 
25 416 Ивелина Чавдарова 
26 405 Лазар Василев 
27 373 Камелия Колева 
28 46 Пламена Петкова 
29 76 Дебора Вълкова 
30 308 Катерина Терзиева 
31 551 Калина Станчева 
32 108 Радка Славчева 
33 324 Атанас Манов 
34 655 Надя Маринова 
35 87 Андрей Чекунов 
36 10 Яна Владимирова-Панова 
37 368 Светла Иванова 
38 311 Мирослава Славчева 
39 303 Боряна Горчева 
40 352 Мирослава Генчева 
41 239 Ирина Иванова 
42 102 Диана Колева 
43 613 Събина Аргирова 
44 31 Славена Койчева 
45 310 Александър Цветков 
46 504 Стилиян Радиев 
47 434 Радослава Аврамова 
48 296 Павлина Иванова 
49 307 Тамара Димитрова 
50 409 Славчо Димитров 
51 417 Татяна Делкова 
52 414 Георги Марков 
53 144 Дияна Димитрова 
54 290 Зарина Банева 
55 288 Георги Райчев 
56 171 Елена Вълканова 
17.2. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 28, ал. 3 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г. дата 25.07.2019 г. (четвъртък) от 14.30 часа, в Съдебната палата, бул. „Витоша” 2, гр. София, на която всички кандидати да се явят лично (или чрез упълномощен представител) да заявят писмено желанието си за назначаване на длъжността „младши съдия”. 
17.3. Решението по т. 17.1 и т. 17.2 да се публикува на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. 

18. (ОТЛОЖЕНА) 
19. (ОТЛОЖЕНА) 
20. (ОТЛОЖЕНА) 
21. (ОТЛОЖЕНА) 
22. ОТНОСНО: Произнасяне по предложението на Комисията по атестиране и конкурси за провеждане на периодично атестиране на Мирослава Стефанова Тодорова – съдия в Софийски градски съд (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 22/09.07.2019 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

22.1. ОПРЕДЕЛЯ оценки по общите и специфични критерии за атестиране, както следва: 
- в ч.VI, т.3 на ЕФА, по критерия „Умения за оптимална организация на работата“ – 7 точки; 
- в ч.VI, т.4 на ЕФА, по критерия „Експедитивност и дисциплинираност“ – 6 точки; 
- в ч.VII, т.3 на ЕФА, по критерия „Администриране на дела и жалби, подготовка за съдебно заседание“ – 9 точки; 
22.2. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Мирослава Стефанова Тодорова - съдия в Софийски градски съд. 
22.3. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „ДОБРА" – 89 (осемдесет и девет) точки на Мирослава Стефанова Тодорова - съдия в Софийски градски съд. 
23. (ОТЛОЖЕНА) 
24. (ОТЛОЖЕНА) 
25. (ОТЛОЖЕНА) 
26. (ОТЛОЖЕНА) 
27.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Христо Василев Симитчиев - съдия в Окръжен съд - Стара Загора. 
27.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Христо Василев Симитчиев - съдия в Окръжен съд - Стара Загора. 
28. (ОТЛОЖЕНА) 
29.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Христина Захариева Марева - съдия в Окръжен съд - Сливен. 
29.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Христина Захариева Марева - съдия в Окръжен съд - Сливен. 
30.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Александър Лазаров Стойчев - съдия в Окръжен съд – Пловдив. 
30.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Александър Лазаров Стойчев - съдия в Окръжен съд – Пловдив. 
31.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Радка Иванова Цариградска - административен ръководител - председател на Районен съд – Павликени. 
31.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Радка Иванова Цариградска - административен ръководител - председател на Районен съд – Павликени. 
32. (ОТЛОЖЕНА) 
33. (ОТЛОЖЕНА) 
34. (ОТЛОЖЕНА)

 СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА

35. (ОТЛОЖЕНА) 
36. (ОТЛОЖЕНА) 
37. ОТНОСНО: Оптимизиране на съдебната карта в частта относно военните съдилища

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

37.1. ПРИЕМА принципно съгласие за закриване на военни съдилища. 
37.2. СФОРМИРА работна група за изготвяне на анализ на степента на натовареност на военните съдилища, който да съдържа конкретно предложение по т. 37.1. с оглед оптимизиране на броя и структурата на военните съдилища. 
37.3. В състава на работната група по т. 37.2. да бъдат включени членовете на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на ВСС, членове на комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС, на комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската колегия на ВСС и членове на комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС, както и представители на Върховния касационен съд, Военно-апелативен съд, Военен съд – София, Военен съд – Пловдив и Военен съд – Сливен. 
37.4. Решението да се изпрати на комисия „Бюджет и финанси“ на ВСС, на комисия „Съдебна администрация“ на Съдийската колегия на ВСС, на комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС, както и на административните ръководители на Върховен касационен съд, Военно-апелативен съд, Военен съд – София, Военен съд – Пловдив, Военен съд – Сливен, за поименно определяне на членовете на работната група. 
38. (ОТЛОЖЕНА)

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

39. (ОТЛОЖЕНА) 
ПРАВНИ ВЪПРОСИ 
40. ОТНОСНО: Проект на Правилник за администрацията на Върховния административен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

40.1. ПРИЕМА проект на Правилник за администрацията на Върховния административен съд. 
40.2. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 342, ал. 1 от Закона за съдебната власт, да приеме Правилник за администрацията на Върховния административен съд, на заседанието, насрочено за 18.07.2019 г.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ПРОТОКОЛ

41. (ОТЛОЖЕНА) 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 
42. (ОТЛОЖЕНА) 
43. (ОТЛОЖЕНА) 
44. (ОТЛОЖЕНА) 
45. (ОТЛОЖЕНА) 
46. (ОТЛОЖЕНА) 
47.1. ПООЩРЯВА, на основание чл. 304, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303 ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Искра Георгиева Блъскова – административен ръководител – председател на Окръжен съд - Русе, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен" и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 
47.2. ИЗПРАЩА решението по т. 47.1 на Комисия "Бюджет и финанси" към Пленума на ВСС, в изпълнение на Решение на Пленума на ВСС по Протокол № 3/7.02.2019 г., т. 8. 
48. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Искра Георгиева Блъскова от заеманата длъжност „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд – Русе, с ранг “съдия във ВКС и ВАС”, считано от 18.07.2019 г. 
49. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, Анета Цветанова Георгиева – заместник-административен ръководител – заместник-председател на Окръжен съд - Русе, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд - Русе, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 18.07.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. 
50. (ОТЛОЖЕНА) 
51. (ОТЛОЖЕНА) 
52. (ОТЛОЖЕНА)


Закриване на заседанието – 15.42 ч.

 
ИЗГОТВИЛ: /п
Катя Симова 
Лидия Здравкова 
Таня Младенова 
Невенка Шопска 
 

СЪГЛАСУВАЛ, 
Николай Найденов 
и.д. главен секретар на ВСС

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
18.07.2019 г. 

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд