Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие Правилник за администрацията на Върховния административен съд

18 юли 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие на основание чл. 342, ал. 1 предложения от Съдийската колегия Правилник за администрацията на Върховния административен съд (ПАВАС).

Правилникът съдържа набор правила, съобразени с промените в Закона за съдебната власт и с Административно процесуалния кодекс. Той отразява структурно-организационни промени и такива по отделните видове дейности, които администрацията следва да осъществява, въвежданото на нови и актуализиране на съществуващите задължения. С него са съобразени предвидените с промените в АПК самостоятелни правораздавателни функции на председателите на отделения във връзка с преценка на редовността на постъпващите жалби и големия обем задължения по администрирането на дела.

Правилникът цели оптимизиране на дейността на администрацията на ВАС. Той дава детайлна регламентация на института на съдебния помощник, очертани са правомощията на главния секретар над общата администрация и пряк контрол от страна на главния секретар и административния секретар по отношение на специализираната администрация, правомощията на началника на кабинета на председателя по отношение на служителите в кабинета на председателя, тези на длъжността „служител – връзки с обществеността“. Създава се функционален набор от правила във връзка с дейността по стопанисване и управление на предоставените на ВАС недвижими имоти, предвиждат се изменения в дейността на специализираната администрация и други. С Правилника се доразвива институтът „атестиране“ на съдебните служители, което има ключово значение за администрацията.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд