Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС извърши корекции по бюджетите на съдилищата във връзка с искания на административни ръководители

18 юли 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за корекции по бюджетите на ВСС и на Районен съд – Петрич, с цел осигуряване на средства за доставка и монтаж на 62 броя акумулаторни  батерии за UPS и подмяна на масла и филтри на дизелов генератор, на Окръжен съд – Хасково за закупуване на верижен стълбищен робот за сградата на Съдебната палата в гр. Хасково, на Районен съд – Хасково за закупуване на три броя скенери, на три броя персонални принтери и пет броя UPS, на Районен съд – Гоце Делчев за закупуване на високоскоростен скенер, на Районен съд – Тервел за закупуване на звукозаписна техника, и на Административен съд – Варна с цел закупуване на потребителски модули „Личен състав“ и „Отпуски“ към програмен продукт „Аладин“.

Пленумът даде съгласие да бъде изплатено обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди на Мими Иванова Петрова по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, на основание решение № 9731/25.06.2019 г. на Върховния административен съд и решение № 4243/23.06.2017 г. на Административен съд – София-град, допълнено с решение 6515/10.11.2017 г. на АССГ.

Пленумът определи лимити на средствата, необходими за закупуване на обзавеждане на работно място за административен ръководител, за един магистрат, за двама магистрати и за двама служители в съдебни сгради.  Определен е лимит в размер на 12 000 лв. с ДДС на средствата, необходими за закупуване на обзавеждане на съдебни зали в съдебни сгради. С решението са отменени утвърдените от ВСС по протокол № 9 от 14.03.2019 г. лимити за посочените дейности.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд