Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС утвърди актуализация на Инвестиционната програма на ВСС

18 юли 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди актуализирано поименно разпределение на разходите по § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ на органите на съдебната власт за 2019 г. С него се намалява размерът на утвърдените средства по Инвестиционната програма за 2019 г. от 17 321 279 лв. на 16 733 919 лв. със сумата от 587 360 лв. Увеличава се неразпределеният резерв за непредвидени и неотложни разходи по бюджета на съдебната власт с 400 000 лв. Сумата от 140 000 лв. се прехвърля за текущи ремонти, а сумата в размер на 47 360 лв. се предоставя на Районен съд – Севлиево и на Районен съд – Айтос за изграждане на достъпна среда.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд