Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС упълномощи представляващия ВСС да преупълномощи председателя на Районен съд – Несебър във връзка с реконструкция на Съдебна палата - Несебър

18 юли 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия ВСС, в качеството му на възложител по Закона за устройство на територията, да преупълномощи административния ръководител на Районен съд – Несебър, да представлява ВСС пред съответните държавни и общински органи, експлоатационните дружество, като подава заявления, получава документи, съгласува документация и сключва договори за присъединяване към техническата инфраструктура, договори с експлоатационните дружества и други във връзка с инвестиционните намерения за надстрояване и пристрояване на съществуваща съдебна сграда в Несебър, както и договор за възлагането на услуга за изработване и процедиране изменение на действащия ПУП – ПЗ и РУП за УПИ, както и договор за възлагане на услуга за извършване на предпроектни проучвания и други.

Решението ще бъде изпратено на административния ръководител на Районен съд – Несебър, за сведение.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд