Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС упълномощи представляващия ВСС за действия във връзка с освобождаване на предоставено под наем ведомствено жилище

18 юли 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия ВСС да отправи мотивирано искане до областния управител на Област София, съгласно чл. 80, ал. 1 от Закона за държавната собственост за изземване на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен в управление на ВСС за нуждите на Прокуратурата на Република България, представляващ апартамент в гр. София, от Десислава Живкова Кайнакчиева – прокурор в Софийска градска прокуратура, настанена в жилището на основание договор за наем от 07.11.2008 г. и допълнително споразумение към него от 28.11.2008 г.

В приложение на § 11 от Правилата за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на ВСС за жилищни нужди, приети с решение по протокол № 19/05.07.2018 г., т. 64.1 на Пленума на ВСС, на наемателката е връчено на 29.01.2019 г. уведомление – предизвестие за освобождаване на ползваното жилище. Срокът за освобождаване на имота е изтекъл на 01.03.2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд