Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС командирова за още една година постоянните преподаватели по наказателно право и процес на кандидатите за младши прокурори и младши следователи за учебната 2019/2020 година

18 юли 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по предложение от директора на Националния институт на правосъдието командирова, на основание чл. 262, ал. 3 от ЗСВ и във връзка с решение на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието по протокол № 113/08.07.2019 г., като постоянни преподаватели по наказателно право и процес Десислава Любомирова Петрова – прокурор в Софийска градска прокуратура, Диана Кирилова Мицканова – прокурор в Специализираната прокуратура и Румяна Ангелова Тозова – Пейчева – следовател в Национална следствена служба.

Магистратите са командировани за срок от една година, считано от 01.08.2019 г., като прокурор Петрова и прокурор Мицканова през съдебната учебна 2019/2020 година ще бъдат преподаватели на кандидатите за младши прокурори, а следовател Тозова на кандидатите за младши следователи.

Прокурор Петрова, прокурор Мицканова и следовател Тозова са били командировани като постоянни преподаватели в НИП през учебната 2018/2019 година, като във връзка с приетите оценки за работата им, Управителния съвет на института е удължил срока на преподавателската им дейност и е отправил предложение до Прокурорската колегия за командироването им през предстоящата учебна година.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд