Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Иван Боев – следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Бургас

18 юли 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Иван Бойчев Боев – следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Бургас.

Прокурорската колегия, на основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, избра чрез жребий дисциплинарен състав: Пламен Найденов - председател и докладчик, Йордан Стоев, Пламена Цветанова.

Дисциплинарното производство е образувано по предложение от административния ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас, на основание чл. 314, ал. 2 от ЗСВ. Според посочената разпоредба, когато в хода на дисциплинарното производство се установи, че е налице основание за налагане на наказание по чл. 308, ал. 1, т. 2, 3, 4 или 6 от ЗСВ – намаляване на основното месечно възнаграждение, понижаване в ранг или в длъжност, или дисциплинарно освобождаване от длъжност, административният ръководител спира дисциплинарното производство и прави мотивирано предложение за налагане на наказанието до съответната колегия на ВСС и ѝ изпраща преписката.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд