Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия предлага на Пленума на ВСС да разкрие 1 щ. дл. „прокурор“ в Районна прокуратура – Харманли чрез съкращаване на 1 щ. дл. „прокурор“ Районна прокуратура – Кърджали

18 юли 2019 година

Прокурорската колегия предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, да съкрати 1 щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Кърджали и съответно да разкрие 1 щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Харманли, считано от датата на встъпване в длъжност на преназначения кандидат.

Предложението на Прокурорската колегия ще бъде внесена за разглеждане и произнасяне в заседанието на Пленума на ВСС, насрочено за 22.07.2019 г.

Процедурата за преназначаване на един прокурор по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ от Районна прокуратура – Кърджали в Районна прокуратура – Харманли, е открита с решение на Прокурорската колегия по протокол № 20/03.07.2019 г., въз основа на постъпило предложение от районния прокурор на Районна прокуратура – Харманли, придружено с положителни становища от административните ръководители на Окръжна прокуратура – Кърджали, Окръжна прокуратура – Хасково и Районна прокуратура – Кърджали, както и след извършен анализ на кадровото състояние и данните за степента на натовареност на двете прокуратури.

В указания 7-дневен срок е постъпило едно заявление за преназначаване по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ.

Редуцирането на щатната численост на Районна прокуратура – Кърджали няма да се отрази съществено върху дейността и капацитета на органа, тъй като след създаването на Териториално отделение – Ардино от 01.01.2019 г. и включването на още двама прокурори в състава на прокуратурата, натовареността чувствително е намаляла. От друга страна в Районна прокуратура – Харманли е налице трайна тенденция за увеличаване натовареността от 2015 г. насам, при отчетен кадрови дефицит и най-ефективно решение за преодоляване на проблема е приложението на института на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд