Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение заповеди на главния прокурор за свикване на общи събрания на прокурорите от ВАП и ВКП, както и на следователите от НСлС за избор на членове на Комисията по атестирането и конкурсите

18 юли 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение заповеди на главния прокурор за свикване на общи събрания на прокурорите от Върховна административна прокуратура на 23.07.2019 г., на прокурорите от Върховна касационна прокуратура на 24.07.2019 г., както и на следователите от Националната следствена служба на 25.07.2019 г. във връзка с изтичането на едногодишния мандат по чл. 37, ал. 8 от ЗСВ на членовете на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) при Прокурорската колегия.

Дневният ред на общите събрания предвижда избор на председател на събранието, избор на комисии за избор на членове на КАК към Прокурорската колегия; представяне на предложения за кандидати за членове на КАК, обсъждане на кандидатурите, избор на членове на КАК и приемане на решение от общите събрания за обявяване на избраните прокурори и следователи за членове на КАК. Общите събрания на прокурорите от ВАП и ВКП, и на следователите от НСлС ще изберат по двама членове на комисията по атестирането и конкурсите.

Предложенията за членове на КАК от действащи към момента на избора прокурори с ранг или на длъжност прокурор във ВКП и ВАП или следователи  с ранг или на длъжност следовател в НСлС      се правят при спазване на изискванията на чл. 37, ал. 6 от ЗСВ и чл. 13, ал. 1 от Правилата за работа на Прокурорската колегия на ВСС. Предложенията се депозират в регистратурата на главния прокурор, не по-късно то пет дни преди датата на провеждане на съответното общо събрание, заедно с писменото съгласие на кандидата и се публикуват незабавно на ведомствения сайт на ПРБ. В три дневен срок от публикуването на кандидатурите прокуратурите, НСлС, следствените отдели в окръжните прокуратури  и Специализираната прокуратура, отделните прокурори и следователи, както и професионалните им организации могат да изразяват становища и да поставят въпроси към кандидатите.

На интернет сайта на ВСС ще бъдат публикувани датите за провеждане на общите събрания, предложените кандидати, постъпилите становища и поставените въпроси към кандидатите, решенията на общите събрания за обявяване на избраните прокурори и следователи за членове на КАК.

 

 

 

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд