Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Обявени са резултатите от класирането на кандидатите в конкурсите за повишаване в длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура

19 юли 2019 година

Конкурсните комисии за повишаване в длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура предадоха на Прокурорската колегия резултатите от класирането на кандидатите в двете конкурсни процедури. Същите са публикувани на интернет сайта на Висшия съдебен съвет, Раздел „Важно“, „Конкурсни процедури“, „Конкурс за повишаване в длъжност и преместване“, „2018 г.“, „Конкурси за повишаване в длъжност.“

Конкурсите по реда на чл. 189, ал. 2 от ЗСВ за повишаване и заемане на 3 (три) длъжности „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура и на 5 (пет) длъжности „прокурор“ във Върховна административна прокуратура са обявени с решения на Прокурорската колегия по протокол № 06/21.02.2018 г., и са обнародвани в Държавен вестник брой 19/02.03.2018 г.

До участие в конкурса за повишаване във Върховна касационна прокуратура са допуснати 81 (осемдесет и един) кандидати. С оглед депозирани оставки на двама от тях, общият им брой намаля на 79 (седемдесет и девет).

Заявления за участие в конкурса за повишаване във Върховна административна прокуратура са подали 87 (осемдесет и седем) кандидати, от които допуснатите до участие в процедурата са 83 (осемдесет и трима). Поради депозирана оставка на 1 (eдин) от кандидатите в конкурса, общият брой на кандидатите, по отношение на които конкурсната комисия е извършила преценката по реда на чл. 40 от Наредба № 1 от 09.02.2019г. е 82 (осемдесет и двама). По отношение на 1 (един) от кандидатите, желаещ да преминe на длъжност в друг по вид орган, съобразно изискването на разпоредбата на чл. 192, ал. 2 от ЗСВ, комисията провери познанията му за заемане на длъжността чрез полагане на писмен изпит по конспект - насрочен и проведен на 17.12.2018г. По отношение на този кандидат, в изпълнение на чл. 40, ал. 4 от Наредбата, при формиране на общата му оценка, с която същият участва в класирането, е включена и поставената оценка от писмения изпит.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд