КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 17
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 18 ЮЛИ
​ 2019 г.

 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет 
ОТСЪСТВАТ: Атанаска Дишева, Драгомир Кояджиков 
/На заседанието присъства Николай Найденов – и.д. главен секретар на Висшия съдебен съвет/ 
/Откриване на заседанието – 9, 35 ч./

 ПО ДНЕВНИЯ РЕД

 1. ОТНОСНО: Внасяне на предложения за кандидатури за главен прокурор /чл. 173, ал. 4 ЗСВ/ - първо поредно заседание 
На първото поредно заседание на Пленума на ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ не бяха внесени кандидатури за главен прокурор на Република България. 
2. ОТНОСНО: Проект на Правилник за администрацията на Върховния административен съд

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. ПРИЕМА, на основание чл. 342, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Правилник за администрацията на Върховния административен съд. 
2. На основание чл. 342, ал. 3 от Закона за съдебната власт, Правилникът за администрацията на Върховния административен съд да се обнародва в Държавен вестник. 
3. ОТНОСНО: Анализ на констатираните от Инспектората към ВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.10.2018 г. – 31.03.2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. Приема данните за установени от ИВСС нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по Глава трета „а“ ЗСВ, за периода 01.10.2018 г. – 31.03.2019 г. 
3.2. Приема отчета на министъра на правосъдието относно постъпили заявления и изплатени обезщетения по реда на Глава трета „а“ ЗСВ, за периода 01.10.2018 г. – 31.03.2019 г. 
3.3. Приема Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по чл.60м ЗСВ, за периода 01.10.2018 г. – 31.03.2019 г. 
3.4. НАПОМНЯ на административните ръководители на органите на съдебна власт и съдиите, прилагането на мерките, приети по Протокол № 21/19.07.2018 г., т. 90 на Пленума на ВСС. 
3.5. НАПОМНЯ на административните ръководители на прокуратурите, че следва да прилагат мерките приети по Протокол № 21/19.07.2018 г., точка 90.1.6 и Протокол № 29/22.11.2018 г., точка 1.5 на Пленума на ВСС. 
3.6. Материалите по т. 3.1, т. 3.2 и т. 3.3 да се публикуват на интернет страницата на ВСС. 

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

 Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 
„Дава съгласие“ 
4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Петрич за осигуряване на средства за доставка и монтаж на 62 бр. акумулаторни батерии за UPS и подмяна на масла и филтри на дизелов генератор

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Петрич по § 10-00 „Издръжка“ с 4 737 лв., с цел осигуряване на средства за доставка и монтаж на 62 бр. акумулаторни батерии за UPS и подмяна на масла и филтри на дизелов-генератор. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“. 
4.2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Петрич разходите за сключване на договор за извънгаранционно абонаментно обслужване на акумулаторни батерии на UPS да бъдат извършени в рамките на утвърдения бюджет на съда. 
5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на верижен стълбищен робот

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета между Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Хасково за 2019 г. с 21 000 лв. с ДДС, с цел осигуряване на средства за закупуване на верижен стълбищен робот за сградата на Съдебната палата в град Хасково, както следва: 
5.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 21 000 лв. 
5.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. Хасково с 21 000 лв. 
6. ОТНОСНО: Искане от зам. административен ръководител на Районен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя скенери, 3 броя принтери и 5 броя UPS

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

6.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Хасково за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на три броя скенери, както следва: 
6.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 4 770 лв. 
6.1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Хасково с 4 770 лв. 
6.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Хасково за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на три броя персонални принтери /738 лв./ и пет броя UPS /630 лв./, както следва: 
6.2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 368 лв. 
6.2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Хасково с 1 368 лв. 
7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя високоскоростни документни скенери

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и на Районен съд гр. Гоце Делчев за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой високоскоростен документен скенер, както следва: 
7.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 590 лв. 
7.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Гоце Делчев с 1 590 лв. 
Мотиви: Съгласно решение по т. 4 от протокол № 16/26.06.2019 г. от заседание на КПКИТ е целесъобразно закупуването само на 1 брой високоскоростен документен скенер. 
8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тервел за осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна техника

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и на Районен съд гр. Тервел за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна техника, както следва: 
8.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 850 лв. 
8.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Тервел с 850 лв. 
9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на потребителски модул към ПП „Аладин“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции бюджетите на Висш съдебен съвет и на Административен съд гр. Варна за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на потребителски модули „Личен състав“ и „Отпуски“ към ПП „Аладин“, както следва: 
9.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет със 726 лв. 
9.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Административен съд гр. Варна със 726 лв. 
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО 
Разни 
11. ОТНОСНО: Доклад от директора на дирекция „Правна“ в АВСС, за изплащане на обезщетение по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

11.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде изплатена сумата от 27 159.86 лв. на Мими Иванова Петрова, представляваща главници, лихви за периода 31.10.2013 г. – 28.10.2016 г. и 29.10.2016 г. – 25.06.2019 г. и разноски, за обезщетение по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, на основание Решение № 9731/25.06.2019 г. на ВАС и Решение № 4243/23.06.2017 г. на Административен съд София-град, допълнено с Решение № 6515/10.11.2017 г. на Административен съд София-град. 
11.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ към главницата в размер на 13 000 лв. да се изплати лихва за забава за периода 29.10.2016 г. – 04.07.2019 г. в размер на 3 539.17 лв. 
11.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ към главницата в размер на 13 000 лв. да се изплати лихва за забава считано от 05.07.2019 г. до окончателното изплащане на сумата. 
12. ОТНОСНО: Доклад на работната група, изготвен в изпълнение на Заповед № ВСС – 6492/28.05.2019 г. на Главния секретар на ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

12.1. ОТМЕНЯ решение по т. 4.1. от Протокол № 9 от 14.03.2007 г. на ВСС за размера на лимитите за оборудване на работно място за административен ръководител, за един магистрат, за двама магистрати и за двама служители. 
12.2. ОТМЕНЯ решение по т. 23 от Протокол № 30.16.07.2008 г. на ВСС за лимита за средства за закупуване на оборудване на съдебни зали по съдебни сгради. 
12.3. ОПРЕДЕЛЯ лимити на средствата, необходими за закупуване на обзавеждане на работно място за административен ръководител, за един магистрат, за двама магистрати и за двама служители в съдебни сгради, съгласно сумите по Приложение № 1. 
12.4. ОПРЕДЕЛЯ лимит в размер на 10 000 лв. без ДДС или 12 000 лв. с ДДС на средствата, необходими за закупуване на обзавеждане на съдебни зали в съдебни сгради. 
13. ОТНОСНО: Обобщена справка за усвояване на средствата по проекти по Оперативна програма „Добро управление“ на Висшия съдебен съвет към 30.06.2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

13.1. ПРИЕМА за сведение обобщена справка за усвояване на средствата по проекти по Оперативна програма „Добро управление“ на Висшия съдебен съвет към 30.06.2019 г. 
13.2. ПРЕДОСТАВЯ на дирекция „Правна“, отдел „Обществени поръчки“ Обобщена справка за получените и изразходваните средства по Оперативна програма „Добро управление“ на Висшия съдебен съвет в качеството му на бенефициент към 30.06.2019 г., за приобщаване към докладите за изпълнение/напредъка на дейностите по проектите. 

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

 14. ОТНОСНО: Упълномощаване на председателя на Върховния касационен съд да упражни правомощията си по чл. 5, ал. 2, т. 7 от ЗОП във връзка с организирането, провеждането и възлагането на обществена поръчка с предмет: „СМР по изграждане на външни асансьори на Съдебна палата София, бул. „Витоша“ № 2“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

14.1. ВЪЗЛАГА на Председателя на Върховния касационен съд да упражни правомощията си по чл. 5, ал. 2, т. 7 от ЗОП във връзка с организирането, провеждането и възлагането на обществена поръчка с предмет: „СМР по изграждане на външни асансьори на Съдебна палата София, бул. „Витоша“ № 2“. 
14.2. ИЗПРАЩА решението на Комисия „Бюджет и финанси“, за извършване на корекция на бюджета на Върховния касационен съд с цел осигуряване на средства за реализиране на годишната задача за 2019 г. за обекта в размер на 200 000 лева, след решение на Пленума на ВСС по т. 14.1. 
15. ОТНОСНО: Утвърждаване на актуализирано поименно разпределение на разходите по § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ от Инвестиционната програма на ВСС за 2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УТВЪРЖДАВА актуализирано поименно разпределение на разходите по § 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ на органите на съдебната власт за 2019 г. 
16. ОТНОСНО: Упълномощаване на представляващия ВСС, в качеството му на възложител по ЗУТ, да преупълномощи административния ръководител на Районен съд - Несебър, да представлява ВСС пред съответните държавни и общински органи, експлоатационните дружества, във връзка с инвестиционните намерения за надстрояване и пристрояване на съществуваща съдебна сграда, находяща се в гр. Несебър, ул. „Иван Вазов“ № 23, както и сключване на договор за възлагане на услуга за извършване на предпроектни проучвания и др.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

16.1. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия ВСС, в качеството му на възложител по ЗУТ, да преупълномощи административния ръководител на Районен съд – Несебър, да представлява ВСС пред съответните държавни и общински органи, експлоатационните дружества, като подава заявления, получава документи, съгласува документация и сключва договори за присъединяване към техническата инфраструктура, договори с експлоатационните дружества, и др. Във връзка с инвестиционните намерения за надстрояване и пристрояване на съществуваща съдебна сграда, находяща се на ул. „Иван Вазов“ № 23, УПИ ХХ в кв. 55 по плана на гр. Несебър, както и договор за възлагането на услуга за изработване и процедиране изменение на действащия ПУП – ПЗ и РУП за УПИ ХХ в кв. 55 по плана на гр. Несебър, договор за възлагане на услуга за извършване на предпроектни проучвания и др. 
16.2. РЕШЕНИЕТО да се изпрати на административния ръководител на Районен съд – Несебър, за сведение. 
17. ОТНОСНО: Разпределение на ползването на помещенията в сградата на Окръжен съд гр. Добрич, находяща се на ул. „д-р Константин Стоилов“ № 7

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

17.I. РАЗПРЕДЕЛЯ ползването на помещенията в сградата на ул. „д-р Константин Стоилов“ № 7, както следва: 
17.I.1. На Окръжен съд – Добрич: 
Първи етаж: 
Помещения с №№ 106, 110, 111, 112 и 113. 
Четвърти етаж: 
Помещения с №№ 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 408А, 408Б, 409, 410, 411, 412, 413, включващо помещение зад двата асансьора и № 414. 
Пети етаж: 
Помещения с №№ 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 511А, 512, 513, 514 и помещение, находящо се зад двата асансьора. 
Седми етаж: 
Помещение № 715. 
Сутерен високо тяло: 
Архивно помещение № 1. 
Първи етаж – ниско тяло: 
Информационен център № 2 и помещение „Бюфет“. 
Втори етаж – ниско тяло: 
Съдебна зала № 4 със съвещателно помещение към нея, съдебна зала № 5 и съдебна зала № 6 със съвещателно помещение към нея. 
Втори етаж – ниско тяло: 
WC -2. 
Сутерен ниско тяло: 
Архивно помещение № 2 и помещение № 9. 
На Районен съд – Добрич: 
Първи етаж: 
Помещения с №№ 101, 102, 103, 105, 107, 108, 109 и помещение, находящо се под стълбищно рамо, водещо към втори етаж и към съдебните зали. 
Втори етаж: 
Помещения с №№ 201, 202, 203, 204, 205, 206, 206А, 207, 208, 209, 210 и съдебна зала № 8 с преградено помещение към нея. 
Трети етаж: 
Помещения с №№ 301, 302, 303, 304, 305, 305Б, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315 и помещение, находящо се зад двата асансьора. 
Сутерен високо тяло: 
Архивни помещения с №№ 2, 3 и 4. 
Първи етаж – ниско тяло: 
Помещение за публична продан, съдебна зала № 1, съдебна зала № 2, съдебна зала № 3 със съвещателно помещение към нея и информационен център № 1. 
Втори етаж – ниско тяло: 
Съдебна зала № 7 със съвещателно помещение към нея. 
WC -1. 
За общо ползване от Окръжен съд – Добрич и Районен съд –Добрич: 
Втори етаж: 
Помещение № 205А, намиращо се на стълбищната площадка на 2-ри етаж /стълбите от служебния вход към 2-ри етаж/ - за призовкарите. 
На Окръжна прокуратура – Добрич, както следва: 
За нуждите на Окръжна прокуратура – Добрич: 
Шести етаж: 
Помещения с №№ 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 607А /сървърно/, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614 и помещение 615, находящо се зад двата асансьора. 
Седми етаж: 
Помещения с №№ 706, 713, 714 и помещение за архив, находящо се зад двата асансьора. 
Сутерен ниско тяло: 
Архивно помещение № 7 и № 8. 
За нуждите на Районна прокуратура – Добрич: 
Седми етаж: 
Помещения с №№ 701, 702, 703, 704, 705, 706а /преградено помещение/, 706Б /архив/, 707, 708, 709, 710, 711 и 712. 
Сутерен ниско тяло: 
Архивно помещение № 1. 
17.I.2. Сутерен високо тяло: 
Общи части - котелно помещение, нафтово помещение и помещение на работник поддръжка – огняр и 
Сутерен ниско тяло: 
Гараж, се предоставят за общо ползване от Окръжен съд – Добрич, Окръжна прокуратура – Добрич, Районен съд – Добрич, Районна прокуратура – Добрич, и Областно звено „Охрана“ – Добрич. 
Сутерен ниско тяло: 
Зала за обучение с прилежащите й части, се предоставят за общо ползване от Окръжен съд – Добрич, Окръжна прокуратура – Добрич, Районен съд – Добрич и Районна прокуратура – Добрич. 
Забележка: 
На първи етаж – ниско тяло, помещение „Банков офис“, разположено под стълбищното рамо, водещо към втори етаж е отдадено под наем. 
За изпълнение на функциите на Областно звено „Охрана“ – Добрич ще се ползват: 
Първи етаж: 
Помещение № 104 и помещение, находящо се в съседство на помещение № 113. 
Сутерен високо тяло: 
Работни помещения с №№ 5 и 6. 
Първи етаж – ниско тяло: 
Помещение „ОДЧ“ и арестантско помещение, разположено в съседство на съвещателното помещение към съдебна зала № 3. 
Втори етаж – ниско тяло: 
Арестантско помещение, разположено в съседство на съвещателното помещение към съдебна зала № 4. 
Сутерен ниско тяло: 
Помещение № 3, арестантско помещение № 4, помещение № 5 и складово помещение № 6. 
17.II. Изпраща решението по т. 17.I на административния ръководител на Окръжен съд – Добрич, за сведение и изпълнение. 
18. ОТНОСНО: Разпределение на ползването на недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 101, предоставен за управление на Пленума на ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

18.I. РАЗПРЕДЕЛЯ ползването на недвижим имот – публична държавна собственост, намиращ се в гр. Бургас, ул. „Александровска“ №101, както следва: 
Апелативна прокуратура 

Сутерен
1. мазе № 4 – 30 кв.м.
2. мазе № 6 – 30 кв.м. 
Общо: 60 кв.м.

Партер
1. Заседателна и компютърна зала – 144 кв.м. 
3. WC и сервизно помещение – 16 кв.м.
4. Архив – 31 кв.м. 
5. Регистратура – 7 кв.м. /част от фоайето на входа/
Общо: 198 кв.м. 

Мецанин
1. Помещение № 17 – 17 кв.м.
2. Помещение № 18 – 22 кв.м.
3. Помещение № 19 – 22 кв.м.
4. Помещение № 20 – 11 кв.м.
5. Помещение № 21 – 11 кв.м.
6. Помещение № 22 – 11 кв.м.
7. Помещение № 23 – 11 кв.м.
8. Помещение № 24 – 11 кв.м.
9. Помещение № 25 – 11 кв.м.
10. Помещение № 26 – 28 кв.м. 
11. Помещение № 27 – wc – 10 кв.м.
12. Сервизно помещение № 28 – 10 кв.м.
13. Заседателна зала № 29 – 26 кв.м.
14. Помещение № 30 – 11 кв.м.
15. Помещение № 31 – 24 кв.м.
Общо: 236 кв.м. 

Етаж 3
1. Помещение № 328Б – 21 кв.м. /има обособен коридор – 5,5 кв. м./
2. Помещение № 351 – 21 кв.м.
3. Помещение № 352 – 21 кв.м. 
4. Помещение № 350 – 21 кв.м.
5. Помещение № 350А – 21 кв.м.
6. Тераса – 45 кв.м.
Общо: 155,50 кв.м. 
Общо за Апелативна прокуратура: 649,50 кв.м.

Апелативен съд 

Сутерен
Помещение № 5 – склад – 30 кв.м. 
Общо: 30 кв.м. 

Партер
1. Деловодство № 1– 50 кв.м. 
2. Съдебна зала № 1 – помещение №2 – 46 кв.м.
3. Съвещателна стая – 16 кв.м. 
4. Съдебна зала № 2 – помещение №3 – 52 кв.м.
5. Деловодство – помещение № 4 – 33 кв.м.
6. Деловодство – помещение № 5 – 33 кв.м.
7. Съдебен администратор – помещение № 6 – 23 кв.м.
8. Съдебни секретари – помещение № 7 – 22 кв.м.
9. Гл. счетоводител + сървърно помещение № 8 – 35 кв.м.
10. Деловодство – помещение № 9 – 24 кв.м. 
11. Счетоводител и касиер – помещение № 10 – 10 кв.м.
12. Домакин – помещение № 11 – 13 кв.м.
13. Връзки с обществеността – помещение № 12 – 15 кв.м.
14. Регистратура – 7 кв.м.
Общо: 379 кв. м. 

Мецанин
1. Чистач/куриер – помещение № 13 – 12 кв.м.
2. Кабинет № 14 – съдии – 14 кв.м.
3. Кабинет № 15 – съдии – 13 кв.м.
4. Кабинет № 16 – съдии – 13 кв.м.
5. Кабинет № 17 – съдии– 13 кв.м.
6. Секретар КИ – 13 кв.м. и регистратура КИ – 15 кв.м. – помещение № 18
7. Зам. председател – кабинет № 19 – 24 кв.м.
8. Зам. председател – кабинет № 20 – 24 кв.м.
9. Зам. председател – кабинет № 21 – 24 кв.м.
10. Ръководител сектор – кабинет № 22 – 20 кв.м.
11. Председател – кабинет № 23 – 35 кв.м.
12. Зала за общи събрания № 24 – 33 кв.м.
13. Кабинет № 25 – съдии – 15 кв.м.
14. Кабинет № 26 – съдии – 15 кв.м.
15. Кабинет № 27 – съдии – 15 кв.м.
16. Системен администратор – кабинет № 28 –15 кв.м.
17. Кабинет № 29 – съдии – 15 кв.м.
18. Кабинет № 30 – съдии – 15 кв.м.
19. Кабинет № 31 – съдии – 15 кв.м.
20. Кабинет № 32 – съдии – 15 кв.м.
21. Съдебни помощници – кабинет № 33 – 33 кв.м.
22. Офис № 34 – 27 кв.м.
23. Шофьор – стая № 35 – 11 кв.м.
24. Архив – стая № 28А – 15 кв.м.
Общо: 459 кв.м. 
Общо за Апелативен съд: 868 кв.м. 
Окръжен съд 

Сутерен
1. Склад (до парното) – 32 кв.м. 
2. Склад № 3 – 30 кв.м.
3. Веществени доказателства – 7 кв.м.
4. Веществени доказателства – 25 кв.м.
5. Архив – 119 кв.м. – ползва се съвместно с РС
6. Архив – 42 кв.м.
7. Архив – 55 кв.м.
Общо: 310 кв.м.

Партер
1.Склад № 2 – 23 кв.м.
2. Регистратура – 13 кв.м.
3. Призовкари 1 – 7 кв.м.
4. Призовкари 2 – 21 кв.м.
5. Аула - 433 кв.м. 
Общо: 497 кв.м.

Етаж 1
1. Деловодство № 101– 24 кв.м.
2. Съдебна зала № 1 – помещение № 102 – 100 кв.м.
3. Съвещателна стая – помещение № 103 – 24 кв.м.
4. Съдебна зала № 2 – помещение №104 – 150 кв.м.
5. Пресаташе + библиотека за граждани – помещение № 105 – 24 кв.м.
6. Съдебна зала № 6 – помещение № 110 – 36 кв.м.
7. Съдебна зала № 14а – помещение № 122 – 24 кв.м.
8. Съдебна зала № 15 – помещение № 123 – 50 кв.м.
9. Адвокатска стая № 125 – 18 кв.м.
10. Деловодство № 126 – 56 кв.м. 
11. Деловодство № 126а – 18 кв.м. 
12. Деловодство № 127 – 18 кв.м. 
13. Деловодство № 128 – 36 кв.м. 
14. Стая на жената № 130 – 24 кв.м. 
15. Деловодство № 133 – 30 кв.м. 
16. Деловодство № 134 – 22 кв.м.
Общо: 654 кв.м. 

Етаж 2
1. Деловодство № 5 – 24 кв.м.
2. Деловодство № 6 – 24 кв.м.
3. Съдебна зала № 4 – помещение № 7 – 75 кв.м.
4. Съдебна зала № 3 – помещение № 8 – 75 кв.м.
5. Съдебни секретари – стая № 9 – 24 кв.м.
6. Съдебни секретари – стая № 10 – 24 кв.м.
7. Съдебни секретари – стая № 11 – 24 кв.м. 
8. Съдебен администратор – стая № 12 – 24 кв.м.
9. Съдебни помощници – стая № 13 – 50 кв.м.
10. Зам. председател – кабинет № 14 – 18 кв.м.
11. Зам. председател – кабинет № 14а – 18 кв.м.
12. Кабинет № 15 – съдии – 18 кв.м.
13. Зам. председател – кабинет № 16 – 18 кв.м.
14. Кабинет № 17 – съдии – 18 кв.м.
15. Кабинет № 18 – съдии – 18 кв.м.
16. Библиотека – помещение № 19 – 36 кв.м.
17. Кабинет № 20 – съдии – 18 кв.м. 
18. Кабинет № 21 – съдии – 18 кв.м.
19. Административен секретар – кабинет № 22 – 24 кв.м.
20. Председател – кабинет № 23 – 50 кв.м.
21. Кабинет № 24 съдии – 24 кв.м.
22. Заседателна зала № 25 – 50 кв.м.
23. Кабинет № 26 съдии – 24 кв.м.
24. Кабинет № 27 съдии – 24 кв.м.
25. Кабинет № 28 съдии – 24 кв.м.
26. Кабинет № 29 съдии – 24 кв.м.
27. Кабинет № 30 съдии – 24 кв.м.
28. Кабинет № 31 съдии – 24 кв.м.
29. Кабинет № 32 съдии – 24 кв.м.
30. Кабинет № 33 съдии – 24 кв.м.
31. Кабинет № 34 съдии – 24 кв.м.
32. РКИ; Фирмен архив № 35 – 50 кв.м.
33. Кабинет № 36 съдии – 24 кв.м.
34. Кабинет № 37 съдии – 11 кв.м.
35. Кабинет № 38 съдии – 24 кв.м.
36. Офис № 39 – 11 кв.м.
37. Сървърно – 5 кв.м.
38. Кабинет № 40 съдии – 11 кв.м.
39. Кабинет № 41 – съдии – 11 кв.м.
40. Кабинет № 42 – съдии – 11 кв.м.
41. Кабинет № 43 – съдии – 11 кв.м.
42. Кабинет № 44 – съдии – 11 кв.м.
43. Човешки ресурси/каса – стая № 45 – 18 кв.м.
44. Главен счетоводител – стая № 46 – 18 кв.м.
45. Системни администратори – стая № 47 – 18 кв.м.
46. Управител съдебни сгради, шофьор – стая № 48 – 18 кв.м.
47. Съдебни секретари – стая № 49 – 18 кв.м.
48. Съдебни секретари – стая № 50 – 18 кв.м. 
49. Деловодство – стая № 51 – 18 кв.м.
50. Статистик – стая № 52 – 18 кв.м.
Общо: 1212 кв.м. 
Общо за Окръжен съд: 2 673 кв.м.
Административен съд 

Сутерен
Архивно хранилище – 36 кв.м.
Общо: 36 кв.м. 

Партер
1. Призовкари – 8,37 кв.м.
2. Призовкари – 8,37 кв.м.
3. Регистратура – 12,35 кв.м.
Общо: 29.09 кв.м.

Етаж 1
1. Деловодство – стая № 103а – 84,1 кв.м. – чрез преграждане на фоайе
2. Кабинет № 109а – съдии – 27 кв.м. – чрез преграждане на фоайе
3. Кабинет № 129 – 23,12 кв.м. 
4. Счетоводител – стая № 129а – 11,56 кв.м. – чрез преграждане на фоайе
5. Системен администратор – стая № 129б – 11,56 кв.м. – чрез преграждане на фоайе
6. Кабинет № 113 – съдии – 18 кв.м. 
7. Кабинет № 113а – съдии - 14,7 кв.м. – чрез преграждане на фоайе
8. Кабинет № 113б – съдии - 14,28 кв.м. – чрез преграждане на фоайе
9. Хранилище – помещение № 130а – 8 кв.м.
10. Сървърно – помещение № 130б – 5 кв.м. – чрез преграждане на фоайе
11. Съдебен администратор – стая № 131 – 23,1 кв.м.
12. Кабинет № 131а – 11,55 кв.м.
13. Съдебни секретари – стая № 131б – 23,1 кв.м. – чрез преграждане на фоайе
14. Съдебни секретари – стая № 132 – 23,1 кв.м.
15. Съдебни секретари – стая № 132а – 11,55 кв.м. – чрез преграждане на фоайе
16. Регистратура КИ – 14 кв.м.
17. Кабинет № 124а – съдии – 23,65 кв.м. – чрез преграждане на фоайе
18. Кабинет № 128а – съдии – 27,56 кв.м. – чрез преграждане на фоайе
19. Архив – помещение № 134а – 22,44 кв.м. – чрез преграждане на фоайе
20. Съвещателна стая № 106 – 24 кв.м.
21. Съдебна зала № 3 – помещение № 107 – 50 кв.м.
22. Съдебна зала № 5 – помещение № 109 – 24 кв.м.
23. Съдебна зала № 16 – помещение № 124 – 24 кв.м.
Общо: 518,37 кв.м.

Етаж 2
1. Председател – кабинет № 1; секретар – кабинет № 2 – 46,92 кв.м.
2. Кабинет № 3 – съдии – 24,15 кв.м. 
3. Кабинет № 4 съдии – 24,15 кв.м.
Общо: 95,22 кв.м. 
Общо за Административен съд: 678,68 кв.м. 
Окръжна прокуратура 
Сутерен
1. Архив – 18 кв.м.
2. Архив – 18 кв.м.
Общо: 36 кв.м.

Партер
1. Помещение №1 – 9 кв.м.
Общо: 9 кв.м.

Етаж 2
1. Помещение № 1 – 12 кв.м.
2. Помещение № 2 – 18 кв.м.
3. Помещение № 3 – 18 кв.м.
4. Помещение № 4 – 18 кв.м.
5. Помещение № 5 – 18 кв.м.
6. Помещение № 6 – 18 кв.м.
7. Помещение № 7 – 18 кв.м.
8. Помещение № 8 – 18 кв.м.
9. Помещение № 9 – 18 кв.м.
10. Помещение № 10 – 24 кв.м.
11. Помещение № 11 – 50 кв.м. 
12. Помещение № 12 – от помещението са обособени две отделни: № 12-1 от 12 кв.м. и № 12-2 от 10 кв.м. 
13. Помещение № 13 – 11 кв.м.
14. Помещение № 14 – от помещението са обособени две отделни: № 14-1 от 24 кв.м. и № 14-2 от 17 кв.м.
Общо: 304 кв.м.

Етаж 3
1. Помещение № 329а – 23 кв.м.
2. Помещение № 329 – 23 кв.м.
3. Помещение № 330 – 23 кв.м.
4. Помещение № 331 – 23 кв.м.
5. Помещение № 332 – 23 кв.м.
6. Помещение № 333 – от помещението са обособени две отделни: № 333а от 23 кв.м. и помещение № 333б от 46 кв.м. 
Новоизградени помещения, образувани чрез преграждане на коридора и терасата от № 7 – № 11:
7. Помещение – 13 кв.м. 
8. Помещение – 9 кв.м.
9. Помещение – 9 кв.м.
10. Помещение – 9 кв.м
11. Помещение – 20 кв.м.
12. Помещение – 327б кв.м. – 12 кв.м. 
Помещения от № 13 – № 15, които се ползват съвместно с РП:
13. Сървърно – помещение № 327в – 8 кв.м.
14. Съвещателна зала – 30 кв.м.
15. Кухненски бокс – 8 кв.м.
16. Архив; веществени доказателства – 8 кв.м. – преграден коридор без прозорци 

Общо: 310 кв.м. 
Общо за Окръжна прокуратура: 659 кв.м. 

Районен съд 
Сутерен
1. Архив – 34,2 кв.м.
2. Архив – 21 кв.м. 
Общо: 55,2 кв.м. 
/3. Архив от 119 кв.м. се ползва съвместно с ОС – води се на ОС/ 

Партер
1. Бюро съдимост – 17,4 кв.м. 
2. Регистратура – 12, 35 кв.м. 
Общо: 29,75 кв.м. 
Помещения, които се ползват се съвместно с ОС – водят се на ОС
3. Стая за връчване на призовки 1 – 21 кв.м.
4. Стая за връчване на призовки 2 – 8 кв.м.

Етаж 1
1. Съдебна зала № 4 – помещение № 108 – 24 кв.м.
2. Съдебна зала № 7 – помещение № 112 – 75 кв.м.
3. Съдебна зала № 8 – помещение № 114 – 48,7 кв.м.
4. Съдебна зала № 9 – помещение № 115 – 48,7 кв.м.
5. Съдебна зала № 10 – помещение № 116 – 48,7 кв.м.
6. Съдебна зала № 11 – помещение № 117 – 48,7 кв.м.
7. Стая за разпити – помещение № 118 – 24 кв.м.
8. Съдебна зала № 12 – помещение № 119 – 48,7 кв.м.
9. Съдебна зала № 13 – помещение № 120 – 24 кв.м.
10. Съдебна зала № 14 – помещение № 121 – 48,7 кв.м.
11. Стая за деца – помещение № 111 – 18,5 кв.м.
Общо: 457,7 кв.м.

Етаж 3
1. Заседателна зала № 1 – 21,1 кв.м.
2. Кабинет № 2 – съдии – 19,2 кв.м.
3. Кабинет № 3 – съдии – 21,1 кв.м.
4. Кабинет № 4 – съдии – 19,2 кв.м.
5. Кабинет № 5 – съдии – 21,1 кв.м.
6. Кабинет № 6 – съдии – 19,2 кв.м.
7. Кабинет № 7 – съдии – 21,1 кв.м.
8. Кабинет № 8 – съдии – 19,2 кв.м.
9. Кабинет № 9 – съдии – 21,1 кв.м.
10. Кабинет № 10 – съдии – 19,2 кв.м.
11. Кабинет № 11 – съдии – 21,1 кв.м.
12. Кабинет № 12 – съдии – 19,2 кв.м.
13. Кабинет № 13 – съдии – 21,1 кв.м.
14. Кабинет № 14 – съдии – 19,2 кв.м. 
15а Административен секретар – преходен кабинет № 15а – 19,2 кв.м. 
15. Председател – кабинет № 15 – 31,5 кв.м. 
16. Кабинет № 16 – съдии – 25,5 кв.м. 
17. Кабинет № 17 – съдии – 25,5 кв.м. 
18. Съдебен администратор – кабинет № 18 – 25,5 кв.м.
19. Деловодство – помещение № 19 – 25,5 кв.м.
20. Деловодство – помещение № 20 – 78,43 кв.м.
21. Сървърно – помещение № 21 –11,22 кв.м.
22. Адвокатска стая № 22 – 25,5 кв.м.
23. Съдебни секретари – стая № 23 – 15,7 кв.м.
24. Деловодство – помещение № 24 – 51,7 кв.м.
25. Счетоводство – стая № 25 – 25,5 кв.м.
26. Съдебни секретари – стая № 26 – 18,8 кв.м.
27. Регистратура КИ – стая № 27 – 9,8 кв.м.
28. Системни администратори – стая № 28 – 18,8 кв.м.
29. Архив – помещение № 29 – 52,08 кв.м. 
30. Архив (деловодство) – помещение № 30 -– 19,3 кв.м.
31. Съдебни секретари – стая № 31 – 19,3 кв.м.
32. Съдебни секретари – стая № 32 – 19,3 кв.м.
33. Съдебни секретари – стая № 33 – 22,6 кв.м.
34. Съдебни секретари – стая № 34 – 22,6 кв.м.
35. Съдебни секретари – стая № 35 – 28 кв.м.
36. Копирен център – помещение № 36 – 12,1 кв.м.
37. Главен счетоводител – стая № 37 – 7,02 кв.м.
38. Склад – помещение № 38 – 5,6 кв.м.
39.Дежурен гр. съдия – кабинет № 39 – 12,53 кв.м. 

Общо: 910,68 кв.м. 
Общо за Районен съд: 1453,33 кв.м. 

Районна прокуратура 

Сутерен
1. Архив (бивше бомбоубежище) – 94 кв.м.
2. Помещение – 38 кв.м.
3. Помещение wc – 11 кв.м.
4. Помещение wc – 11 кв.м.
Общо: 154 кв.м.

Етаж 3
1. Кабинет № 310 – прокурори – 18 кв.м.
2. Кабинет № 311 – прокурори – 18 кв.м.
3. Кабинет № 312 – прокурори – 18 кв.м.
4. Кабинет № 313 – прокурори – 18 кв.м.
5. Кабинет № 314 – прокурори – 18 кв.м.
6. Кабинет № 315 – прокурори – 18 кв.м.
7. Районен прокурор – кабинет № 316 – 50 кв.м.
8. Канцелария № 317 – 24 кв.м.
9. Кабинет № 318 – прокурори – 24 кв.м.
10. Кабинет № 319 – прокурори – 24 кв.м.
11. Кабинет № 320 – прокурори – 24 кв.м. 
12. Кабинет № 321 прокурори – 24 кв.м.
13. Кабинет № 322 прокурори – 24 кв.м.
14. Кабинет № 323 прокурори – 24 кв.м.
15. Канцелария № 324 – 50 кв.м.
16. Канцелария № 325 – 50 кв.м.
17. Кабинет № 326 – прокурори – 16 кв.м.
18. Кабинет № 326а – прокурори – 16 кв.м.
19. Канцелария № 327 – 12 кв.м.
20. Канцелария № 328а – 28 кв.м. 
21. Канцелария № 353 – 11 кв.м. 
22. Канцелария № 353а – 12 кв.м.
23. Кабинет № 353б – прокурори – 12 кв.м.
24. Кабинет № 353в – прокурори – 12 кв.м.
25. Кабинет № 353г – прокурори – 12 кв.м.
26. Канцелария № 354 –16 кв.м.
27. Архив – 12 кв.м.
28. Дежурен прокурор – преграден коридор с PVC на 2 помещения – 6 кв.м.
29. Веществени доказателства – помещение 10 кв.м. – преградена с PVC тераса
30. Помещение – 13 кв.м. – преградено с PVC фоайе 

Общо: 614 кв.м. 
Общо за Районна прокуратура: 768 кв.м. 

Забележка: 
При изпълнение на функциите си Областна дирекция „Охрана“ ще се помещава, както следва: 

1. Помещение № 1 – 29 кв.м.
2. Помещение № 7 – 30 кв.м. – преустроен санитарен възел
3. Помещение № 8 – 30 кв.м.
4. Помещение – 5,55 кв.м.
5. Помещение – 5,55 кв.м.
6. Помещение – 5,55 кв.м.
7. Помещение – 6,36 кв.м.
8. Помещение – 6,36 кв.м.
9. Помещение – 7,4 кв.м.
10. Помещение – 7,4 кв.м.
11. Помещение – 7,2 кв.м.
12. Помещение – 3,72 кв.м.
13. Помещение – 42 кв.м. – срещу асансьори север
14. Коридор – 30,91 кв.м.
Общо: 217 кв.м.

Партер
15. Помещение № 4 – 11 кв.м.
16. Помещение № 5 – 29 кв. м. – в помещението е и репартитора на палатата
17. Помещение № 6 –11 кв.м.
18. Помещение № 7 – 11 кв.м.
19. Помещение № 8 – 11 кв.м.
20. Помещение № 3 – 11 кв.м.
21. Помещение – 7 кв.м.
22. Помещение – 22 кв.м.
Общо:113 кв.м. 
Общо за Областна дирекция „Охрана“: 330 кв.м.
За нуждите на Адвокатска колегия ще се осигурят следните помещения: 
Сутерен
1. Гардеробна – 45 кв.м
2. Санитарен възел – 7 кв.м.
3. Помещение wc – 12 кв.м.
Общо за Адвокатска колегия: 64 кв.м. 
18.II. ОТМЕНЯ свое решение по т. 45 от Протокол № 18/21.06.2018 г. 
18.III. ИЗПРАЩА настоящото решение на административния ръководител на Окръжен съд Бургас, за сведение и изпълнение. 
19. ОТНОСНО: Упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да отправи мотивирано искане до областния управител на област София, съгласно чл. 80, ал. 1 от Закона за държавната собственост за изземване на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен в управление на Висш съдебен съвет за нуждите на Прокуратурата на Република България

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да отправи мотивирано искане до областния управител на област София, съгласно чл. 80, ал. 1 от Закона за държавната собственост за изземване на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен в управление на Висш съдебен съвет за нуждите на Прокуратурата на Република България, представляващ апартамент № 70, в гр. София, ж.к. „Красно село“, бл. 199, ет. 15, подробно описан в Акт за държавна собственост № 06416/ 28.11.2007 г., от Десислава Живкова Кайнакчиева – прокурор в Софийска градска прокуратура, настанена в цитираното жилище на основание договор за наем от 07.11.2008 г. и допълнително споразумение към него от 28.11.2008 г. 
20. ОТНОСНО: Проект на решение по молбата на г-жа Женя Димитрова – член на КАК към ПВСС /съдия в Окръжен съд – Варна/, с рег. № ВСС-8250/03.07.2019 г., за удължаване на срока на договор за наем на частен имот

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за удължаване срока на договор за наем № ВСС-12881/19.12.2018г. на недвижим имот – частна собственост, представляващ апартамент № 12, намиращ се в гр. София, ул. „Хан Аспарух“ № 12, ет. 3 на г-жа Женя Димитрова, в качеството й на член на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС и която не притежава жилище на територията на гр. София, считано от 05.07.2019 г., до изтичане на мандата й като член на КАК, а именно до 05.10.2019 г. 
21. ОТНОСНО: Проект на решение за актуализация на сметна стойност на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, основен ремонт и преустройство на част от имот публична държавна собственост, находящ се на бул. „Александър Стамболийски“ № 82, за нуждите на специализираните органи на съдебната власт - съд и прокуратура“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА за целесъобразно и необходимо увеличаване на прогнозната сметна стойност на обект: „Проектиране, основен ремонт и преустройство на част от имот публична държавна собственост, находящ се на бул. „Александър Стамболийски“ № 82, за нуждите на специализираните органи на съдебната власт - съд и прокуратура“ с допълнителни средства в размер на 9 792 708,90 лева без ДДС или 11 751 250,71 лева с ДДС, като сметната стойност се променя от 6 666 666,70 лв. без включен ДДС или 8 000 000,00 лв. с включен ДДС на 16 459 375,59 лева без включен ДДС или на стойност 19 751 250,71 лева с ДДС, като годишната задача за 2019 г. остава без промяна в размер на 500 000,00 (петстотин хиляди) лева с ДДС.

 
/Закриване на заседанието – 10, 47 ч/ 
ИЗГОТВИЛ:/п/
  
Невенка Шопска
 
 

СЪГЛАСУВАЛ, 
Николай Найденов: 
И.д. главен секретар на ВСС
 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
19.07.2019 г. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд