ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 25 юли 2019 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

1. Внасяне на предложения за кандидатури за главен прокурор /чл. 173, ал. 4 ЗСВ/ - трето поредно заседание. 

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

 2. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2019 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 
„Дава съгласие“ 
3. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на 14 броя климатици. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО 
Разни 
5. Проект на решение относно задължения за такса битови отпадъци за 2019 г., за Съдебна палата гр. София, бул. „Витоша“ № 2. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
6. Проект на решение относно справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 30.06.2019 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
7. Проект на решение за корекция по бюджета на органите на съдебната власт, във връзка с решение по Протокол № 22/10.07.2019 г. на Комисия „Управление на собствеността“. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

 8. Проект на решение в изпълнение на решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол № 29/22.11.2018 г., т. 50, свързан с недвижим имот, находящ се в гр. Сапарева баня, к.к. „Паничище“, местност „Зелени преслап“. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността“ 
9. Проект на решение за разпределение на ползването на помещенията в сградата на Окръжен съд гр. Смолян, находяща се на бул. „България“ № 16 
Внася: Комисия „Управление на собствеността“ 
10. Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС, да отправи искане до кмета на община Ивайловград за предоставяне безвъзмездно за управление на Висш съдебен съвет, за нуждите на Районна прокуратура – Ивайловград, част от имот – общинска собственост, находящ се в гр. Ивайловград, както и да подпише договор. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността“ 
11. Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС, да отправи мотивирано искане до министъра на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне безвъзмездно за управление на ВСС, за нуждите на органите на съдебната власт в гр. Перник, на част от недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. Перник. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността“ 
12. Проект на решение за осигуряване на работни помещения за нуждите на Администрацията на Висшия съдебен съвет и на членовете на КАК – Съдийска колегия, на територията на гр. София, след извършен анализ на сградния фонд. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността“ 
13. Проект на решение за предоставяне на права на Комисия „Управление на собствеността“ за вземане на решения, свързани с организационни и технически въпроси по подготовката на обществени поръчки по управлението и стопанисването на сградния фонд, в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на Висшия съдебен съвет. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността“

 ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 14. Проект на решение за актуализиране на пределните цени за закупуване на компютърна техника в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по Протокол № 14/27.06.2019 г., т. 25.2. 
Внася: Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ 
* * * * * 
15. Запознаване и приемане на резултатите по дейност 1 по проект „Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване ефективността на работата им”, а именно междинна оценка по прилагане на методологията за измерване на тежестта на отделните видове дела, модел за интеграция на механизма за определяне на норма на натовареност с другите процеси на планиране. 
Внася: Калина Чапкънова – член на ВСС и ръководител на проект 

16. Проект на решение за одобряване на резултат от изпълнението на дейност 2.4 „Реинженеринг на процесите“ по Договор № ВСС-495/16.01.2019 г. в изпълнение на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, изпълняван от ВСС по Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020. 
Внася: Гергана Мутафова – член на ВСС и ръководител на проект

 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС: 
ДАНАИЛ КИРИЛОВ

Публикуван на:
19 юли 2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд