КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 18
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 22 ЮЛИ
​ 2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет 
ОТСЪСТВАТ: Даниела Марчева, Красимир Шекерджиев, Севдалин Мавров 
/На заседанието присъства Николай Найденов – и. д. главен секретар на Висшия съдебен съвет/ 
/Откриване на заседанието – 13,30 ч./ 
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

I. Включва в дневния ред следните допълнителни точки: 
6. Проект на решение относно промяна по бюджета на съдебната власт за 2019 г., на основание Постановление на Министерски съвет № 182/19.07.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
7. Проект на писмо до министъра на финансите във връзка с разпоредбата на чл. 233, ал. 6 и чл. 345, ал. 5 от Закона за съдебната власт. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. ОТНОСНО: Внасяне на предложения за кандидатури за главен прокурор /чл. 173, ал. 4 ЗСВ/ - второ поредно заседание

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ОБЯВЯВА предложението на членове на Прокурорската колегия за издигане кандидатурата на Иван Стоименов Гешев – заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура, за главен прокурор на Република България в настоящата процедура за избор на главен прокурор. 
2. ОТНОСНО: Оптимизиране щатната численост на Окръжна прокуратура - Търговище, с оглед обезпечаването на административния ръководител с изтичащ втори мандат

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „прокурор" в Окръжна прокуратура – Търговище, считано от 02.08.2019 г. 
3. ОТНОСНО: Проект на решение по процедура за преназначаване на 1 (един) прокурор по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ от Районна прокуратура – Кърджали в Районна прокуратура – Харманли, открита с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 20/03.07.2019г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на точката за заседанието на Пленума на ВСС на 25.07.2019 г. 

ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

4. ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 8.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. ПРИЕМА проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 8.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет. 
4.2. ВЪЗЛАГА на Дирекция „Правна“ да изготви мотиви и частична оценка на въздействието на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 8.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет, съгласно Закона за нормативните актове и Вътрешните правила за изработване на нормативни актове във Висшия съдебен съвет и оценка на въздействието им. 
4.3. ВЪЗЛАГА на дирекция „Бюджет и финанси“ да изготви финансова обосновка на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 8.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет. 
4.4. Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 8.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет, ведно с мотивите, частичната оценка на въздействието и финансовата обосновка, да се внесат за разглеждане на следващо заседание на Комисията по правни въпроси. 

* * * * * 

5. ОТНОСНО: Покана от Секретариата на Европейската мрежа на съдебните съвети за регистрация на участници в Проектните екипи на ЕМСС за периода 2019 - 2020 г. в срок до 9 септември 2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1. ОПРЕДЕЛЯ за участие в Проектен екип 1 и Проектен екип 2 на Европейската мрежа на съдебните съвети за периода 2019-2020 г., както следва: 
Проект 1 – „Независимост и отчетност & качество на правосъдието“: 
- Боряна Димитрова - член на ВСС; 
- Пламена Цветанова - член на ВСС. 
Проект 2 – „Обществено доверие и имидж на правосъдието“: 
- Даниела Марчева - член на ВСС; 
- Гергана Мутафова - член на ВСС. 
5.2. ПРИЕМА ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ Работния план за 2019 г. - 2020 г. и докладите за дейността на Проект 1 „Независимост и отчетност & качество на правосъдието“ и Проект 2 „Обществено доверие и имидж на правосъдието“ за 2018-2019 г. Докладите да бъдат публикувани в съответните подраздели в раздел: Международна дейност /Международно сътрудничество/Международни организации/Европейска мрежа на съдебните съвети. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

6. ОТНОСНО: Промяна по бюджета на съдебната власт за 2019 г., на основание Постановление на Министерски съвет № 182/19.07.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2019г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

6.1. Извършва промяна по бюджета на съдебната власт за 2019 г., на основание ПМС № 182/19.07.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2019 г. в размер на 2 млн. лв. за Прокуратура на Република България, за обезпечаване изплащането на възнаграждения по чл. 233, ал. 6 и чл. 345, ал. 5 от ЗСВ, както следва: 
I. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО С: 2 000 000 лв. 
в т.ч. по показатели и подпоказатели, както следва: 
Текущи разходи 2 000 000 лв. 
в т.ч. по органи на съдебната власт: 
Прокуратура на Република България 2 000 000 лв. 
II. УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМИОТНОШЕНИЯ С 2 000 000 лв. 
в т.ч. по показатели и подпоказатели, както следва: 
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 2 000 000 лв. 

6.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратура на РБ с 2 000 000 лв. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“, на основание ПМС № 182/19.07.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2019 г. за обезпечаване изплащането на възнаграждения по чл. 233, ал. 6 и чл. 345, ал. 5 от ЗСВ. 
6.3. На основание чл. 109, ал. 5 от Закона за публичните финанси да се уведоми министъра на финансите за извършената промяна по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 
7. ОТНОСНО: Проект на писмо до министъра на финансите във връзка с разпоредбата на чл. 233, ал. 6 и чл. 345, ал. 5 от Закона за съдебната власт

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА изготвения проект на писмо до министъра на финансите във връзка с разпоредбата на чл. 233, ал. 6 и чл. 345, ал. 5 от Закона за съдебната власт. 

/Закриване на заседанието – 14,45 ч./ 

ИЗГОТВИЛ:/п/  
Лидия Здравкова 
Таня Младенова
 
 

СЪГЛАСУВАЛ, 
Николай Найденов: 
И.д. главен секретар на ВСС
 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
23.07.2019 г. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд