Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не уважи молби на трима съдии за назначаване на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ

23 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение като неоснователни молбите на Катя Аспарухова – съдия в Административен съд – София-град, Елена Стоилова – съдия в Районен съд – Провадия, и на Рени Коджабашева – съдия в Софийски градски съд, за назначаване на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ.

Членовете на Колегията се мотивираха с решение № 915 от 22.01.2019 г. по адм. дело № 8592/2017 г. на Върховния административен съд, с което се отменя §6 на Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., предвиждащ приложение на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по отношение на конкурси, приключили по досегашния ред, каквито са конкурсните процедури, в които участват тримата магистрати. С оглед на обстоятелството, че е отпаднало правното основание за назначаване по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, колегията не уважи молбите на съдиите.

Решенията на колегията подлежат на обжалване в 14 дневен срок от датата на съобщаването им по надлежния ред.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд