КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 24
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 23 ЮЛИ
 2019 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, и Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет 
ОТСЪСТВАЩИ: Даниела Марчева, Красимир Шекерджиев, Севдалин Мавров 
На заседанието присъства Николай Найденов – и. д. главен секретар на Висшия съдебен съвет 
Откриване на заседанието – 09.45 ч. 
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки: 
37. Предложение от Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, относно публикуване на личните данни на съдия Мирослава Тодорова. 
38. Проект на решение по предложението на председателя на Върховния касационен съд за поощряване на Красимир Иванов Харалампиев – съдия и председател на Трето наказателно отделение във Върховния касационен съд, с отличия: „служебна благодарност и грамота“, „личен почетен знак първа степен - златен“, както и с парична награда, на основание чл. 303, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 2, б.“а“ и ал. 3, т. 1 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
39. Проект на решение по предложението на председателя на Върховния касационен съд за освобождаване на Красимир Иванов Харалампиев от заеманата длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
40. Проект на решение по молбата на Таня Георгиева Плахойчева за освобождаване от заеманата длъжност „съдия“ в Софийския районен съд, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
41. Проект на решение за придобиване статут на несменяемост на Ангелина Колева Боева – съдия в Софийския районен съд. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
42. Проект на решение по искането на Люба Михайлова Петрова за възстановяване на длъжност „съдия“ в Районен съд – Раднево с рег.индекс № ВСС-3940/19.04.2019 г. по описа на ВСС. 
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ 
43. Проект на решение по предложение за разкриване на щатни бройки за съдебни служители в Окръжен съд – Варна и Районен съд – Варна. 
Внася: Комисия „Съдебна администрация“ 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД 

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

1. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, Веселка Цокова Иванова – заместник-административен ръководител – заместник-председател на Окръжен съд - Враца, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд - Враца, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 29.07.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. 
2. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, Мариана Димитрова Шотева - административен ръководител - председател на Административен съд - Пазарджик, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Административен съд - Пазарджик, с ранг „съдия в АС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 30.07.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. 
3. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, Васил Александров Василев - административен ръководител - председател на Окръжен съд - Видин, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд - Видин, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 30.07.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. 
4. ПООЩРЯВА, на основание чл. 304, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 303, ал. 2, т. 2, б.„а“ от ЗСВ, Тонка Гогова Балтова - Стоева - съдия в Окръжен съд - Кърджали, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 
5. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Тонка Гогова Балтова - Стоева от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Кърджали, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от 29.07.2019 г. 
6. ОТНОСНО: Оптимизиране щатната численост в органите на съдебната власт

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

6.1. ПРЕДЛАГА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на ВСС ДА СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) свободна длъжност „съдия“ в Административен съд-Варна, считано от датата на вземане на решението. 
6.1.1. ПРЕДЛАГА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на ВСС ДА РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Административен съд-Бургас, считано от датата на вземане на решението. 
6.2. ПРЕДЛАГА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на ВСС ДА СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) свободна длъжност „съдия“ в Административен съд-Велико Търново, считано от 30.09.2019 г. 
6.2.1. ПРЕДЛАГА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на ВСС ДА РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Административен съд-Плевен, считано от 30.09.2019 г. 
6.3. ПРЕДЛАГА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на ВСС ДА СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) свободна длъжност „съдия“ в Окръжен съд-Велико Търново, считано от датата на вземане на решението. 
6.3.1. ПРЕДЛАГА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на ВСС ДА РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Административен съд-Плевен, считано от датата на вземане на решението. 
6.4. ПРЕДЛАГА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на ВСС ДА СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) свободна длъжност „съдия“ в Окръжен съд-Ловеч, считано от датата на вземане на решението. 
6.4.1. ПРЕДЛАГА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на ВСС ДА РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Административен съд-Стара Загора, считано от датата на вземане на решението. 
6.5. ПРЕДЛАГА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на ВСС ДА СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) свободна длъжност „съдия“ в Окръжен съд-Враца, считано от датата на вземане на решението. 
6.5.1. ПРЕДЛАГА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на ВСС ДА РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Административен съд София - област, считано от датата на вземане на решението. 
6.6. ПРЕДЛАГА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на ВСС ДА СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „съдия“ в Окръжен съд-Враца, считано от 14.10.2019 г. 
6.6.1. ПРЕДЛАГА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на ВСС ДА РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Административен съд-Кюстендил, считано от 14.10.2019 г. 
6.7. ПРЕДЛАГА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на ВСС ДА СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „съдия“ в Окръжен съд-Монтана, считано от 13.12.2019 г. 
6.7.1. ПРЕДЛАГА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на ВСС ДА РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Административен съд-Перник, считано от 13.12.2019 г. 
6.8. ПРЕДЛАГА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на ВСС ДА СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „съдия“ в Окръжен съд-Шумен, считано от 17.09.2019 г. 
6.8.1. ПРЕДЛАГА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на ВСС ДА РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Административен съд-Русе, считано от 17.09.2019 г. 
6.9. ПРЕДЛАГА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на ВСС ДА РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Административен съд-Хасково, считано от датата на вземане на решението. 
6.10. ПРЕДЛАГА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на ВСС ДА РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 2 (две) щатни длъжности „съдия“ в Административен съд-Пазарджик, считано от датата на вземане на решението. 
6.11. ПРЕДЛАГА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на ВСС ДА РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 2 (две) щатни длъжности „съдия“ в Административен съд-Благоевград, считано от датата на вземане на решението. 
6.12. ИЗПРАЩА решенията по т.т. 6.9, 6.10 и 6.11 на Комисия „Бюджет и финанси“. 
6.13. Внася предложението в заседание на Пленума на ВСС, насрочено за 25.07.2019 г., за разглеждане и произнасяне. 
7. ОТНОСНО: Решение № 10109/01.07.2019 г. по адм. дело № 5340/2017 г. на Върховния административен съд, образувано по жалба на Катя Иванова Аспарухова – съдия в Административен съд – София-град, срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 1.3 от Протокол № 43/24.10.2017 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

7.1. ОСТАВЯ без уважение молбата от Катя Иванова Аспарухова – съдия в Административен съд – София-град, за назначаване по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, като неоснователна. 
7.2. Решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред тричленен състав на Върховния административен съд, считано от датата на съобщаването по реда на чл. 36, ал. 4 от Правилника за организацията на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация. 
(мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол) 
8. ОТНОСНО: Решение № 9718/25.06.2019 г. по адм. дело № 13803/2017 г. на Върховния административен съд, постановено по молба за допълване на Решение № 4719/29.03.2019 г. по адм.д. № 13803/2017 г. по описа на ВАС, образувано по жалба на Елена Иванова Стоилова – съдия в Районен съд – Провадия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

8.1. ОСТАВЯ без уважение молбата от Елена Иванова Стоилова – съдия в Районен съд – Провадия, за назначаване по реда на чл.193, ал.6 от ЗСВ, като неоснователна. 
8.2. Решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред тричленен състав на Върховния административен съд, считано от датата на съобщаването по реда на чл. 36, ал. 4 от Правилника за организацията на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация. 
(мотивите по т.7 да се считат за мотиви и по т.8 от дневния ред) 
9. ОТНОСНО: Решение № 10255/03.07.2019 г. по адм. дело № 13437/2017 г. на Върховния административен съд, постановено по молба за допълване на Решение № 3582/12.03.2019 г. по адм.д. № 13437/2017 г. по описа на ВАС, образувано по жалба на Рени Христова Коджабашева – съдия в Софийски градски съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

9.1. ОСТАВЯ без уважение молбата от Рени Христова Коджабашева – съдия в Софийски градски съд, за назначаване по реда на чл.193, ал.6 от ЗСВ, като неоснователна. 
9.2. Решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред тричленен състав на Върховния административен съд, считано от датата на съобщаването по реда на чл. 36, ал. 4 от Правилника за организацията на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация. 
(мотивите по т.7 да се считат за мотиви и по т.9 от дневния ред) 
10. ОТНОСНО: Влязло в сила Решение № 9001/13.06.2019 г. по адм. дело № 13965/2018 г. по описа на Върховния административен съд, Шесто отделение, образувано по жалба от Румен Любенов Петков - съдия във Военно-апелативния съд, срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 16 (от т. 16.1 до т. 16.7) от Протокол № 30/11.10.2018 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

10.1. След проведеното явно гласуване по предложението на Комисията по атестирането и конкурсите за повишаване на Даниел Атанасов Луков – съдия във Военен съд-Пловдив, в длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд – наказателна колегия, и при получения резултат: 3 гласа „за“ и 8 гласа „против“ НЕ ПОВИШАВА Даниел Атанасов Луков – съдия във Военен съд-Пловдив, в длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд – наказателна колегия. 
10.2. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Петя Николаева Колева-Рушанова – съдия в Апелативен специализиран наказателен съд, в длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд – наказателна колегия, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
10.3. ВЪЗЛАГА на повишения магистрат ДА ДОВЪРШИ започнатите с негово участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела. 
10.4. Решенията по т.10.1 и т. 10.2 подлежат на обжалване пред Върховния административен съд в 7 дневен срок от обявяването им. 
(мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол) 
11. ОТНОСНО: Проект на решение по молбата на Николай Симеонов Гемеджиев – съдия в Районен съд – Айтос, командирован в Районен съд – Бургас

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА за сведение молбата на Николай Симеонов Гемеджиев – съдия в Районен съд – Айтос. 
(решението е взето без участието на Боряна Димитрова поради направен самоотвод) 
12. ОТНОСНО: Проект на решение по молба от Андон Вълков Вълков – съдия в Районен съд - Варна и Кристиана Стоянова Кръстева - съдия в Районен съд – Перник, за извършване на размяна на основание чл. 194, ал. 2 от ЗСВ

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

12.1. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 194, ал. 2 от ЗСВ, Кристиана Стоянова Кръстева - съдия в Районен съд - Перник, на длъжност „съдия“ в Районен съд - Варна, считано от датата на встъпване в длъжност. 
12.2. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 194, ал. 2 от ЗСВ, Андон Вълков Вълков - съдия в Районен съд - Варна, на длъжност „съдия“ в Районен съд - Перник, считано от датата на встъпване в длъжност. 
12.3. ВЪЗЛАГА на преназначените магистрати по реда на чл. 194, ал. 2 от ЗСВ, да довършват започнатите с тяхно участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготвят съдебните актове по обявените за решаване дела. 
13.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Даниела Димитрова Събчева - съдия в Окръжен съд - Пловдив. 
13.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Даниела Димитрова Събчева - съдия в Окръжен съд - Пловдив. 
14.1. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Хрисимир Максимов Пройнов - съдия в Районен съд – Попово. 
14.2. Хрисимир Максимов Пройнов - съдия в Районен съд - Попово, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението. 
15.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Емил Димитров Божков - съдия в Районен съд - Разлог. 
15.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Емил Димитров Божков - съдия в Районен съд - Разлог. 
16.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Калина Георгиева Пейчева - съдия в Окръжен съд - Ямбол. 
16.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Калина Георгиева Пейчева - съдия в Окръжен съд - Ямбол. 
17.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Минка Кирчева Георгиева - съдия в Районен съд - Добрич. 
17.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Минка Кирчева Георгиева - съдия в Районен съд - Добрич. 
18.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Поля Павлинова Иванова - съдия в Районен съд - Попово. 
18.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Поля Павлинова Иванова - съдия в Районен съд - Попово. 
19.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Велина Иванова Полежанова - и. ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Разлог. 
19.2. ПРИЕМА на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Велина Иванова Полежанова - и. ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Разлог. 
20.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Светлозар Георгиев Рачев - съдия Административен съд Габрово. 
20.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Светлозар Георгиев Рачев - съдия Административен съд Габрово. 
21.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Силвия Петрова Димитрова - съдия в Административен съд - София-град. 
21.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Силвия Петрова Димитрова - съдия в Административен съд - София-град. 
22. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Соня Николова Найденова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
23. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Николай Симеонов Гемеджиев - съдия в Районен съд - Айтос, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
24. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, от Деница Добрева Добрева - съдия в Районен съд - Варна, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
25. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Маргаритка Николова Шербанова - съдия в Апелативен съд - София, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
26. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Тодор Георгиев Тодоров - съдия в Апелативен съд - София, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
27. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Тодор Георгиев Попиванов - съдия в Районен съд - Видин, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
28. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Христина Петкова Юрукова - съдия в Административен съд - Пазарджик, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 

СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА 

29. ОТНОСНО: Проект на решение относно откриване на процедура за преместване на 1 /един/ съдия по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ от Районен съд – Стара Загора в Софийски районен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

29.1. ОТКРИВА процедура за преназначаване на 1 /един/ съдия по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ от Районен съд – Стара Загора в Софийски районен съд. 
29.2. УКАЗВА на административния ръководител на РС – Стара Загора, че следва надлежно /с отразяване на дата и полагане на подпис от съответния съдия/ да уведоми съдиите в органа за решението по т. 29.1 и за възможността в 7-дневен срок от получаването му да подадат заявления с мотиви за участие в откритата процедура за преназначаване по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ в Софийски районен съд. 
(решението е взето без участието на Георги Чолаков поради направен самоотвод) 
30. ОТНОСНО: Проект на решение по предложение за оптимизиране щатната численост в Апелативен съд – София

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА вземането на решение и изпраща преписката на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за становище. 
31. ОТНОСНО: Проект на решение за оптимизиране щатната численост на Софийски районен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА вземането на решение и изпраща преписката на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за становище. 
32. ОТНОСНО: Обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния касационен съд за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

32.1. ПРИЕМА обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния касационен съд за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г., представена от председателя на ВКС на основание чл. 114, ал. 1, т. 14 от Закона за съдебната власт. 
32.2. Обобщената информация да се публикува на интернет-страницата на ВСС в раздел „Съдебна статистика“. 
33. ОТНОСНО: Обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния административен съд за периода 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

33.1. ПРИЕМА обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния административен съд за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г., представена от председателя на ВАС на основание чл. 122, ал. 1, т. 14 от Закона за съдебната власт.
33.2. Обобщената информация да се публикува на интернет-страницата на ВСС в раздел „Съдебна статистика“. 

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

34. ОТНОСНО: Предложение за оптимизиране на щатната численост на съдебните служители, за които е указано на административните ръководители на съдилища да не предприемат действия за назначаване на съдебни служители за длъжностите, заети от лица, които са придобили право на пенсия и тези, на които предстои да се пенсионират през 2019 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

34.1. СЪКРАЩАВА 1 /една/ щатна бройка за длъжност „съдебен деловодител“ по щата на Окръжен съд – Видин, считано от 01.08.2019 г. 
34.2. СЪКРАЩАВА 1 /една/ щатна бройка за длъжност „съдебен деловодител“ по щата на Окръжен съд – Габрово, считано от 01.08.2019 г. 
34.3. СЪКРАЩАВА 1 /една/ щатна бройка за длъжност „съдебен деловодител“ по щата на Районен съд – Търговище, считано 01.09.2019 г. 
34.4. СЪКРАЩАВА 1 /една/ щатна бройка за длъжност „съдебен деловодител“ по щата на Районен съд – Хасково, считано от 01.08.2019 г. 
34.5. СЪКРАЩАВА 1 /една/ свободна щатна бройка за длъжност „съдебен деловодител“ по щата на Районен съд – Мездра, считано от 01.08.2019 г. 
34.6. СЪКРАЩАВА 1 /една/ щатна бройка за длъжност „съдебен деловодител“ по щата на Районен съд – Тополовград, считано от 01.09.2019 г. 
МОТИВИ: Решението на Комисията е взето предвид съотношението служители/магистрати, включително и специализирана администрация/ магистрати, обща администрация/щатна численост на съда, както и показателите за натовареност по щат и действителна такава. Съгласно чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, броят на администрацията се определя в зависимост от натовареността на съответния съд, специфичните задължения и обоснованата необходимост.

* * * * * 

35. ОТНОСНО: Предложение от Управителния съвет на Националния институт на правосъдието за командироване на Татяна Валентинова Грозданова – Чакърова – съдия в Окръжен съд – София, избрана за постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши съдии в Националния институт на правосъдието за съдебната учебна 2019-2020 година

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

КОМАНДИРОВА, на основание чл. 262, ал. 3 от ЗСВ и във вр. с решение на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието по Протокол № 113/08.07.2019 г., т. 5.3. Татяна Валентинова Грозданова – Чакърова – съдия в Окръжен съд – София, за постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши съдии за съдебната учебна 2019-2020 година, за срок от една година, считано от 1 август 2019 г. 

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ПРОТОКОЛ

36. ОТНОСНО: Проект на решение за приемане на доклад от членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България от участие в 75-та редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена в периода 20-21 юни 2019 г., в гр. Брюксел, Белгия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

36.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклад от членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България от участие в 75-та редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена в периода 20-21 юни 2019 г., в гр. Брюксел, Белгия. 
36.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Международна дейност и протокол“ в АВСС да публикува доклада по т. 36.1 на Интернет страницата на ВСС, както следва: - Доклад от членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България от участие в 75-та редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена в периода 20-21 юни 2019 г., в гр. Брюксел, Белгия – в раздели „Международна дейност/ Доклади анализи и решения/ Доклади от международни срещи“ и Международна дейност/ Международно сътрудничество/ Международни организации/ Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

37. ОТНОСНО: Предложение от Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд относно публикуване на личните данни на съдия Мирослава Тодорова

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Да бъде поканена Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората на Висшия съдебен съвет, за изслушване в заседанието на Съдийската колегия, насрочено за 30.07.2019 г., от 11.00 часа. 
Да се подготви проект на декларация относно становището на Съдийската колегия. 
38.1. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 2, б. „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Красимир Иванов Харалампиев – съдия и председател на Трето наказателно отделение във Върховния касационен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличия „служебна благодарност и грамота“, „личен почетен знак първа степен - златен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 
38.2. Решението по т. 38.1 да се предостави на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по Протокол № 3/07.02.2019 г., т. 8. 
39. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Красимир Иванов Харалампиев от заеманата длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 19.08.2019 г. 
40. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Таня Георгиева Плахойчева от заеманата длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, считано от 19.08.2019 г. 
41.1. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Ангелина Колева Боева – съдия в Софийски районен съд. 
41.2. Ангелина Колева Боева - съдия в Софийски районен съд, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението. 
42. ОТНОСНО: Искане от Люба Михайлова Петрова за възстановяване на длъжност „съдия“ в Районен съд – Раднево

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

42.1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Люба Михайлова Петрова (временно отстранена от длъжност с решение на СК на ВСС по Протокол № 21/23.05.2017 г.) за възстановяване на длъжността „съдия“ в Районен съд – Раднево. 
42.2. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Върховния административен съд. 
43. ОТНОСНО: Предложение за разкриване на щатни бройки за съдебни служители в Окръжен съд – Варна и Районен съд – Варна

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

43.1. РАЗКРИВА 2 /две/ щ.бр. за длъжност „призовкар“ в Окръжен съд – Варна. 
43.2. РАЗКРИВА 4 /четири/ щ.бр. за съдебни служители – 3 щ.бр. за длъжност „съдебен секретар“ и 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител“ в Районен съд – Варна. 
МОТИВИ: Не е отпаднала необходимостта от увеличаване на щатни бройки за съдебни служители на тези съдилища. Препраща към мотивите по решения по протоколи № 11/17.10.2018 г., т. 19.1. и № 12/29.10.2018 г., т. 20.1. на К“СА“-СК. 
Необходимост, с оглед измененията в чл. 47, ал. 1 от ГПК и високата натовареност на призовкарите във Варненския регион. Исканите бройки ще позволят прерайониране на града и прилежащите му местности, които през последните години придобиха размерите на средно големи градове, но все още се водят извън границите на градовете, което затруднява достигането до адресите и връчването на книжата. По този начин ще се облекчи и натовареността на призовкарите, като ще се предотврати блокирането и/или компрометиране на дейността по призоваване. Съотношение бр. служители/бр. магистрати в ОС-Варна е 1,52, при средно за окръжните съдилища в страната – 1,97; В РС-Варна е 1,88, при средно за районните съдилища в областните центрове – 2,08. Натовареността на РС-Варна е 51,77, над средната за районните съдилища – 44,90, съотношението бр.служители/магистрати е под средното за страната. Освен това с решение на Съдийска колегия на ВСС от 26.06.2018 г. в РС-Варна са назначени още 5 районни съдии, чиято дейност следва да бъде подкрепена с администрация. 

Закриване на заседанието – 14.35 ч.

ИЗГОТВИЛ: /п/ 
Зоя Костова 
Невенка Шопска 
Лидия Здравкова 
Таня Младенова 

СЪГЛАСУВАЛ, 
Николай Найденов 
и.д. главен секретар на ВСС

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
24.07.2019 г. 

 
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд