Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС извърши корекции по бюджета на съдебната власт

25 юли 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за корекция по бюджета на Окръжен съд – Русе, с цел осигуряване на средства за закупуване, доставка и монтаж на 14 броя климатици.

С решение на пленума е дадено съгласие да се доплати задължението за такса битови отпадъци за 2019 г. в размер на 333 771,53 лв. за административна сграда – Съдебната палата – София, на бул. „Витоша“ № 2. Част от дължимата сума е заплатена съгласно решение на ВСС по протокол № 10 от 18.04.2019 г. Доплащането се прави поради закъснение от страна на Столична община при изчисляване на задължението. Пленумът на ВСС прие справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 30.06.2019 г. Данните показват, че съдилища, Прокуратурата и ВСС са усвоили 2 161 896 лв.

Пленумът даде съгласие за корекция по бюджета на съдебната власт за 2019 г., с която се намалява § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Висшия съдебен съвет за 2019 г. с 400 000 лв. и се увеличава утвърденият размер на резерва за непредвидени и неотложни разходи за 2019 г. с 400 000 лв.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд