Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри междинна оценка по прилагане на методологията за измерване на тежестта на отделните видове дела по отношение на съдиите, прокурорите и следователите, и модела за интеграция на механизма за определяне на норма на нат

25 юли 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие и утвърди реализираната междинна оценка по прилагане на методологията за измерване на тежестта на отделните видове дела по отношение на съдиите, прокурорите и следователите, и модела за интеграция на механизма за определяне на норма за натовареност с другите процеси на планиране. Те са изготвени по дейност 1 по проект „Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване ефективността на работата им“.

В Аналитичния доклад от проведеното допитване по посочената дейност сред съдиите се прави извод, че приблизително половината от анкетираните по-скоро изразяват подкрепа за действащите към момента Правила за оценка на натовареността на съдиите/Система за измерване на натовареността на съдиите, като считат, че критерият време следва да се запази като универсален измерител на натовареността.

Аналитичните доклади по отношение на прокурорите и следователите сочат, че действащите към момента Правилата за измерване на натовареността на прокурорите и индивидуалната натовареност на всеки прокурор и следовател следва да се запазят като цялостен подход, но е необходимо да бъдат прецизирани и усъвършенствани.

Междинната оценка е извършена чрез онлайн допитване до магистратите.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд