Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри резултатите от изпълнението на дейност 2.4 „Реинженеринг на процесите“ по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна сис

25 юли 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри документ „Комплект от карти по оптимизираните процеси, свързани с управление на дела по електронен път и достъп до делата по електронен път, както и едновременната работа с електронните и хартиените дела“ и Приложение № 1 към документа – резултат от изпълнението на дейност 2.4  „Реинженеринг на процесите“ по Договор № ВСС-495/16.01.2019 г., сключен между Висшия съдебен съвет и „Информационно обслужване“ АД в изпълнение на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, с регистрационен номер BG05SFOP001-3.001-0001-C01/26.08.2016 г. Изпълнението на дейността бе представено от Снежанка Смилкова – ръководител на проекта за изпълнителя „Информационно обслужване“ АД, и Ивайло Филипов – изпълнителен директор на дружеството.

Основната цел на проекта е развитие на електронното правосъдие чрез създаване на Единна информационна система на съдилищата за управление на дела по електронен път. Тя е уеб-базирана система с централно съхранение на дела в електронен формат, с опростен и удобен потребителски интерфейс и със защитен канал. Ще бъде внедрена пилотно в 2 апелативни, 5 окръжни и 10 районни съдилища. Впоследствие ще бъде ползвана от общо 153 съдилища, като за целта ще бъдат обучени 350 потребители. В рамките на дейност 2.4 са оптимизирани 75% от работните процеси за едновременна работа с електронните и хартиените дела. Усъвършенствани са работните процеси в зависимост от начина на постъпване на документи, на начина на водене на делата, управлението на работния поток чрез задачи, воденето на електронни книги и регистри и с цел разкриване на нови електронни услуги.

Резултатите от дейност 2.4 ще бъдат директно използвани при планирането на архитектурата и софтуерната разработка на Единната информационна система на съдилищата, предмет на Дейност 3.1. „Разработка на ЕИСС“, а ведно с резултатите от Дейност 2.3 ще позволи коректното и качествено тестване и внедряване на системата в съдилищата и реализиране на прилежащите интеграции с други системи.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд