Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС изрази положително становище по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 18 ноември 2009 г. за реда и начина на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Регистъра на населението – Национална база данни „

25 юли 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази положително становище по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 18 ноември 2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Регистъра на населението – Национална база данни „Население“, с резерви по отношение на разпоредбата на § 3, за която предлага следната промяна: „В изречение второ на новата ал. 2 на чл. 7 думите “или служебното“ се заличават. Решението се изпраща на министъра на правосъдието.

Прецизирането на разпоредбата на § 3 е необходимо, доколкото служителите в администрацията на органите на съдебната власт – съдебните служители, заемат длъжност единствено по трудово правоотношение, съобразно разпоредбите на Глава осемнадесета от Закона за съдебната власт.

Наредба № 14 е съвместно издадена от министъра на правосъдието и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд