Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС избра Нина Борисова за втори мандат за административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Монтана

25 юли 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с 11 гласа „за“ избра за втори мандат Нина Борисова за административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Монтана.

Прокурор Борисова има над 16 години юридически стаж. Тя започва професионалната си кариера като младши прокурор в Районна прокуратура – Монтана на 22.01.2004 г., след което от 23.01.2006 г. заема длъжността „прокурор“ в Софийска районна прокуратура. От 17.01.20014 г. е административен ръководител на Окръжна прокуратура – Монтана.

В Концепцията си за стратегическо управление прокурор Борисова е изложила основните си разбирания за управлението и организацията на Окръжна прокуратура – Монтана, личната си мотивация да поеме ръководството за втори мандат, анализ и оценка на състоянието на прокуратурата, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната работа на прокуратурата, както и набелязване на цели за развитието ѝ.

Пред членовете на Прокурорската колегия кандидатът определи като приоритети за развитието на Окръжната прокуратура през следващия си мандат - попълване на незаетите щатни бройки за прокурори и следователи, вкл. Районна прокуратура - Лом; спазване на вътрешно-организационните актове, касаещи окрупняването на Районна прокуратура – Монтана, осигуряване на равномерно натоварване в прокуратурите и извършване на периодични проверки по отношение спазването на принципа за случайно разпределение на делата и преписките и индивидуалната натовареност на прокурорите. Сред заложените цели са ефективно осъществяване на електронния документооборот и повишаване на ефективността и качеството в дейността на прокуратурата и разследващите органи. Сред конкретните мерки са задълбочени изследване на върнатите от съда за доразследване дела и влезлите в сила оправдателни присъди; повишаване квалификацията на магистратите, периодично проследяване на мотивите на съдебните решения срещу прокуратурата по ЗОДОВ, както и на постановените решения срещу България от ЕСПЧ; проследяване на прокурорската практика в региона и привеждането ѝ в съответствие със съдебната; подобряване и усъвършенстване на екипния принцип на работа; съкращаване сроковете за разследване; подобряване на комуникацията между прокуратурата, разследващите, контролните органи и КПКОНПИ. Ще продължи установената практика на сътрудничество с държавните органи, органите на местната власт и самоуправление и институциите, съпътстващи работата на Окръжна прокуратура – Монтана.

Предвижда се повишаване ефективността на работата по наказателни  производства за корупционни престъпления и по дела с особена фактическа и правна сложност.

Като дългосрочен приоритет е посочено издигане доверието на гражданите към Прокуратурата, поддържане и подобряване на материално-техническата база, спазване на етичните правила.

Прокурор Борисова изказа благодарност към всички магистрати и съдебни служители от съдебния район на Окръжна прокуратура – Монтана за оказаната подкрепа, заяви че цени високо техния професионализъм и се ангажира, ако бъде избрана за втори мандат да взема предвид идеите и предложенията, които биха допринесли за подобряване работата на прокуратурата

Въпроси към кандидата зададоха Георги Кузманов, Калина Чапкънова, Йордан Стоев, Евгени Диков, Светлана Бошнакова във връзка с недостига на съдебни експерти, забавянето на досъдебните производства, поради неизготвени съдебно-медицински експертизи и възможните мерки за преодоляване на проблема. Коментирани бяха мерките за намаляване броя на върнатите дела в Районна прокуратура – Лом, намаляване на оправдателните присъди, както и възникналите затруднения в работата на прокурорите, вследствие на закриването на следствения арест в гр. Монтана.

Прокурор Борисова бе подкрепа от членовете на Прокурорската колегия Георги Кузманов, Йордан Стоев, Калина Чапкънова и Евгени Диков, които бяха единодушни, че кандидатът има административен капацитет, способна е да носи отговорност, при всяка възникнала ситуация е на първа линия, изградила е отлични професионални и колегиални отношения с магистратите и съдебните служители от района на окръжна прокуратура – Монтана, както и с административните ръководители в апелативен район – София, ползва се с тяхното доверие и контактува изключително добре с органите на МВР, ДАНС и КПКОНПИ. Посочено бе, че кандидатът познава добре проблематиката в окръжната прокуратура и предлага адекватни мерки за решаване на съществуващите проблеми. Отлична оценка за работата и организацията в Окръжна прокуратура – Монтана, както и за проявената грижа към районните прокуратури даде главният прокурор Сотир Цацаров.

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд