Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия предлага на Пленума на ВСС да оптимизира щатната численост на НСлС

25 юли 2019 година

Прокурорската колегия предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението, да съкрати 10 щатни длъжности „следовател“ в Национална следствена служба и да разкрие пет щатни длъжности „следовател“ и пет щатни длъжности „младши следовател“ в следствените отдели в окръжните прокуратури. Две щатни длъжности „следовател“ се предлага да бъдат разкрити в следствения отдел в Окръжна прокуратура - Варна и по една в следствените отдели в окръжните прокуратури в Благоевград, Монтана, Кърджали, Добрич, Бургас.

По една щатна длъжност „младши следовател“ се предлага да бъде разкрита в следствените отдели в окръжните прокуратури в Русе, Разград, Силистра. Посочените следствени отдели са с най-високо действително натоварване през 2017-2018 г.

Предложението ще бъде внесено в заседанието на Пленума на ВСС, насрочено за 29.07.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

Към настоящия момент в Националната следствена служба са свободни 15 длъжности „следовател“, от които 5 предстои да се заемат от класираните кандидати по обявения, с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 06/21.02.2018 г., конкурс за повишаване в длъжност „следовател“ в Национална следствена служба.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд