ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на
30 юли 2019 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф“ № 12, при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. Административен ръководител – председател на Административен съд – Пазарджик
Кандидат:
- Мариана Димитрова Шотева – изпълняваща функциите „административен ръководител“ на Административен съд – Пазарджик.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
2. Административен ръководител – председател на Районен съд – Ботевград
Кандидат:
- Недко Цолов Петров – следовател в Национална следствена служба.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

* * * * *
3. Изслушване на Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, съгласно решение на Съдийската колегия по Протокол № 24/23.07.2019 г.

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

4. Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 45/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет.
Внася: Дисциплинарен състав
* * * * *
5. Проект на решение относно протокол от съвместна среща на членове на Висшия съдебен съвет с представители на Инспектората към ВСС и на Министерство на правосъдието, проведена на 10.06.2019 г.
Внася: Атанаска Дишева – председател на Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

6. Изслушване на Станимира Стефанова Иванова – съдия в Софийския градски съд във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка за периодично атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

7. Проект на решение за определяне на дата за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедура за избор на административен ръководител на Районен съд – Белоградчик, открита с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 27/18.09.2018 г. (обн. ДВ, бр. 81/02.10.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
8. Проект на решение за откриване на процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
9. Проект на решение за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Окръжен съд – Кюстендил, поради изтичащ на 31.07.2019 г. мандат.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
10. Проект на решение за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Районен съд – Търговище, поради изтичащ на 06.08.2019 г. мандат.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
11. Проект на решение за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Окръжен съд – Ямбол, поради изтичащ на 07.08.2019 г. мандат.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
12. Проект на решение за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Районен съд – Ботевград, поради изтичащ на 11.08.2019 г. мандат.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
13. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийския градски съд за назначаване на Стела Борисова Кацарова – съдия в Софийския градски съд, на длъжност „заместник на административния ръководител“ на Софийския градски съд.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
14. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийския градски съд за назначаване на Стефан Недялков Кюркчиев – съдия в Софийския градски съд, на длъжност „заместник на административния ръководител“ на Софийския градски съд.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
15. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийския градски съд за назначаване на Руси Викторов Алексиев – съдия в Софийския градски съд, на длъжност „заместник на административния ръководител“ на Софийския градски съд.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
16. Проект на решение по предложението на председателя на Върховния административен съд за поощряване на Фани Йорданова Тенева – Найденова – съдия във Върховния административен съд, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, както и с парична награда, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
17. Проект на решение по предложението на председателя на Върховния административен съд за освобождаване на Фани Йорданова Тенева – Найденова от заеманата длъжност „съдия“ във Върховния административен съд, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
18. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативен съд – Бургас за поощряване на Румяна Петкова Казларова – Калъчева – съдия в Апелативен съд – Бургас, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, както и с парична награда, на основание чл. 304, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 303, ал. 2, т. 2, б.„а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
19. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативен съд – Бургас за освобождаване на Румяна Петкова Казларова – Калъчева от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Бургас, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
20. Проект на решение по молбата на Павлета Василева Добрева за освобождаване от заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд – Ихтиман, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
21. Проект на решение за преназначаване, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, на Илияна Цветкова Тодорова – Аловска – административен ръководител на Районен съд – Ботевград, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Ботевград.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
22. Проект на решение за преназначаване, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, на Надя Георгиева Пеловска – Дилкова – административен ръководител на Окръжен съд – Враца.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
23. Проект на решение по молбата на Красимир Викторов Сотиров – младши съдия в Окръжен съд – Бургас за преназначаване от длъжност „съдия“ в Районен съд – Карнобат на длъжност „съдия“ в Софийския районен съд.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
24. Мотивирано предложение, на основание чл. 193, ал. 2 от ЗСВ, за повишаване в длъжност на класираните кандидати за заемане на 2 (две) длъжности „съдия“ в апелативните съдилища, наказателна колегия, съгласно обявения конкурс с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 13/24.04.2018 г. (обн. ДВ, бр.38/08.05.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
25. Приемане на окончателен списък на одобрените кандидати за младши съдии по съответната длъжност, съобразно заявеното им желание.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
26. Проект на решение по искането на съдиите от гражданска колегия в Окръжен съд – Благоевград за изменение на решенията от 25.06.2019 г. и 02.07.2019 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по отношение на длъжностите, обявени на конкурси в Окръжен съд – Благоевград.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
27. Влязло в сила Решение № 10541/08.07.2019 г. по адм. дело № 3983/2019 г. на Върховния административен съд, образувано по жалба на Иван Пламенов Йорданов – кандидат в конкурса за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Районен съд – Лом, срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 21.1 от Протокол № 10/19.03.2019 г.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
28. Решение № 10193/02.07.2019 г. по адм. дело № 6369/2017 г. на Върховния административен съд, постановено по молба за допълване на Решение № 3997/19.03.2019 г. по адм. дело № 6369/2017 г. по описа на ВАС, образувано по жалба на Даниела Динева Драгнева – съдия в Административен съд – Бургас.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
29. Решение № 10199/02.07.2019 г. по адм. дело № 8759/2017 г. на Върховния административен съд, постановено по молба за допълване на Решение № 3385/08.03.2019 г. по адм. дело № 8759/2017 г. по описа на ВАС, образувано по жалба на Петър Найденов Вунов – съдия в Районен съд – Хасково.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
30. Решение № 10202/02.07.2019 г. по адм. дело № 6850/2017 г. на Върховния административен съд, постановено по молба за допълване на Решение № 3384/08.03.2019 г. по адм. дело № 6850/2017 г. по описа на ВАС, образувано по жалба на Елена Николаева Стойчева – Андреева – съдия в Софийския градски съд.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
31. Решение № 10308/03.07.2019 г. по адм. дело № 10373/2017 г. на Върховния административен съд, постановено по молба за допълване на Решение № 3975/19.03.2019 г. по адм. дело № 10373/2017 г. по описа на ВАС, образувано по жалба на Деница Николаева Урумова – съдия в Софийския районен съд.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
32. Решение № 10406/04.07.2019 г. по адм. дело № 6367/2017 г. на Върховния административен съд, постановено по молба за допълване на Решение № 4417/25.03.2019 г. по адм. дело № 6367/2017 г. по описа на ВАС, образувано по жалба на Светлин Велков Михайлов – съдия в Софийския градски съд.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
33. Решение № 10414/04.07.2019 г. по адм. дело № 6239/2017 г. на Върховния административен съд, постановено по молба за допълване на Решение № 4419/25.03.2019 г. по адм. дело № 6238/2017 г. по описа на ВАС, образувано по жалба на Величка Велева Маринкова – съдия в Софийския градски съд.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
34. Решение № 10564/08.07.2019 г. по адм. дело № 5103/2017 г. по описа на Върховния административен съд, постановено по молба за допълване на Решение № 3911/18.03.2019 г. по адм. дело № 5103/2017 г. по описа на Върховния административен съд, образувано по жалба на Женя Радкова Димитрова – съдия в Окръжен съд – Варна.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
35. Проект на решение за предварително атестиране на Сияна Стойчева Димитрова – съдия в Районен съд – Несебър.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
36. Проект на решение за предварително атестиране на Иван Георгиев Бекяров – съдия в Районен съд – Пловдив.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
37. Проект на решение за придобиване статут на несменяемост на Андрей Иванов Николов – съдия в Районен съд – Петрич.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
38. Проект на решение за периодично атестиране на Елеонора Симеонова Кралева – съдия в Районен съд – Бургас.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
39. Проект на решение за периодично атестиране на Таня Димитрова Евтимова – съдия в Окръжен съд – Бургас.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
40. Проект на решение за периодично атестиране на Петранка Райчева Прахова – съдия в Окръжен съд – Смолян.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
41. Проект на решение за периодично атестиране на Меденка Минчева Недкова – съдия в Окръжен съд – Смолян.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
42. Проект на решение за периодично атестиране на Валентина Тотева Бошнякова – Събинска – съдия в Окръжен съд – Смолян.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
43. Проект на решение за периодично атестиране на Росица Николова Кокудева – съдия в Окръжен съд – Смолян.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
44. Проект на решение за извънредно атестиране на Даниела Василева Дилова – административен ръководител на Районен съд – Плевен.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
45. Проект на решение за повишаване на Мирослава Стефанова Тодорова – съдия в Софийския градски съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
46. Проект на решение за повишаване на Ивелина Христова Христова – Желева – съдия в Районен съд – Варна, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
47. Проект на решение за повишаване на Виолета Тодорова Кожухарова – съдия в Районен съд – Варна, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
48. Проект на решение за повишаване на Михаил Петков Михайлов – съдия в Районен съд – Варна, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
49. Проект на решение за повишаване на Трифон Пенчев Славков – съдия в Районен съд – Горна Оряховица, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
50. Проект на решение за повишаване на Антония Атанасова Атанасова – Алексова – съдия в Районен съд – Перник, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

51. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд – Бургас за разкриване на щатни бройки за съдебни служители.
Внася: Комисия „Съдебна администрация“
52. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен специализиран наказателен съд за разкриване на 4 (четири) щатни бройки за длъжност „съдебен помощник“.
Внася: Комисия „Съдебна администрация“

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

53. Проект на решение за упълномощаване на процесуален представител от името на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.
Внася: Комисия по правни въпроси

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ПРОТОКОЛ

54. Проект на решение относно годишни отчети за 2018 г. за дейността на националните лица за контакт и членовете на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България.
Внася: Дирекция „Международна дейност и протокол“

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ 
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС: 
ЛОЗАН ПАНОВ

Публикуван на
25 юли 2019 г.  

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд