Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Обявени са резултатите от класирането на кандидатите в конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища – търговска колегия

26 юли 2019 година

Конкурсната комисия за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища – търговска колегия предаде на Съдийската колегия резултатите от класирането на кандидатите в конкурсната процедура. Същите са публикувани на интернет сайта на Висшия съдебен съвет в Раздел „Важно“, „Конкурсни процедури“, „Конкурс за повишаване в длъжност и преместване“, „2018 г.“, „Конкурси за повишаване в длъжност“, „Апелативен съд“.

Конкурсът по реда на чл. 189, ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ за повишаване и заемане на 5 длъжности „съдия“ в апелативните съдилища – търговска колегия, от които 3 длъжности в Апелативен съд – София и 2 длъжности в Апелативен съд – Пловдив, е обявен с решение на Съдийската колегия по протокол № 13/24.04.2018 г. и e обнародван в Държавен вестник, брой 38/08.05.2018 г. Допуснатите кандидати, подали заявления за участие в конкурса, са 51, като двама от тях в последствие се отказаха от участие в процедурата.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд