ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 29 юли 2019 г. от 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет,
ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

1. Внасяне на предложения за кандидатури за главен прокурор /чл. 173, ал. 4 ЗСВ/ - четвърто поредно заседание.

2. Предложение за оптимизиране структурата на районните прокуратури.
Внася: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет

3. Проект на решение по предложението на Главния прокурор за оптимизиране щатната численост на Национална следствена служба.
Внася: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет

4. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Перник за оптимизиране щатната численост на Окръжна прокуратура – Перник.
Внася: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019г.
„Дава съгласие“
5. Проект на решение за корекции по бюджетите на органи на съдебната власт за 2019 г. с цел осигуряване на средства за текущи ремонти и аварийни текущи ремонти.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“
6. Проект на решение за корекция по бюджета на Върховен касационен съд за 2019 г. с цел осигуряване на средства за организирането, провеждането и възлагането на обществена поръчка с предмет: „СМР по изграждане на външни асансьори на Съдебна палата София, бул. „Витоша“ № 2“.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“
7. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за обзавеждане на новата сграда на съда.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“
8. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик за сървърно помещение.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик за сървърно помещение.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“
10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“
11. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър среден клас, OC Microsoft Windows Server 2016 и 1 брой UPS за сървър.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Мездра за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър с операционна система ОС Microsoft Windows Server Std 2019.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“
13. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Котел за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой лиценз за сървър Windows Server Std 2019 64Bit.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“
14. Проект на решение по искането на и. ф. административен ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на компютърна система „NForce” и „JES API“.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“
15. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя информационни табла.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“
16. Проект на решение по искането на зам. административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя документни скенери.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“
17. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой документен скенер.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“
18. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на климатик.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“
19. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд София-област за осигуряване на средства за закупуване на два броя копирни машини.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“
20. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Разни
22. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски градски съд за одобряване на разход по код 90.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“
23. Проект на решение относно безвъзмездно предоставяне на активи от Административен съд гр. Пловдив на СУ „Черноризец Храбър“ гр. Пловдив.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“
24. Проект на решение за одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, Главния прокурор на Република България, Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и Директора на Националния институт на правосъдието за II - ро тримесечие на 2019 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“
25. Проект на решение за организиране и провеждане на открита по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на ВСС и съдилищата“.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

26. Проект на решение за възлагане на главния прокурор на Република България да упражни правомощията си по чл. 5, ал. 2, т. 7 от ЗОП във връзка с организирането, провеждането и възлагането на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителни работи – пети етап по преустройство на IV-ти етаж на Съдебна палата, бул. „Витоша“ № 2“.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“
27. Проект на решение за разпределение на ползването на помещенията в сградата на Съдебната палата гр. Перник, ул. „Търговска“ № 37.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“
28. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да отправи искане до министъра на регионалното развитие и благоустройството, с копие до министъра на здравеопазването за започване на процедура по безвъзмездното предоставяне на недвижим имот – държавна собственост, находящ се в гр. Банкя, за управление на Висшия съдебен съвет, за нуждите на Националния институт на правосъдието.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

29. Проект на решение за определяне на представители от Висшия съдебен съвет за участие в работна група за извършване на анализ и оценка на изпълнението на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията на Република България 2015 – 2020 г. и изготвяне на проект на нова Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията на Република България 2021 – 2027 г.
Внася: Комисия по правни въпроси
* * * * *
30. Предложение за подаване на проектно предложение по Процедура BG05SFOP001-3.004 – Въвеждане на програмно бюджетиране в органите на съдебната власт“ по Оперативна програма „Добро управление“.
Внася: Съвет за координиране действията на ОСВ по участие в международни проекти и програми

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС: 
ДАНАИЛ КИРИЛОВ

Публикуван на:
26 юли 2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд