Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
86 кандидати за младши магистрати заявиха желанията си за назначаване в органи на съдебната власт

25 юли 2019 година

Одобрените от Съдийската и Прокурорската колегии на Висшия съдебен съвет 86 кандидати за длъжността „младши съдия“,“младши прокурор“ и „младши следовател“ заявиха на официална церемония в зала „Тържествена“ на Съдебната палата желания за назначаване по реда на чл. 186, ал. 6 от Закона за съдебната власт и чл. 28, ал. 5 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт. На форума присъстваха г-жа Даниела Машева – член на ВСС и председател на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС, г-жа Мина Топузова – председател на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС, г-жа Мария Христова – директор на дирекция „Конкурси на магистрати“ в АВСС и г-жа Незабравка Стоева – директор на дирекция „Начално и въвеждащо обучение“ в Националния институт на правосъдието. Те поздравиха младшите магистрати за издържания тежък изпит за влизане в съдебната система и им пожелаха в бъдещата им работа да се ръководят от закона, собствената си съвест и справедливостта.

Конкурсът за 28 длъжности „младши съдия“ в окръжните съдилища е обявен с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 3 от 29.01.2019 г. Прокурорската колегия на ВСС обяви конкурсите за 36 длъжности „младши прокурор“ и за 20 длъжности „младши следовател“ с решение по протокол № 3 от 30.01.2019 г.

Одобрените кандидати заявиха писмено желанието си за назначаване на съответната длъжности в поредността съобразно бала си, като всеки следващ кандидат избираше от останалите незаявени длъжности. Кандидатите за младши съдии заявиха желания за назначаване на 29 длъжности в 11 окръжни съдилища, най-много от които – 13 длъжности, са в Софийски градски съд. Кандидатите за младши прокурори заявиха желания за назначаване на 36 длъжности в 20 районни прокуратури, най-много от които – 12, са длъжностите в Софийска районна прокуратура. За трета поредна година желания заявяваха и кандидати за младши следователи за назначаване на 21 длъжности в следствените отдели към окръжните прокуратури, като най-голям - 6 броя, са длъжностите в Следствения отдел към Специализираната прокуратура. Съдийската и Прокурорската колегии следва да разкрият по една длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Перник и една длъжност „младши следовател“ в Окръжна следствена служба – Търговище, тъй като за тези два органа на съдебната власт при обявена по една конкурсна длъжността желание за назначаване заявиха по двама класирани с еднакъв бал кандидати. Въз основа на резултатите от процедурата Съдийската колегия на ВСС предстои да приеме окончателния списък на кандидатите на 30 юли, а Прокурорската колегия на 29 юли.

Съгласно изискванията на чл. 186, ал. 8 от Закона за съдебната власт одобрените кандидати в едномесечен срок от влизане в сила на решението на съответната колегия на ВСС за приемане на окончателния списък, следва да подадат в деловодството на АВСС декларация за обстоятелствата по чл. 195, ал. 1 от ЗСВ. След това съгласно, чл. 258 от ЗСВ, предстои да преминат деветмесечно обучение в Националния институт на правосъдието. До седмица НИП ще публикува заповед на директора за обявяване на началото и края на учебната съдебна година (випуск 2019-2020 г.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд