КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 19
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 25 ЮЛИ 2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАТ: Даниела Марчева, Красимир Шекерджиев, Лозан Панов, Севдалин Мавров
/На заседанието присъства Николай Найденов – и.д. главен секретар на Висшия съдебен съвет/
/Откриване на заседанието – 09.33 ч./
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

I. Включва в дневния ред следните допълнителни точки:
17. Проект на решение относно процедура по проверка и оценка на качеството на предварително дефинираните проекти по програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.
Внася: Съвет за координиране действията на ОСВ по участие в международни проекти и програми
18. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 18 ноември 2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Регистъра на населението – Национална база данни „Население“.
Внася: Комисия по правни въпроси
19. Проект на решение по процедура за преназначаване на 1 (един) прокурор, по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, от Районна прокуратура – Кърджали в Районна прокуратура – Харманли, открита с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 20/03.07.2019 г. (отложена с решение на Пленума на ВСС по Протокол № 18/22.07.2019 г.).
Внася: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет
20. Проект на решение за оптимизиране на щатната численост в органите на съдебната власт.
Внася: Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. ОТНОСНО: Внасяне на предложения за кандидатури за главен прокурор (чл. 173, ал. 4 ЗСВ) – трето поредно заседание
На третото поредно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет не бяха внесени кандидатури за главен прокурор на Република България.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

2. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2019 г.
2.2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2019 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019г.
„Дава съгласие“
3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на 14 броя климатици

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и на Окръжен съд гр. Русе за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване, доставка и монтаж на 14 броя климатици, както следва:
3.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 15 705 лв.
3.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Русе с 15 705 лв.
Забележка: Отпуснатите средства за закупуване на климатик с мощност 9 000 BTU са в рамките на утвърдените с решение на Пленума на Висш съдебен съвет по Протокол № 10/16.03.2017 г. пределни цени за закупуване на климатици за работни помещения.
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Разни
5. ОТНОСНО: Задължения за такса битови отпадъци за 2019 г., за Съдебна палата гр. София, бул. „Витоша“ № 2

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ окончателно да се доплати задължението за такса битови отпадъци за 2019 г. в размер на 333 771,53 лв. за административна сграда, находяща се в гр. София, бул. „Витоша“ № 2.
6. ОТНОСНО: Справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 30.06.2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА за сведение справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 30.06.2019 г.
7. ОТНОСНО: Проект на решение за корекция по бюджета на органите на съдебната власт, във връзка с решение по Протокол № 22/10.07.2019 г. на Комисия „Управление на собствеността“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Във връзка с решения на Комисия „Управление на собствеността“ по т. 2.1 от Протокол № 22/10.07.2019 г., ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на съдебната власт за 2019 г., както следва:
7.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Висш съдебен съвет за 2019 г. с 400 000 лв.
7.2. УВЕЛИЧАВА утвърдения размер на резерва за непредвидени и неотложни разходи за 2019 г. с 400 000 лв.

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

8. ОТНОСНО: Проект на решение в изпълнение на решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол № 29/22.11.2018 г., т. 50, свързан с недвижим имот, находящ се в гр. Сапарева баня, к.к. „Паничище“, местност „Зелени преслап“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

8.1. На основание чл. 16, ал. 3, чл. 51, ал. 3, във връзка с § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър /ДВ, бр. 34 от 25.04.2000 г., изм. и доп. бр. 57 от 22.07.2016 г./
УПЪЛНОМОЩАВА административния ръководител – председател на Върховен касационен съд да предприеме необходимите действия по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня, обл. Кюстендил, в т.ч. свързани с изготвяне на скица-проект за изменение на кадастралната карта и нанасяне на изменението по надлежния ред на недвижим имот на ВСС, предоставен за нуждите на ВКС, представляващ 5 /пет/ броя курортно-туристически сгради с идентификатори 65365.210.159.1-5, находящи се в поземлен имот с идентификатор 65365.210.159, трайно предназначение на територията: горска-национален парк "РИЛА", нтп - за почивен лагер, № по предходен план:000728, обл. Кюстендил, община Сапарева баня, землището на гр. Сапарева баня, местност Зелени преслап, както и да подпише всички свързани с изменението документи, с право да преупълномощава трети лица.
8.2. Във връзка с чл. 66 от Закона за държавната собственост, чл. 102, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, както и чл. 46, ал. 1 от Закона за защитените територии
УПЪЛНОМОЩАВА представляващия ВСС да уведоми с писмо министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите относно:
- счетоводното отразяване на поземлен имот с идентификатор 65365.210.159, трайно предназначение на територията: горска-национален парк "РИЛА", нтп - за почивен лагер, № по предходен план: 000728, обл. Кюстендил, община Сапарева баня, землището на гр. Сапарева баня, местност Зелени преслап, предвид факта, че същият е бил заведен по баланса на ВСС след прехвърляне на актива от Министерство на правосъдието.
- съставени нотариални актове № 18, том I, рег.№ 227, дело № 17 от 09.05.2014 г. и № 17, том I, рег.№ 221, дело № 16 от 09.05.2014 г. на името на частни лица за 4 /четири/ бунгала с идентификатори 65365.210.159.6-9, находящи се в поземлен имот с идентификатор 65365.210.159, трайно предназначение на територията: горска-национален парк "РИЛА", които се намират върху територия изключителна държавна собственост съгласно чл. 18 ал. 1 от Конституцията и чл. 8 ал. 1 от Закона за защитените територии, а с §1 от ЗР на ЗД на ЗС /ДВ бр.46/2006 г./ е постановено спиране на давностния срок по чл. 79, ал. 1 от ЗС за придобиване на имоти - частна държавна или общинска собственост, който мораториум действа и понастоящем /ТР 3/2017 г. на ВКС, ОСГК/.
- становище рег. № ВСС-639/16/07.06.2019 г. на инж. Милен Димиев, вписан в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра на основание заповед № 300-2-70/12.02.2002 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, по отношение на поземлен имот с идентификатор 65365.210.159 с трайно предназначение на територията: горска - национален парк "РИЛА" и отразените сгради с идентификатори 65365.210.159.6-9, представляващи преместваеми обекти – бунгала, нетрайно закрепени към земната повърхност, които съгласно ЗКИР не представляват обекти на кадастъра и не подлежат на нанасяне в кадастралната карта.
9. ОТНОСНО: Проект на решение за разпределение на ползването на помещенията в сградата на Окръжен съд гр. Смолян, находяща се на бул. „България“ № 16

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

I. РАЗПРЕДЕЛЯ ползването на помещенията в сградата на Съдебната палата, гр. Смолян, бул. „България“ № 16, както следва:

На Окръжен съд – Смолян:
Първи партерен етаж:
1. Стая № 103 – канцелария
2. Стая № 104 – канцелария
3. Стая № 105 – канцелария
4. Стая № 106 – канцелария
5. Стая № 108 – съдия
6. Стая № 109 – съдия
7. Стая № 110 – съдия
8. Стая № 111 – съдия
9. Адвокатска стая за четене на дела
10. Стая № 118 – архив
11. Стая № 119 – офис и склад
12. Стая № 121 - канцелария

Втори етаж:
1. Стая № 207 - съдия

Трети етаж:
1. Стая № 300 – председател ОС
2. Стая № 301 – съдебен администратор
3. Стая № 302 – окръжен съдия
4. Стая № 303 – окръжен съдия
5. Стая № 304 – окръжен съдия
6. Стая № 305 – окръжен съдия
7. Стая № 306 – окръжен съдия
8. Стая № 307 – окръжен съдия
9. Стая № 308 – окръжен съдия
10. Стая № 309 – окръжен съдия
11. Стая № 310 – съдебни секретари
12. Стая № 311 – съдебна зала № 3
13. Стая № 312 – съдебна зала № 2
14. Стая № 314 – съдебна зала № 1
15. Стая № 315 – канцелария
16. Стая № 316 - офис

На Районен съд – Смолян:
Първи партерен етаж:
1. Стая № 100 – канцелария
2. Стая № 101 – канцелария
3. Стая № 102 – канцелария
4. Стая № 114 – архив
5. Стая № 115 – архив
6. Стая № 117 – архив
7. Стая № 120 - канцелария

Втори етаж:
1. Стая № 200 – председател РС
2. Стая № 201 – канцелария
3. Стая № 202 – районен съдия
4. Стая № 203 – районен съдия
5. Стая № 204 – районен съдия
6. Стая № 205 – районен съдия
7. Стая № 206 – районен съдия
8. Стая № 208 – пред заседателна зала
9. Стая № 209 – съдебна зала № 2
10. Стая № 210 – съдебна зала № 1
11. Стая № 211 – канцелария
12. Стая № 212 – канцелария
13. Стая № 217 – канцелария
14. Стая № 218 – районен съдия

За общо ползване от Окръжен съд – Смолян и Районен съд –Смолян:
Първи партерен етаж:
Стая № 112 - сървър
Трети етаж:
Стая № 318 – стая за кл. инф.

На Окръжна прокуратура – Смолян, както следва:

За нуждите на Окръжна прокуратура – Смолян:
Трети етаж:
1. Стая за класифицирана информация
2. Стая № 313 – канцелария
3. Стая № 317 – канцелария
4. Стая № 319 – окръжен прокурор
5. Стая № 320 – канцелария
6. Стая № 321 – канцелария
7. Стая № 322 – канцелария
8. Стая № 323 – деловодство

За нуждите на Районна прокуратура – Смолян:
Втори етаж:
1. Стая № 213 – канцелария
2. Стая № 214 – архив
3. Стая № 215 – канцелария
4. Стая № 216 – канцелария
5. Стая № 219 – канцелария
6. Стая № 220 – канцелария
7. Стая № 221 – канцелария
8. Стая № 222 – канцелария
9. Стая № 223 – районен прокурор

На Административен съд – Смолян:
Четвърти етаж:

1. Стая № 1 – заседателна зала
2. Стая № 2 – зала
3. Стая № 3 – административен съдия
4. Стая № 4 – административен съдия
5. Стая № 5 – административен съдия
6. Стая № 6 – административен съдия
7. Стая № 7 – заместник – председател
8. Стая № 8 – председател АС
9. Стая № 9 – съвещателна зала
10. Стая № 10 – деловодство
11. Стая № 11 – стая за четене на дела
12. Стая № 12 – деловодство
13. Стая № 13 – главен счетоводител
14. Стая № 14 – канцелария
15. Стая № 15 – сървър
16. Стая № 16 – офис
17. Зала за обучения


Забележка:
На първи партерен етаж, помещения „Ксероксни услуги“,“Кафе – бар“ и стая № 122 - „Банков офис“ са отдадени под наем.
За изпълнение на функциите на Областно звено „Охрана“ – Смолян ще се ползват:
Приземен етаж:
3 броя арестантски помещения
Първи партерен етаж:
1. Стая № 107 – сървър
2. Стая дежурен по охрана

II. ИЗПРАЩА решението по т. I на административния ръководител на Окръжен съд – Смолян, за сведение и изпълнение.

10. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС, да отправи искане до кмета на община Ивайловград за предоставяне безвъзмездно за управление на Висш съдебен съвет, за нуждите на Районна прокуратура – Ивайловград, част от имот – общинска собственост, находящ се в гр. Ивайловград, както и да подпише договор

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

10.1. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да отправи искане до кмета на община Ивайловград за предоставяне безвъзмездно за управление на Висш съдебен съвет, за нуждите на Районна прокуратура – Ивайловград, част от имот – общинска собственост, представляващ: стая № 6 с площ от 9,50 кв.м., намираща се на втория етаж от сграда на ул. „Орфей“ № 1, гр. Ивайловград, съгласно предвидените разпоредби в Закона за общинската собственост и Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета на 20.12.2017 г. с Решение № 149 на общински съвет – Ивайловград.
10.2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет, да подпише договор с Община Ивайловград, представлявана от кмета на общината, с който се предоставя безвъзмездно за управление на Висш съдебен съвет, за нуждите на Районна прокуратура – Ивайловград, описаната в т. 10.1 от настоящото решение част от недвижим имот – общинска собственост.
11. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС, да отправи мотивирано искане до министъра на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне безвъзмездно за управление на ВСС, за нуждите на органите на съдебната власт в гр. Перник, на част от недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. Перник

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет /ВСС/ да отправи мотивирано искане до министъра на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне безвъзмездно за управление на ВСС, за нуждите на органите на съдебната власт в гр. Перник, на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляваща самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55871.505.749.5.12 по КККР на гр. Перник и площ 328 кв.м., същият подробно описан в Акт за публична държавна собственост № 4240/28.03.2019 г., по реда на чл. 17, ал. 1 и чл. 15, ал. 2, изр. първо от Закона за държавната собственост.
12. ОТНОСНО: Проект на решение за осигуряване на работни помещения за нуждите на Администрацията на Висшия съдебен съвет и на членовете на КАК – Съдийска колегия, на територията на гр. София, след извършен анализ на сградния фонд

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 388, ал. 1 от Закона за съдебната власт,
12.1. ПРЕМЕСТВА в сградата на ул. „Г. С. Раковски“ № 185:
- членовете на КАК – Съдийска колегия;
- дирекция „Вътрешен одит“;
- дирекция „Международна дейност и протокол“;
- отдел „Обществени поръчки“ към дирекция „Правна“.
12.2. ПРЕМЕСТВА в сградата на ул. „Екзарх Йосиф“ № 12 служителите от дирекция „Управление на собствеността“, които са настанени на ул. „Княз Борис“ I № 156, ет. 2, вх. А.
12.3. ОПРЕДЕЛЯ срок за преместване и настаняване – 31.10.2019 г.
13. ОТНОСНО: Проект на решение за предоставяне на права на Комисия „Управление на собствеността“ за вземане на решения, свързани с организационни и технически въпроси по подготовката на обществени поръчки по управлението и стопанисването на сградния фонд, в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на Висшия съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

13.1. УПЪЛНОМОЩАВА комисия „Управление на собствеността“ в състав не по-малко от трима нейни членове в периода, когато не се провеждат заседания на Пленума на Висшия съдебен съвет – от 30.07.2019 г. до 11.09.2019 г. включително, да взема решения, свързани с организационни и технически въпроси и въпроси по подготовката на обществени поръчки, съгласно одобрения с решение на Пленума на ВСС по Протокол № 4/21.02.2019 г., т. 20, График на планираните обществени поръчки за 2019 г. на ВСС, по управлението и стопанисването на сградния фонд и имуществото на съдебната власт.
13.2. Комисия „Управление на собствеността“ да уведоми Пленума на Висшия съдебен съвет за взетите решения.

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

14. ОТНОСНО: Проект на решение за актуализиране на пределни цени за закупуване на компютърна техника в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по Протокол № 14/27.06.2019 г., т. 25.2

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема и одобрява решение на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ към Пленума на ВСС по Протокол № 18/22.07.2019 г., с което се актуализират пределните цени за закупуване на компютърна техника.
* * * * *
15. ОТНОСНО: Запознаване и приемане на резултатите по дейност 1 по проект „Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване ефективността на работата им”, а именно междинна оценка по прилагане на методологията за измерване на тежестта на отделните видове дела, модел за интеграция на механизма за определяне на норма на натовареност с другите процеси на планиране

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

15.1. ПРИЕМА И ОДОБРЯВА реализираната междинна оценка по прилагане на методологията за измерване на тежестта на отделните видове дела по отношение на съдиите, прокурорите и следователите.
15.2. УТВЪРЖДАВА Модела за интеграция на механизма за определяне на норма на натовареност с другите процеси на планиране.
16. ОТНОСНО: Проект на решение за одобряване на резултат от изпълнението на дейност 2.4 „Реинженеринг на процесите“ по Договор № ВСС 495/16.01.2019 г. в изпълнение на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, изпълняван от ВСС по Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА документ „Комплект от карти на оптимизираните процеси, свързани с управление на дела по електронен път и достъп до делата по електронен път, както и едновременната работа с електронните и хартиените дела“ и Приложение № 1 към документа – резултат от изпълнението на Дейност 2.4 „Реинженеринг на процесите“ по Договор № ВСС-495/16.01.2019 г., сключен между Висшия съдебен съвет и „Информационно обслужване“ АД в изпълнение на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020, с регистрационен номер BG05SFOP001-3.001-0001-C01/26.08.2016 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

17. ОТНОСНО: Процедура по проверка и оценка на качеството на предварително дефинираните проекти по програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

17.1. УПЪЛНОМОЩАВА Комисия „Бюджет и финанси“ в състав не по-малко от четирима нейни членове в периода, когато не се провеждат заседания на Пленума на Висшия съдебен съвет – от 30.07.2019 г. до 11.09.2019 г. включително, да утвърди проектно предложение по проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“.
17.2. УПЪЛНОМОЩАВА Даниела Машева – член на ВСС и ръководител на проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“, да извърши всички необходими действия, свързани с подаването на проектното предложение, включително да подписва всички свързани с това документи.
17.3. ОПРЕДЕЛЯ екип за подготовка на проектно предложение по проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“, както следва:
1. Васил Пеловски – главен експерт-европейски и международни програми и проекти в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Правна“ към АВСС;
2. Мария Лозанова – главен експерт-счетоводител на програми и проекти в отдел „Счетоводство и методология“, дирекция „Бюджет и финанси“ към АВСС;
3. Божидар Илиев – старши експерт-европейски и международни програми и проекти в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Правна“ към АВСС.
18. ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 18 ноември 2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Регистъра на населението – Национална база данни „Население“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

18.1. ИЗРАЗЯВА положително становище по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14/18.11.2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Регистъра на населението – Национална база данни „Население“, с резерви по отношение на разпоредбата на § 3, за която предлага следната промяна:
В изречение второ на новата ал. 2 на чл. 7 думите „или служебното“ се заличават.
18.2. ИЗПРАЩА решението по т. 18.1 на министъра на правосъдието.
19. ОТНОСНО: Проект на решение по процедура за преназначаване на 1 (един) прокурор по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ от Районна прокуратура – Кърджали в Районна прокуратура – Харманли, открита с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 20/03.07.2019 г. (отложена с решение на Пленума на ВСС по Протокол № 18/22.07.2019 г.)

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

19.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „прокурор" в Районна прокуратура – Кърджали, считано от датата на встъпване в длъжност на преназначения магистрат.
19.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „прокурор" в Районна прокуратура – Харманли, считано от датата на встъпване в длъжност на преназначения магистрат.
20. ОТНОСНО: Оптимизиране на щатната численост в органите на съдебната власт

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

20.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) свободна длъжност „съдия“ в Административен съд - Варна, считано от датата на вземане на решението.
20.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Административен съд - Бургас, считано от датата на вземане на решението.
20.3. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) свободна длъжност „съдия“ в Административен съд - Велико Търново, считано от 30.09.2019 г.
20.4. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Административен съд - Плевен, считано от 30.09.2019 г.
20.5. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) свободна длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Велико Търново, считано от датата на вземане на решението.
20.6. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Административен съд - Плевен, считано от датата на вземане на решението.
20.7. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) свободна длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Ловеч, считано от датата на вземане на решението.
20.8. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Административен съд - Стара Загора, считано от датата на вземане на решението.
20.9. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) свободна длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Враца, считано от датата на вземане на решението.
20.10. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Административен съд София - област, считано от датата на вземане на решението.
20.11. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Враца, считано от 14.10.2019 г.
20.12. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Административен съд - Кюстендил, считано от 14.10.2019 г.
20.13. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Монтана, считано от 13.12.2019 г.
20.14. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Административен съд - Перник, считано от 13.12.2019 г.
20.15. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Шумен, считано от 17.09.2019 г.
20.16. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Административен съд - Русе, считано от 17.09.2019 г.
20.17. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Административен съд - Хасково, считано от датата на вземане на решението.
20.18. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 2 (две) щатни длъжности „съдия“ в Административен съд - Пазарджик, считано от датата на вземане на решението.
20.19. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 2 (две) щатни длъжности „съдия“ в Административен съд - Благоевград, считано от датата на вземане на решението.

/Закриване на заседанието – 12.30 ч./

ИЗГОТВИЛ:/п/  
Таня Младенова
Зоя Костова
Невенка Шопска
Лидия Здравкова

СЪГЛАСУВАЛ, 
Николай Найденов: 
И.д. главен секретар на ВСС
 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
26.07.2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд