Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Образец на заявление по § 152, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на АПК

Адвокатите могат да подадат заявление до ВСС за обстоятелствата, подлежащи на вписване, съгласно чл. 137, ал. 2 от АПК:

- в деловодството на ВСС – лично, след удостоверяване на самоличността или с писмено пълномощно, съгласно Закона за адвокатурата, когато приносител/заявител е друг адвокат или с пълномощно с нотариална заверка на подписа, ако приносител/заявител е трето лице;

- по електронна поща - като попълнят приложения образец на заявление. Файлът следва да бъде попълнен в публикувания формат и изпратен като прикачен файл на електронен адрес adv@vss.justice.bg. Заявленията е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис на заявителя.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд