Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет оптимизира щатната численост на Окръжна прокуратура – Перник

29 юли 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет съкрати на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от Закона за съдебната власт щатната численост на Окръжна прокуратура – Враца, с една свободна длъжност „прокурор“ и съответно разкри една длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Перник, считано от датата на вземане на решението.

Окръжна прокуратура – Перник е на шесто място спрямо всички окръжни прокуратури през 2018 г. по отношение на натовареността на 1 прокурор на ден, като стойностите са 1,33 точки, при средна за страната – 1,22. В сравнение с 2017 г. статистическите данни отчитат тенденция за увеличаване на натовареността. През месец март 2020 г. предстои овакантяване на още една длъжност „прокурор“ в органа, поради навършване на 65-годишна възраст на титуляра, което допълнително ще окаже негативно влияние върху натовареността. За сравнение натовареността на Окръжна прокуратура – Враца по посочения показател за 2018 г. е 1,16 т., което е под средната за страната.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд