Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС възложи на представляващия ВСС да организира и проведе процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на ВСС и съдилищата“

29 юли 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на представляващия ВСС да организира и проведе открита по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на ВСС и съдилищата“ с прогнозна стойност 2 406 666,67 лв. без ДДС, както и да възложи същата, като подпише договор с определения изпълнител, или да прекрати процедурата. Предмет на инициираната за възлагане обществена поръчка е доставка на компютърни конфигурации, включващи компютър с ОЕМ лиценз за операционна система, монитор, клавиатура и мишка и гаранционна поддръжка за нуждите на ВСС и съдилищата.

Техниката, предмет на обществената поръчка , е предвидена за подмяна на технически остаряла техника, придобита преди 10 и повече години, която често дефектира и не отговаря на съвременните изисквания за системен и приложен софтуер.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд