Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС възложи на главния секретар на ВСС да изготви доклад съдържащ информация за въвеждането и експлоатацията на системата за случайно разпределение на делата, както и да се предприемат действия за извършване на одит по отношение на надеждностт

29 юли 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на главния секретар на ВСС да изготви доклад съдържащ информация за въвеждането и експлоатацията на системата за случайно разпределение на делата, който след одобрение от Комисията по правни въпроси и Комисия "Професионална квалификация и информационни технологии" да бъде внесен в заседание на Пленума на ВСС. Паралелно ще се предприемат действия за извършване на одит по отношение на надеждността на системата за случайно разпределение на делата.

В изпълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол № 10/18.04.2019 г., с което бе решено да се изпълни предходно решение по Протокол № 12/06.04.2017 г. и да се извърши техническа експертиза на програмния продукт, изработен от „Смарт Системс 2010“ ЕООД, на сайта на ВСС бе отправена покана до всички заинтересовани лица да предоставят оферти за анализ на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата с оглед ограничаване на вътрешни и външни уязвимости на системата, като  определената прогнозна стойност на услугата по извършване на анализа в размер до 20 000 лева без ДДС. До изтичане на срока, в който заинтересованите лица можеха да представят оферти - 28.06.2019 г., такива не постъпиха.

Решенията на Пленума на ВСС са във връзка с искане от министъра на правосъдието за предоставяне на актуална информация за предприетите действия за извършване на независим външен одит на системата за случайно разпределение на делата.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд