Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС единодушно избра Мариана Димитрова Шотева за втори мандат на административен ръководител – председател на Административен съд – Пазарджик

30 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 10 гласа „за“ Мариана Димитрова Шотева за втори мандат административен ръководител – председател на Административен съд - Пазарджик.

Тя има над 18 години общ юридически стаж, от които над 9 години в органите на съдебната власт като съдия. Към момента изпълнява функциите „административен ръководител – председател“ на съда.

Основният мотив да кандидатства за длъжността е гласуваното от колегите ѝ доверие, подкрепа и издигане на нейната кандидатура за втори мандат. Съдия Шотева приема това отношение като чест, отговорност и висока оценка за положения от нея труд, като израз на желание да продължат политиките от първия ѝ мандат и се надградят постигнатите успехи. Решението ѝ се основава също на натрупания професионален и ръководен опит, както и на постигнатите добри резултати в дейността на съда. Представената от нея концепция за управление на Административен съд – Пазарджик, цели да се запазят създадените добри практики, като бъдат усъвършенствани, и се постигне качествено, бързо и достъпно правораздаване, ефективна и прозрачна правораздавателна дейност. Кандидатът посочва като приоритети усъвършенстване на вътрешната организация отговорно и прозрачно управление на съда; за повишаване на доверието на обществото в работата на съда и съдебната система, обезпечаване на Административен съд – Пазарджик със сграда, и развитие на електронно правосъдие. Набелязват се мерки за постигането им като осъществяване на ежемесечен контрол за спазване на законоустановените процесуални срокове, вътрешните правила и времеви стандарти за разглеждане на делата, провеждане на периодични работни срещи на съдиите за анализ и оценка на причините за забава на делата, свършени в срок над 3 месеца, за повишаване на професионалната квалификация на съдиите и съдебните служители, чрез участието им в обучения и самообучение, за системен контрол на върнатите от касационна проверка съдебни актове, чрез прилагане на системата на индексите, периодичен преглед и анализ на създадената вътрешна организация на дейностите в съда и поддържането ѝ в съответствие с нормативните изисквания и други.

Въпроси към кандидата поставиха Цветинка Пашкунова, Атанаска Дишева, Вероника Имова, Олга Керелска – членове на ВСС, и Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд. Те поискаха мнение за ролята на административния ръководител при отстояване на независимостта на съдиите, какви дела с обществен интерес разглежда съдът, има ли случаи на противоречива практика  по дела, разгледани от ВАС, как ще съдейства за постигане на качество и бързина, относно управленския екип, контрола на деловодните книги, необходимостта от обучения на съдиите, както и за предоставяни от съда електронни услуги и за възможността за присъединяване на административните съдилища към Единния портал за електронно правосъдие.

Подкрепа за кандидатурата на Мариана Шотева заявиха Георги Чолаков – председател на ВАС, Атанаска Дишева и Цветинка Пашкунова – членове на ВСС. Те обърнаха внимание на дадената подкрепа от Общото събрание на съдиите за кандидата и високата оценка за първия ѝ ръководен мандат, на предложената в нейната концепция визия за управление, на представянето ѝ при изслушването, както и на поетата от нея задача за осигуряване на сграда на Административен съд – Пазарджик.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд