Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра Недко Цолов Петров за административен ръководител – председател на Районен съд – Ботевград

30 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 8 гласа „за“ и 2 гласа „против“ Недко Цолов Петров за административен ръководител – председател на Районен съд – Ботевград.

Той има над 17 години общ юридически стаж, от които над 13 години в органите на съдебната власт като военен следовател, съдия и следовател. Към момента е следовател в Националната следствена служба.

Мотивиран е да кандидатства за длъжността въз основа на своя професионален опит като магистрат, натрупаните познания за съдебната система и за съда, както и получените високи атестационни оценки. В представената концепция за стратегическо управление на Районен съд – Ботевград, той посочва като свои приоритети правилното организиране на разпределението на делата и на съдебните състави и осигуряване на бързина на съдопроизводството, повишаване на професионалната квалификация на магистратите и на съдебните служители, поддържане на спокойна работна среда, информационното и технологично модернизиране на съда, приложението на електронното правосъдие, повишаване на доверието в съдебната власт, противодействие на корупцията и съблюдаване на бюджетна дисциплина като се придържа към установените добри практики за намаляване и за контрол на разходите. За постигането им се предлагат мерки като изготвяне на справка за наличие и на други дела или преписки между страните при постъпване на ново дело, ще инициира срещи и обучение на кметове и кметски наместници за връчване на призовки и съобщения. Предвижда се поддържане на ефективни работни отношения и провеждане на периодични срещи с представители на Районна прокуратура – Ботевград, местните държавни и общински органи, с адвокатурата, вещи лица и други, популяризиране на електронното призоваване и връчване на книжа, проучване и прилагане на добри практики на съдилищата по отношение на информационното и технологично модернизиране на съдебния процес и други.

Въпроси към кандидата поставиха Цветинка Пашкунова, Вероника Имова, Олга Керелска – членове на ВСС, и Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, относно разпределението на съдиите в Районен съд – Ботевград по материя, относно взаимодействието на административния ръководител с общото събрание на съда, за причините и неговата мотивация за преминаване в друг орган на съдебната власт на по-ниско ниво, как оценява липсата на изразено от Общото събрание становище по неговата кандидатура.

Подкрепа за Недко Петров заявиха Цветинка Пашкунова, Вероника Имова, Красимир Шекерджиев, Атанаска Дишева - членове на ВСС, и Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд. Те се мотивираха с неговия професионален опит като съдия в съд от същото ниво и съдебен район, на положените усилия да се запознае с работата на Районен съд - Ботевград, на притежаваните от кандидата професионални качества, квалификации и желание за развитие. Посочено бе, че реализирането му на различни поприща не може да се приема като недостатък.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд