Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира шестнадесет съдии и повиши в ранг девет

30 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обсъди постъпилото възражение от Станимира Стефанова Иванова – съдия в Софийски градски съд, срещу изготвената ѝ комплексна оценка за периодично атестиране и го остави без уважение. На основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ колегията проведе периодично атестиране на съдия Иванова, като прие комплексна оценка от атестирането „много добра“ – 99 точки.

Колегията проведе на основание чл. 196, т. 1 от Закона за съдебната власт, предварително атестиране на Сияна Стойчева Димитрова – съдия в Районен съд – Несебър, на Иван Георгиев Бекяров – съдия в Районен съд – Пловдив, Ани Борисова Георгиева – съдия в Районен съд – Тетевен, Светлана Тодорова Атанасова – съдия в Софийски районен съд, Милена Николова Николова – младши съдия в Окръжен съд – Варна, Катя Рудева Боева – съдия в Районен съд – Пловдив, като прие комплексна оценка „много добра“.

На основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ колегията проведе периодично атестиране на Елеонора Симеонова Кралева – съдия в Районен съд – Бургас, на Таня Димитрова Евтимова – съдия в Окръжен съд – Бургас, на Петранка Райчева Прахова – съдия в Окръжен съд – Смолян, на Меденка Минчева Недкова – съдия в Окръжен съд – Смолян, на Валентина Тотева Бошнякова-Събинска – съдия в Окръжен съд – Смолян, на Росица Николова Кокудева – съдия в Окръжен съд – Смолян, Цвета Павлова Желязкова – съдия в Окръжен съд – Варна, като прие комплексна оценка от атестирането „много добра“.

Колегията проведе на основание чл. 196, ал. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ проведе извънредно атестиране на Даниела Василева Дилова – административен ръководител – председател на Районен съд – Плевен,

На основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ Колегията прие комплексна оценка „много добра“ на Андрей Иванов Николов – съдия в Районен съд – Петрич, който на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ придобива статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Съдийската колегия отложи разглеждането на предложение за спиране на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административния процесуален кодекс на процедура по повишаване в ранг на Мирослава Стефанова Тодорова – съдия в Софийски градски съд, до влизане в сила на решение по протокол № 23 от 16.07.2019 г., т. 22, с което е приета комплексна оценка от периодично атестиране на съдия Тодорова. Решението за отлагане е мотивирано с необходимост от събиране на данни.

Съдийската колегия на ВСС остави без уважение предложение на Ивелина Христова Христова-Желева – съдия в Районен съд – Варна, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия в апелативен съд“.

Колегията повиши на основание чл. 234 от Закона за съдебната власт Виолета Тодорова Кожухарова – съдия в Районен съд – Варна, Михаил Петков Михайлов – съдия в Районен съд – Варна, и Антония Атанасова Атанасова-Алексова – съдия в Районен съд – Перник, Петър Валентинов Живков – административен ръководител – председател на Районен съд – Кула, на място в по-горен ранг „съдия в апелативен съд“, считано от датата на вземане на решението. Трифон Пенчев Славков – съдия в Районен съд – Горна Оряховица, и Атанаска Стоянова Павлова – съдия в Районен съд – Пещера, са повишени на място в по-горен ранг „съдия в окръжен съд“. На същото основание Емил Димитров Божков – съдия в Районен съд – Разлог, Розалина Георгиева Ботева – съдия в Софийски районен съд, Ангел Димитров Гагашев – съдия в Окръжен съд – Бургас, са повишени на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд