Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри и освободи Фани Йорданова Тенева-Найденова – съдия във Върховния административен съд

30 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 304, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 303, ал. 2, т. 2 , б. „а“ от Закона за съдебната власт, поощри Фани Йорданова Тенева-Найденова – съдия във Върховния административен съд, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества, както и с парична награда в размер на 1000 лв. за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложение за награждаването ѝ е направено от Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд. Той се мотивира с дългогодишния юридически стаж на съдия Тенева-Найденова – над 40 години, от които 23 години като съдия. Като образцов съдия и професионалист, тя е допринесла за издигане на авторитета на Върховния административен съд. Постановените от нея актове са се превърнали в еталон за обективност, качество и прецизност и са я утвърдили като своеобразен коректив на държавното управление. Подкрепа за нейното отличаване изразиха Георги Чолаков – председател на ВАС, Атанаска Дишева – член на ВСС, и Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд.

Колегията освободи на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ Фани Йорданова Тенева-Найденова – съдия във Върховния административен съд, считано от 14.08.2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд