Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри и освободи Румяна Петкова Казларова-Кълъчева – съдия в Апелативен съд – Бургас

30 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 304, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 303, ал. 2, т. 2 , б. „а“ от Закона за съдебната власт, поощри Румяна Петкова Казларова-Калъчева – съдия в Апелативен съд – Бургас, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложение за награждаването ѝ е направено от Деница Вълкова – председател на Апелативен съд - Бургас. Тя се мотивира с дългогодишния юридически стаж на съдия Балтова – над 43 години, от които 30 в съдебната система. Посочени са професионализма, получената от съдия Казларова висока оценка за нейния опит и познания. Подкрепа за отличаването ѝ заяви Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд.

Колегията освободи на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ Румяна Петкова Казларова-Калъчева от заеманата длъжност съдия в Апелативен съд – Бургас, считано от 07.09.2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд