Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС преназначи двама административни ръководители с изтекъл мандат на длъжност „съдия“

30 юли 2019 година

На основание чл. 169, ал. 5 от Закона за съдебната власт, Съдийската колегия на ВСС преназначи Илияна Цветкова Тодорова-Аловска – административен ръководител – председател на Районен съд – Ботевград, на заеманата преди назначаването ѝ за „административен ръководител-председател“, длъжност „съдия“ в Районен съд – Ботевград, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител – председател на Районен съд – Ботевград. Решението е във връзка с изтичането на нейния мандат на 11.08.2019 г.

На основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, във връзка с § 205, ал. 1 от ПЗР на ЗСВ е преназначена Надя Георгиева Пеловска-Дилкова – на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Враца, считано от 29.07.2019 г. Нейният мандат като административен ръководител е изтекъл на 28.07.2019 г.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение молбата на Красимир Викторов Сотиров – младши съдия в Окръжен съд – Бургас, за преназначаване от длъжност „съдия“ в Районен съд – Карнобат, на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд.

Колегията установи, че към настоящия момент не са налице предпоставките за приложение на разпоредбите на чл. 194, ал. 1 и ал. 2 от Закона за съдебната власт, тъй като не е открита процедура за размяна на равна по степен длъжност на съдии от двата органа на съдебната власт, придружено със съгласие на административните им ръководители.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд