Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи Иван Пламенов Йорданов на длъжност „съдия“ в Районен съд – Лом

30 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 160, във връзка с чл. 186а, ал. 4 от Закона за съдебната власт, назначи Иван Пламенов Йорданов  на длъжност „съдия“ в Районен съд – Лом, считано от датата на встъпване в длъжност. Решението е във връзка с влязло в сила решение № 10541/08.07.2019 г. по адм. дело № 3983/2019 г. на Върховния административен съд, образувано по жалба на Иван Йорданов – класиран кандидат в конкурса за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Районен съд – Лом, срещу решение на Съдийската колегия на ВСС по т. 21.1 от протокол № 10/19.03.2019 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд