Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС разкри четири длъжности за съдебни служители в Административен съд – Бургас и две в Апелативен специализиран наказателен съд

30 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет разкри 2 щатни бройки за длъжност „съдебен секретар“ и две щатни бройки за длъжност „съдебен деловодител“ в Административен съд – Бургас.

Решението е във връзка с направено искане от административния ръководител на съда. То е мотивирано с високата натовареност на Административен съд – Бургас – 23,07 броя дела, при средна за административните съдилища в страната – 18,61 броя, както и значителната сложност на делата. Същевременно съотношението брой съдебни служители спрямо броя на магистратите в Административен съд – Бургас е 2,15, при средно за административните съдилища в страната – 3,04 броя. Средствата за разкриване на тези бройки ще бъдат осигурени за сметка на съкратени бройки за съдебни служители.

Съдийската колегия на ВСС разкри 2 щатни бройки за длъжност „съдебен помощник“ по щата на Апелативен специализиран наказателен съд. Бройките са взети от предвидените за длъжност „служител по сигурността на информацията“. Решението е прието по предложение на административния ръководител на съда, който обосновава необходимостта от съдебни помощници с високата натовареност от фактическа страна по делата.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд