Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри и освободи Лидия Божидарова Томова – съдия в Окръжен съд – Шумен

30 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от Закона за съдебната власт и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ поощри Лидия Божидарова Томова – съдия в Окръжен съд – Шумен, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв. за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Решението е по предложение на председателя на Окръжен съд – Шумен, като се мотивира с приноса на съдия Томова за постигнатите много добри резултати в правораздавателната дейност на съда.

На основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ Колегията освободи Лидия Божидарова Томова от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Шумен, считано от 17.09.2019 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд