КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 25
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 30 ЮЛИ 2019 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, и Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд
ОТСЪСТВАТ: Боряна Димитрова, Боян Магдалинчев, Даниела Марчева, Севдалин Мавров
На заседанието присъства Николай Найденов – и.д. главен секретар на Висшия съдебен съвет
Откриване на заседанието – 09.38 ч.
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
55. Проект на решение по предложението на Емил Димитров Божков - съдия в Районен съд - Разлог, с ранг „съдия в АС“, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурсите
56. Проект на решение по предложението на административния ръководител - председател на Окръжен съд - Шумен за поощряване на Лидия Божидарова Томова - съдия в Окръжен съд - Шумен, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ и ал. 3, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурсите
57. Проект на решение по молбата на Лидия Божидарова Томова (родена на 16.09.1954 г.) за освобождаване от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Шумен, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурсите
58. Решение № 11039/16.07.2019 г. по адм. дело № 5804/2017 г. по описа на Върховния административен съд, постановено по молба за допълване на решение № 4492/26.03.2019 г. по адм. д. № 5804/2017 г. по описа на Върховния административен съд, образувано по жалба на Елена Николаева Стойчева-Андреева – съдия в Софийски градски съд.
Внася: Комисия по атестиране и конкурсите
59. Решение № 11038/16.07.2019 г. по адм. дело № 12991/2017 г. по описа на Върховния административен съд, постановено по молба за допълване на решение № 4593/27.03.2019 г. по адм. д. № 12991/2017 г. по описа на Върховния административен съд, образувано по жалба на Галина Атанасова Стойчева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд – Кюстендил.
Внася: Комисия по атестиране и конкурсите
60. Проект на решение за предварително атестиране на Ани Борисова Георгиева - съдия в Районен съд - Тетевен.
Внася: Комисия по атестиране и конкурсите
61. Проект на решение за предварително атестиране на Светлана Тодорова Атанасова - съдия в Софийски районен съд.
Внася: Комисия по атестиране и конкурсите
62. Проект на решение за предварително атестиране на Милена Николова Николова - младши съдия в Окръжен съд - Варна.
Внася: Комисия по атестиране и конкурсите
63. Проект на решение за периодично атестиране на Цвета Павлова Желязкова - съдия в Окръжен съд - Варна.
Внася: Комисия по атестиране и конкурсите
64. Проект на решение за предварително атестиране на Катя Рудева Боева - съдия в Районен съд - Пловдив
Внася: Комисия по атестиране и конкурсите
65. Проект на решение за повишаване на Петър Валентинов Живков - административен ръководител - председател на Районен съд - Кула, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурсите
66. Проект на решение за повишаване на Розалина Георгиева Ботева - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурсите
67. Проект на решение по предложението на административния ръководител - председател на Окръжен съд - Бургас за повишаване на Ангел Димитров Гагашев - съдия в Окръжен съд - Бургас, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурсите
68. Проект на решение по предложението на административния ръководител - председател на Районен съд - Пещера за повишаване на Атанаска Стоянова Павлова - съдия в Районен съд - Пещера, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурсите
69. Проект на решение за преместване на Камелия Георгиева Ненкова - съдия в Районен съд – Бургас, и Андон Вълков Вълков – съдия в Районен съд – Перник, на основание чл. 194, ал. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурсите

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител-председател на Административен съд – Пазарджик
Кандидат:
- Мариана Димитрова Шотева – изпълняваща функциите „административен ръководител“ на Административен съд – Пазарджик, с ранг „съдия в АС“ (Атестиранa с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 16/21.05.2019 г., комплексна оценка „Много добра“)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 10 гласа „за“ и 0 гласа „против“, на основание чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Мариана Димитрова Шотева – изпълняваща функциите „административен ръководител“ на Административен съд – Пазарджик, на длъжността „административен ръководител – председател“ на Административен съд-Пазарджик, с ранг „съдия в АС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали)
2. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител-председател на Районен съд – Ботевград
Кандидат:
- Недко Цолов Петров – следовател в Национална следствена служба, с ранг „следовател в НСлС“ (Атестиран с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 9/26.02.2015 г., комплексна оценка „Много добра“)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 8 гласа „за“ и 2 гласа „против“, на основание чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Недко Цолов Петров – следовател в Национална следствена служба, с ранг „следовател в НСлС“, на длъжността „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Ботевград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали)
* * * * *
3. ОТНОСНО: Изслушване на Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, съгласно решение на Съдийската колегия по Протокол № 24/23.07.2019 г. (не се явява поради ползване на платен годишен отпуск)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

3.1. ПРИЕМА предложението на председателя на Върховния касационен съд г-н Лозан Панов за изслушване на Мирослава Тодорова във връзка с изнесените лични данни на съдията.
3.2. След проведеното изслушване на съдия Мирослава Тодорова Съдийската колегия прие текст на декларация.

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

4. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 45/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

4.1. Не приема предложението на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 45/2017 г.
4.2. ОТЛАГА разглеждането на точката за заседанието на Съдийската колегия, насрочено за 17.09.2019 г., за което да бъде уведомен съдия Мирослав Тодоров Петров, предвид възможността да бъде изслушан и/или да представи писмено становище по направеното предложение за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал.1,т.1 от ЗСВ – „забележка“.
* * * * *
5. ОТНОСНО: Протокол от съвместна среща на членове на Висшия съдебен съвет с представители на Инспектората към ВСС и на Министерството на правосъдието, проведена на 10.06.2019 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема за сведение протокол от съвместна среща на членове на Висшия съдебен съвет с представители на Инспектората към ВСС и на Министерството на правосъдието, проведена на 10.06.2019 г.

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

6. ОТНОСНО: Изслушване на Станимира Стефанова Иванова - съдия в Софийски градски съд, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка за периодично атестиране

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

6.1. ИЗСЛУШВА, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Станимира Стефанова Иванова - съдия в Софийски градски съд, поради постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка за периодично атестиране.
6.2. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението на Станимира Стефанова Иванова - съдия в Софийски градски съд, срещу изготвената й комплексна оценка за периодично атестиране.
6.3. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Станимира Стефанова Иванова - съдия в Софийски градски съд.
6.4. ПРИЕМА, на основание чл. 206, във връзка с чл. 205, ал. 4 от ЗСВ, предложената комплексна оценка от атестиране „МНОГО ДОБРА“ – 99 (деветдесет и девет) точки, на Станимира Стефанова Иванова - съдия в Софийски градски съд.

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

7. ОТНОСНО: Определяне на дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органи на съдебната власт, открити с решения на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 35/13.11.2018 г. (обн. ДВ, бр. 97/23.11.2018 г.) и Протокол № 27/18.09.2018 г. (обн. ДВ, бр.81/02.10.2018 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:
- Районен съд – Белоградчик: 01.10.2019 г.
- Районен съд – Разлог: 24.09.2019 г.
8. ОТНОСНО: Откриване на процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

8.1. ОТКРИВА, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:
- Административен ръководител – председател на Административен съд – Стара Загора – изтичащ мандат;
- Административен ръководител – председател на Военен съд – Пловдив – изтичащ мандат;
- Административен ръководител – председател на Военен съд – Сливен – изтичащ мандат;
- Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Стара Загора – изтичащ мандат.
- Административен ръководител – председател на Районен съд –Петрич – изтичащ мандат.
8.2. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; концепция за работата като административен ръководител, която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност, набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет; документи, удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
8.3. Решението да се обнародва в “Държавен вестник” и да се публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
9. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, Мирослав Милчев Начев - административен ръководител - председател на Окръжен съд - Кюстендил, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд - Кюстендил, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 01.08.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
10. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол №31/23.10.2018 г., т. 15, Пламен Митков Драганов - административен ръководител - председател на Районен съд - Търговище, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд - Търговище, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 07.08.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
11. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол №31/23.10.2018 г., т. 15, Васил Маринов Петков - административен ръководител - председател на Окръжен съд - Ямбол, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд - Ямбол, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 08.08.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
12. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол №31/23.10.2018 г., т. 15, Илияна Цветкова Тодорова - Аловска - административен ръководител - председател на Районен съд - Ботевград, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд - Ботевград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 12.08.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
13. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – председател на Софийския градски съд, за назначаване на Стела Борисова Кацарова – съдия в Софийски градски съд, на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Софийски градски съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на точката.
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол)
14. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – председател на Софийски градски съд, за назначаване на Стефан Недялков Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Софийски градски съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на точката.
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол)
15. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – председател на Софийски градски съд, за назначаване на Руси Викторов Алексиев – съдия в Софийски градски съд, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Софийски градски съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на точката.
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол)
16.1. ПООЩРЯВА, на основание чл. 304, ал. 1 във връзка с чл. 303, ал. 2,т. 2, б.„а“ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Фани Йорданова Тенева - Найденова - съдия във Върховния административен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак – първа степен златен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
16.2. ПРЕДОСТАВЯ решението по т. 16.1 на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол № 3/07.02.2019 г., т. 8.
17. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Фани Йорданова Тенева - Найденова от заеманата длъжност „съдия“ във Върховния административен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 14.08.2019 г.
18.1. ПООЩРЯВА, на основание чл. 304, ал. 1 във връзка с чл. 303, ал. 2,т. 2, б.„а“ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Румяна Петкова Казларова – Калъчева, съдия в Апелативен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак – първа степен златен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
18.2. ПРЕДОСТАВЯ решението по т. 18.1 на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол № 3/07.02.2019., т. 8.
19. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Румяна Петкова Казларова - Калъчева от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 07.09.2019 г.
20. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Павлета Василева Добрева от заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд – Ихтиман, с ранг „съдия в АС“, считано от 01.09.2019 г.
21. ПРЕНАЗНАЧАВА, основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Илияна Цветкова Тодорова – Аловска на заеманата преди назначаването й за „административен ръководител-председател“ на Районен съд - Ботевград, длъжност „съдия“ в Районен съд - Ботевград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител – председател на Районен съд – Ботевград.
22. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, във връзка с § 205 ал. 1 от ПЗР на ЗСВ, Надя Георгиева Пеловска – Дилкова на длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Враца, с ранг „съдия в АС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от 29.07.2019 г.
23. ОТНОСНО: Молба от Красимир Викторов Сотиров – младши съдия в Окръжен съд – Бургас, за преназначаване от длъжност „съдия“ в Районен съд – Карнобат на длъжност „съдия“ в Софийския районен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ молбата на Красимир Викторов Сотиров – младши съдия в Окръжен съд – Бургас, за преназначаване от длъжност „съдия“ в Районен съд – Карнобат, на длъжност „съдия“ в Софийския районен съд.
24. ОТНОСНО: Мотивирано предложение, на основание чл. 193, ал. 2 от ЗСВ, за повишаване в длъжност на класираните кандидати за заемане на 2 (две) длъжности „съдия” в апелативните съдилища – наказателна колегия, съгласно обявения конкурс с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 13/24.04.2018 г. (обн. в ДВ, бр. 38/08.05.2018 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на точката за следващо заседание на Съдийската колегия.
25. ОТНОСНО: Приемане на окончателен списък на одобрените кандидати за младши съдии по съответната длъжност, съобразно заявеното им желание

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА, на основание чл. 186, ал. 7 от ЗСВ, окончателен списък на одобрените кандидати за младши съдии по съответната длъжност, съобразно заявеното им желание, както следва:
1. Натали Генадиева – Софийски градски съд
2. Светлана Петкова – Софийски градски съд
3. Мирела Чипова – Окръжен съд – Пловдив
4. Костадин Иванов – Окръжен съд – Пловдив
5. Александър Муртев – Окръжен съд – Бургас
6. Детелина Димова – Окръжен съд – Бургас
7. Мария Атанасова – Софийски градски съд
8. Кристина Гюрова – Софийски градски съд
9. Мария Стойкова – Софийски градски съд
10. Ивалена Димитрова – Окръжен съд – Варна
11. Ивелина Симеонова – Софийски градски съд
12. Силвия Тачева – Софийски градски съд
13. Лора Димова – Софийски градски съд
14. Димитринка Костадинова-Младенова – Софийски градски съд
15. Ирина Стоева – Софийски градски съд
16. Любомир Игнатов – Софийски градски съд
17. Евелина Маринова – Софийски градски съд
18. Мирослав Стоянов – Софийски градски съд
19. Силвия Алексова – Окръжен съд – Пловдив
20. Капка Вражилова – Окръжен съд – Хасково
21. Мариета Динева – Окръжен съд – Перник
22. Маринела Маринова-Стоева – Окръжен съд – Перник
23. Габриел Русев – Окръжен съд – Кърджали
24. Боян Войков – Окръжен съд – Русе
25. Ивелина Чавдарова – Окръжен съд – Варна
26. Лазар Василев – Окръжен съд – Варна
27. Камелия Колева – Окръжен съд – Враца
28. Пламена Петкова – Окръжен съд – Монтана
29. Дебора Вълкова – Окръжен съд – Видин
26. ОТНОСНО: Искане от съдиите от гражданска колегия в Окръжен съд – Благоевград за изменение на решенията от 25.06.2019 г. и 02.07.2019 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по отношение на длъжностите, обявени на конкурси в Окръжен съд – Благоевград

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ искането на съдиите от гражданска колегия в Окръжен съд – Благоевград за изменение на решенията от 25.06.2019 г. и 02.07.2019 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по отношение на длъжностите, обявени на конкурси в Окръжен съд – Благоевград.
27. ОТНОСНО: Влязло в сила решение № 10541/08.07.2019 г. по адм. дело № 3983/2019 г. на Върховния административен съд, образувано по жалба на Иван Пламенов Йорданов – кандидат в конкурса за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Районен съд – Лом, срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 21.1 от протокол № 10/19.03.2019 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

27. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 186а, ал. 4 от ЗСВ, Иван Пламенов Йорданов на длъжност „съдия“ в Районен съд – Лом, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
28. ОТНОСНО: Решение № 10193/02.07.2019 г. по адм. дело № 6369/2017 г. на Върховния административен съд, постановено по молба за допълване на решение № 3997/19.03.2019 г. по адм. д. № 6369/2017 г. по описа на ВАС, образувано по жалба на Даниела Динева Драгнева – съдия в Административен съд - Бургас

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

28.1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Даниела Динева Драгнева – съдия в Административен съд - Бургас, за назначаване по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, като неоснователна.
28.2. Решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред тричленен състав на Върховния административен съд, считано от датата на съобщаването по реда на чл. 36, ал. 4 от Правилника за организацията на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация.
29. ОТНОСНО: Решение № 10199/02.07.2019 по адм. дело № 8759/2017 г. на Върховния административен съд, постановено по молба за допълване на решение № 3385/08.03.2019 г. по адм. д. № 8759/2017 г. по описа на ВАС, образувано по жалба на Петър Найденов Вунов – съдия в Районен съд - Хасково

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

29.1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Петър Найденов Вунов – съдия в Районен съд - Хасково, за назначаване по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, като неоснователна.
29.2. Решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред тричленен състав на Върховния административен съд, считано от датата на съобщаването по реда на чл. 36, ал. 4 от Правилника за организацията на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация.
30. ОТНОСНО: Решение № 10202/02.07.2019 по адм. дело № 6850/2017 г. на Върховния административен съд, постановено по молба за допълване на решение № 3384/08.03.2019 г. по адм. д. № 6850/2017 г. по описа на ВАС, образувано по жалба на Елена Николаева Стойчева - Андреева – съдия в Софийски градски съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

30.1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Елена Николаева Стойчева - Андреева – съдия в Софийски градски съд, за назначаване по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, като неоснователна.
30.2. Решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред тричленен състав на Върховния административен съд, считано от датата на съобщаването по реда на чл. 36, ал. 4 от Правилника за организацията на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация.
31. ОТНОСНО: Решение № 10308/03.07.2019 г. по адм. дело № 10373/2017 г. на Върховния административен съд, постановено по молба за допълване на решение № 3975/19.03.2019 г. по адм. д. № 10373/2017 г. по описа на ВАС, образувано по жалба на Деница Николаева Урумова – съдия в Софийски районен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

31.1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Деница Николаева Урумова – съдия в Софийски районен съд, за назначаване по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, като неоснователна.
31.2. Решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред тричленен състав на Върховния административен съд, считано от датата на съобщаването по реда на чл. 36, ал. 4 от Правилника за организацията на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация.
32. ОТНОСНО: Решение № 10406/04.07.2019 г. по адм. дело № 6367/2017 г. на Върховния административен съд, постановено по молба за допълване на решение № 4417/25.03.2019 г. по адм. д. № 6367/2017 г. по описа на ВАС, образувано по жалба на Светлин Велков Михайлов – съдия в Софийски градски съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

32.1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Светлин Велков Михайлов – съдия в Софийски градски съд, за назначаване по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, като неоснователна.
32.2. Решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред тричленен състав на Върховния административен съд, считано от датата на съобщаването по реда на чл. 36, ал. 4 от Правилника за организацията на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация.
33. ОТНОСНО: Решение № 10414/04.07.2019 по адм. дело № 6239/2017 г. на Върховния административен съд, постановено по молба за допълване на решение № 4419/25.03.2019 г. по адм. дело № 6239/2017 г. по описа на ВАС, образувано по жалба на Величка Велева Маринкова – съдия в Софийски градски съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

33.1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Величка Велева Маринкова – съдия в Софийски градски съд, за назначаване по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, като неоснователна.
33.2. Решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред тричленен състав на Върховния административен съд, считано от датата на съобщаването по реда на чл. 36, ал. 4 от Правилника за организацията на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация.
34. ОТНОСНО: Решение № 10564/08.07.2019 г. по адм. дело № 5103/2017 г. по описа на Върховния административен съд, постановено по молба за допълване на решение № 3911/18.03.2019 г. по адм. д. № 5103/2017 г. по описа на Върховния административен съд, образувано по жалба на Женя Радкова Димитрова – съдия в Окръжен съд – Варна

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

34.1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Женя Радкова Димитрова – съдия в Окръжен съд – Варна, за назначаване по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, като неоснователна.
34.2. Решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред тричленен състав на Върховния административен съд, считано от датата на съобщаването по реда на чл. 36, ал. 4 от Правилника за организацията на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация.
35.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Сияна Стойчева Димитрова - съдия в Районен съд - Несебър.
35.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Сияна Стойчева Димитрова - съдия в Районен съд - Несебър.
36.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Иван Георгиев Бекяров - съдия в Районен съд - Пловдив.
36.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА“ на Иван Георгиев Бекяров - съдия в Районен съд - Пловдив.
37.1. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Андрей Иванов Николов - съдия в Районен съд - Петрич.
37.2. Андрей Иванов Николов - съдия в Районен съд - Петрич, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
38.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Елеонора Симеонова Кралева - съдия в Районен съд - Бургас.
38.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Елеонора Симеонова Кралева - съдия в Районен съд - Бургас.
39.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Таня Димитрова Евтимова - съдия в Окръжен съд - Бургас.
39.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Таня Димитрова Евтимова - съдия в Окръжен съд - Бургас.
40.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Петранка Райчева Прахова - съдия в Окръжен съд - Смолян.
40.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Петранка Райчева Прахова - съдия в Окръжен съд - Смолян.
41.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Меденка Минчева Недкова - съдия в Окръжен съд - Смолян.
41.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Меденка Минчева Недкова - съдия в Окръжен съд - Смолян.
42.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Валентина Тотева Бошнякова - Събинска - съдия в Окръжен съд - Смолян.
42.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Валентина Тотева Бошнякова - Събинска - съдия в Окръжен съд - Смолян.
43.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Росица Николова Кокудева - съдия в Окръжен съд - Смолян.
43.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Росица Николова Кокудева - съдия в Окръжен съд - Смолян.
44.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, извънредно атестиране на Даниела Василева Дилова - административен ръководител - председател на Районен съд - Плевен.
44.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Даниела Василева Дилова - административен ръководител - председател на Районен съд - Плевен.
45. ОТНОСНО: Проект на решение за повишаване на Мирослава Стефанова Тодорова – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА вземането на решение по точката за следващо заседание на Съдийската колегия, за представяне от АВСС на справка относно наличието на приета комплексна оценка от предходно проведено атестиране.
46. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението от Ивелина Христова Христова - Желева - съдия в Районен съд - Варна, с ранг „съдия в ОС“, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия в АС“
47. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Виолета Тодорова Кожухарова - съдия в Районен съд - Варна, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
48. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Михаил Петков Михайлов - съдия в Районен съд - Варна, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
49. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Трифон Пенчев Славков - съдия в Районен съд - Горна Оряховица, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
50. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Антония Атанасова Атанасова - Алексова - съдия в Районен съд - Перник, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

51. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд – Бургас за разкриване на щатни бройки за съдебни служители

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

РАЗКРИВА 2 /две/ щ.бр. за длъжност „съдебен секретар“ и 2 /две/ щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител“ в Административен съд – Бургас.
МОТИВИ: Необходимост, с оглед високата натовареност на съда и значителната сложност на делата, според данните в обобщените статистически таблици за административните съдилища. Натовареността на Адм.С-Бургас е 23,07 бр.дела, при средната за административните съдилища в страната – 18,61. Съотношение бр. служители/бр. магистрати – 2,15, при средно за административните съдилища в страната – 3,04. С Решение по протокол № 24 от 23.07.2019 г., т. 6.1.1. Съдийската колегия на ВСС предлага разкриване на 1/една/ щатна длъжност „съдия“ в Административен съд-Бургас. Налице е положително становище на комисия „Бюджет и финанси“.
52. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен специализиран наказателен съд за разкриване на 4 /четири/ щ.бр. за длъжност „съдебен помощник“

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

РАЗКРИВА 2 /две/ щ.бр. за длъжност „съдебен помощник“ по щата Апелативен специализиран наказателен съд.
Бройките ще бъдат взети от предвидените за длъжност „служител по сигурността на информацията“.
МОТИВИ: Въпреки разкритата 1 /една/ щатна бройка за длъжност „съдия“ в Апелативния специализиран наказателен съд с решение на Пленума на ВСС по Протокол № 12/30.05.2019 г., т.1., председателят на съда е обосновал необходимостта и от съдебни помощници с висока натовареност от фактическа страна по делата. Налице е положително становище на комисия „Бюджет и финанси“.

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

53. ОТНОСНО: Упълномощаване на процесуален представител от името на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

53.1. На основание чл. 35 от Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и на неговата администрация, ВЪЗЛАГА на председателстващия Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да упълномощи Мария  Данкова – служител с юридическо образование, с право да представлява Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет в производства пред органи на съдебната власт, административни органи и органи по принудителното изпълнение.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ПРОТОКОЛ

54. ОТНОСНО: Годишни отчети за 2018 г. за дейността на националните лица за контакт и членовете на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ годишни отчети за 2018 г. за дейността на националните лица за контакт и членовете на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

55. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Емил Димитров Божков – съдия в Районен съд – Разлог, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
56.1. ПООЩРЯВА, на основание чл. 304, ал. 1 във връзка с чл. 303, ал. 2,т. 2, б.„а“ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Лидия Божидарова Томова – съдия в Окръжен съд - Шумен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
56.2. ПРЕДОСТАВЯ решението по т. 56.1 на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по Протокол № 3/07.02.2019., т. 8.
57. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т.1 от ЗСВ, Лидия Божидарова Томова от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Шумен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 17.09.2019 г.
58. ОТНОСНО: Решение № 11039/16.07.2019 г. по адм. дело № 5804/2017 г. по описа на Върховния административен съд, постановено по молба за допълване на решение № 4492/26.03.2019 г. по адм. д. № 5804/2017 г. по описа на Върховния административен съд, образувано по жалба на Елена Николаева Стойчева-Андреева – съдия в Софийски градски съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

58.1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Елена Николаева Стойчева-Андреева – съдия в Софийски градски съд, за назначаване по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, като неоснователна.
58.2. Решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред тричленен състав на Върховния административен съд, считано от датата на съобщаването по реда на чл. 36, ал. 4 от Правилника за организацията на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация.
59. ОТНОСНО: Решение № 11038/16.07.2019 г. по адм. дело № 12991/2017 г. по описа на Върховния административен съд, постановено по молба за допълване на решение № 4593/27.03.2019 г. по адм. д. № 12991/2017 г. по описа на Върховния административен съд, образувано по жалба на Галина Атанасова Стойчева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд – Кюстендил

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

59.1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Галина Атанасова Стойчева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд – Кюстендил, за назначаване по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, като неоснователна.
59.2. Решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред тричленен състав на Върховния административен съд, считано от датата на съобщаването по реда на чл.36, ал.4 от Правилника за организацията на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация.
60.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Ани Борисова Георгиева - съдия в Районен съд - Тетевен.
60.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ани Борисова Георгиева - съдия в Районен съд - Тетевен.
61.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Светлана Тодорова Атанасова - съдия в Софийски районен съд.
61.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Светлана Тодорова Атанасова - съдия в Софийски районен съд.
62.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Милена Николова Николова - младши съдия в Окръжен съд - Варна.
62.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Милена Николова Николова - младши съдия в Окръжен съд - Варна.
63.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Цвета Павлова Желязкова - съдия в Окръжен съд - Варна.
63.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Цвета Павлова Желязкова - съдия в Окръжен съд - Варна.
64.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Катя Рудева Боева - съдия в Районен съд - Пловдив.
64.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Катя Рудева Боева - съдия в Районен съд - Пловдив.
65. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Петър Валентинов Живков - административен ръководител - председател на Районен съд - Кула, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
66. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Розалина Георгиева Ботева - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
67. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ангел Димитров Гагашев – съдия в Окръжен съд - Бургас, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
68. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Атанаска Стоянова Павлова - съдия в Районен съд - Пещера, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
69.1. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 194, ал. 2 от ЗСВ, Андон Вълков Вълков - съдия в Районен съд - Перник, на длъжност „съдия“ в Районен съд - Бургас, и Камелия Георгиева Ненкова - съдия в Районен съд - Бургас, на длъжност „съдия“ в Районен съд - Перник, считано от датата на встъпване в длъжност.
69.2. ВЪЗЛАГА на преместените магистрати да довършат започнатите с тяхно участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготвят съдебните актове по обявените за решаване дела.

Закриване на заседанието – 14.00 ч.

ИЗГОТВИЛ: /п/ 
Лидия Здравкова
Таня Младенова
Зоя Костова


 

СЪГЛАСУВАЛ, 
Николай Найденов 
и.д. главен секретар на ВСС

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
31.07.2019 г. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд