КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 20
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 29 ЮЛИ 2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Данаил Кирилов – министър на правосъдието, Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд и Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд
ОТСЪСТВАТ: Боряна Димитрова, Боян Магдалинчев, Даниела Марчева, Севдалин Мавров
/На заседанието присъства Николай Найденов – и.д. главен секретар на Висшия съдебен съвет/
/Откриване на заседанието – 13.38 ч/
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

 

I. Включва в дневния ред следната допълнителна точка:
31. Проект на решение относно упълномощаване на Георги Кузманов – член на ВСС и на работната група, сформирана с решение на Пленума на ВСС по Протокол № 13/10.05.2018 г., за сключване на рамков договор за сътрудничество.
Внася: Работна група, сформирана с решение на Пленума на ВСС по Протокол № 13/10.05.2018 г.
32. Искане от министъра на правосъдието до Висшия съдебен съвет за актуална информация във връзка с предприетите действия за извършването на независим външен одит на системата за случайно разпределение на дела.
Внася: Данаил Кирилов - министър на правосъдието

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. ОТНОСНО: Внасяне на предложения за кандидатури за главен прокурор /чл. 173, ал. 4 ЗСВ/ - четвърто поредно заседание
На четвъртото поредно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет не бяха внесени кандидатури за главен прокурор на Република България.
2. ОТНОСНО: Предложение за оптимизиране структурата на районните прокуратури

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

„А. Закрива, считано от 1 януари 2020 г., както следва:
1. За района на Окръжна прокуратура Бургас:

Районна прокуратура гр. Несебър;
Районна прокуратура гр. Поморие;
Районна прокуратура гр. Средец;
Районна прокуратура гр. Малко Търново;
Районна прокуратура гр. Царево.

2. За района на Окръжна прокуратура Сливен:
Районна прокуратура гр. Котел;
Районна прокуратура гр. Нова Загора.

3. За района на Окръжна прокуратура Шумен:
Районна прокуратура гр. Велики Преслав;
Районна прокуратура гр. Нови пазар.

4. За района на Окръжна прокуратура Разград:
Районна прокуратура гр. Исперих;
Районна прокуратура гр. Кубрат.

5. За района на Окръжна прокуратура Търговище:
Районна прокуратура гр. Омуртаг;
Районна прокуратура гр. Попово.

6. За района на Окръжна прокуратура Перник:
Районна прокуратура гр. Радомир.

7. За района на Окръжна прокуратура Велико Търново:
Районна прокуратура гр. Елена.

8. За района на Окръжна прокуратура Плевен:
Районна прокуратура гр. Кнежа;
Районна прокуратура гр. Левски;
Районна прокуратура гр. Никопол;
Районна прокуратура гр. Червен бряг.

9. За района на Окръжна прокуратура Варна:
Районна прокуратура гр. Провадия;
Районна прокуратура гр. Девня.

10. За района на Окръжна прокуратура Русе:
Районна прокуратура гр. Бяла.

11. За района на Окръжна прокуратура Силистра:
Районна прокуратура гр. Дулово;
Районна прокуратура гр. Тутракан.

12. За района на Окръжна прокуратура Пловдив:
Районна прокуратура гр. Първомай.

13. За района на Окръжна прокуратура Стара Загора:
Районна прокуратура гр. Гълъбово;
Районна прокуратура гр. Раднево.

14. За района на Окръжна прокуратура Ямбол:
Районна прокуратура гр. Елхово.

Б. Определя съдебните райони на районните прокуратури със седалище в окръжния град, считано от 1 януари 2020 г., както следва:
1. Районна прокуратура Бургас, в рамките на съдебен окръг гр. Бургас, със съдебен район, обхващащ административно-териториалните граници на:
- Община Бургас, със следните населени места: гр. Бургас, гр. Българово и села: Братово, Блястовец, Димчево, Драганово, Извор, Изворище, Маринка, Миролюбово, Равнец, Рудник, Твърдица, Черно море;
- Община Камено, със следните населени места: гр. Камено и села: Винарско, Вратица, Желязово, Константиново, Кръстина, Ливада, Полски извор, Русокостро, Свобода, Трояново, Тръстиково, Черни връх;
- Община Созопол, със следните населени места: гр. Созопол, гр. Черноморец и села: Атия, Вършило, Габър, Зидарово, Индже Войвода, Крушевец, Присад, Равадиново, Равна гора, Росен;
- Община Поморие, със следните населени места: гр. Поморие, гр. Ахелой, гр. Каблешково и села: Александрово, Бата, Белодол, Габерово, Горица, Гълъбец, Дъбник, Каменор, Казичино, Косовец, Лъка, Медово, Порой, Страцин;
- Община Малко Търново, със следните населени места: гр. Малко Търново и села: Близнак, Бръшлян, Бяла Вода, Визица, Граматиково, Евренозово, Заберново, Звездец, Калово, Младежко, Сливарово, Стоилово;
- Община Несебър, със следните населени места: гр. Несебър, гр. Обзор, гр. Свети Влас и села: Баня, Гюльовца, Емона, Козница, Кошарица, Оризаре, Паноцово, Приселци, Равда, Ракавсково, Тънково;
- Община Царево, със следните населени места: гр. Царево, гр. Ахтопол и села: Бродилово, Българи, Варвара, Велика, Изгрев, Кондолово, Кости, Лозенец, Резово, Синеморец, Фазаново;
- Община Приморско, със следните населени места: гр. Приморско, гр. Китен и села: Веселие, Ново Паничарево, Писменово, Ясна Поляна;
- Община Средец, със следните населени места: гр. Средец и села: Белеврен, Белила, Бистрец, Богданово, Варовник, Вълчаново, Голямо Буково, Горно Ябълково, Гранитец, Граничар, Дебелт, Долно Ябълково, Драка, Драчево, Дюлево, Загорци, Зорница, Кирово, Кубадин, Малина, Момина Църква, Орлинци, Проход, Пънчево, Радойново, Росеново, Светлина, Синьо Камене, Сливово, Суходол, Тракийци, Факия.
2. Районна прокуратура Сливен, в рамките на съдебен окръг гр. Сливен, със съдебен район, обхващащ административно-териториалните граници на:
- Община Сливен, със следните населени места: гр. Сливен, гр. Кермен и села: Биково, Бинкос, Блатец, Божевци, Бозаджии, Бяла, Въглен, Гавраилово, Гергевец, Глуфишево, Глушник, Голямо Чочовени, Горно Александрово, Градско, Драгоданово, Желю Войвода, Зайчари, Злати Войвода, Изгрев, Ичера, Калояново, Камен, Ковачите, Крушаре, Малко Чочовени, Мечкарево, Младово, Николаево, Новачево, Панаретовци, Раково, Самуилово, Селиминово, Скобелево, Сотиря, Средорек, Стара река, Старо село, Струпец, Тополчане, Трапоклово, Чинтулово, Чокоба.
- Община Твърдица, със следните населени места: гр. Твърдица, гр. Шивачево и села: Близнец, Боров дол, Бяла паланка, Жълт бряг, Оризари, Сборище, Сърцево, Червенаково;
- Община Котел, със следните населени места: гр. Котел и села: Боринци, Братан, Градец, Дъбова, Жеравна, Катунище, Кипилово, Малко село, Медвен, Мокрен, Нейково, Орлово, Остра могила, Пъдарево, Седларево, Соколарци, Стрелци, Тича, Топузево, Филаретово, Ябланово;
- Община Нова Загора, със следните населени места: гр. Нова Загора и села: Асеновец, Баня, Богданово, Брястово, Бял кладенец, Графитово, Дядово, Езеро, Еленово, Загорци, Каменово, Кораново, Коньово, Кортен, Крива круша, Любенец, Любенова Махала, Млекарево, Научене, Новоселец, Омарчево, Пет могили, Питово, Полско Пъдарево, Прохорово, Радево, Разецки, Сокол, Стоил войвода, Събранов, Съдиево, Съдийско поле, Ценино. Забележка: обслужва от община Раднево с. Маца, с. Полски градец и с. Графитово.
3. Районна прокуратура Шумен, в рамките на съдебен окръг гр. Шумен, със съдебен район, обхващащ административно-териториалните граници на:
- Община Шумен, със следните населени места: гр. Шумен и села: Белокопитово, Благово, Васил Друмев, Велино, Ветрище, Вехтово, Градище, Дибич, Друмево, Ивански, Илия Блъсково, Кладенец, Коньовец, Костена река, Лозево, Мадара, Мараш, Новосел, Овчарово, Панайот-Волово, Радко Димитриево, Салманово, Средня, Струйно, Царев брод, Черенча;
- Община Венец, със следните населени места: села: Борци, Боян, Буйновица, Венец, Габрица, Денница, Дренци, Изгрев, Капитан Петко, Осеновец, Страхилица, Черноглавци, Ясенково;
- Община Хитрино, със следните населени места: села: Байково, Близнаци, Висока поляна, Върбак, Длъжко, Добри Войниково, Единаковци, Живково, Звегор, Иглика, Калино, Каменяк, Развигорово, Сливак, Становец, Студеница, Тервел, Тимарево, Трем, Хитрино, Черна;
- Община Нови пазар, със следните населени места: гр. Нови пазар и села: Беджене, Войвода, Енево, Жилино, Зайчино ореше, Избул, Мировци, Памукчии, Писарево, Правенци, Преселка, Сечище, Стан, Стоян Михайловски, Тръница;
- Община Каспичан, със следните населени места: гр. Каспичан, гр. Плиска и села: Върбяне, Златна нива, Каспичан, Косово, Кюлевча, Марково, Могила;
- Община Каолиново, със следните населени места: гр. Каолиново и села: Браничево, Гусла, Дойранци, Долина, Загориче, Климент, Лиси връх, Лятно, Наум, Омарчево, Пристое, Сини вир, Средковец, Тодор Икономово, Тъкач;
- Община Никола Козлево, със следните населени места: села: Векилски, Вълнари, Каравелово, Красен дол, Крива река, Никола Козлево, Пет могили, Ружица, Хърсово, Цани Гинчево, Църквица;
- Община Велики Преслав, със следните населени места: гр. Велики Преслав и села: Драгоево, Златар, Имренчево, Кочово, Миланово, Мокреш, Мостич, Осмар, Суха река, Троица, Хан Крум;
- Община Върбица, със следните населени места: гр. Върбица и села: Божурово, Бяла река, Иваново, Конево, Крайгорци, Кьолмен, Ловец, Маломир, Менгишево, Методиево, Нова Бяла река, Станянци, Сушива, Тушавица, Чернооково;
- Община Смядово, със следните населени места: гр. Смядово и села: Александрово, Бял бряг, Веселиново, Желъд, Кълново, Ново Янково, Риш, Черни връх, Янково.
4. Районна прокуратура Разград, в рамките на съдебен окръг гр. Разград, със съдебен район, обхващащ административно-териториалните граници на:
- Община Разград, със следните населени места: гр. Разград и села: Балкански, Благоево, Гецово, Дряновец, Дянково, Киченица, Липник, Мортагоново, Недоклан, Осенец, Островче, Побит камък, Пороище, Просторно, Радинград, Раковски, Стражец, Топчии, Ушинци, Черковна, Ясеновец;
- Община Лозница, със следните населени места: гр. Лозница и села: Бели Лом, Веселина, Гороцвет, Градина, Каменар, Крояч, Ловско, Манастирско, Манастирци, Сейдол, Синя вода, Студенец, Трапище, Тръбач, Чудомир;
- Община Цар Калоян, със следните населени места: гр. Цар Калоян и села: Езерче, Костанденец;
- Община Кубрат, със следните населени места: гр. Кубрат и села: Беловец, Бисерци, Божурово, Горичево, Задруга, Звънарци, Каменово, Медовене, Мъдрево, Равно, Савин, Севар, Сеслав, Тертер, Точилари, Юпер;
- Община Завет, със следните населени места: гр. Завет и села: Брестовене, Веселец, Иван Шишманово, Острово, Прелез, Сушево;
- Община Исперих, със следните населени места: гр. Исперих и села: Белинци, Бърдоква, Вазово, Голям Поровец, Делчево, Драгомъж, Духовец, Йонково, Китанчево, Конево, Къпиновци, Лудогорци, Лъвино, Малко Йонково, Малък Поровец, Печеница, Подайва, Райнино, Свещари, Средоселци, Старо селище, Тодорово, Яким Груево;
- Община Самуил, със следните населени места: села: Богданци, Богомилци, Владимировци, Голям извор, Голяма вода, Желязковец, Здравец, Кара Михал, Кривица, Ножарово, Пчелина, Самуил, Хума, Хърсово.
5. Районна прокуратура Търговище, в рамките на съдебен окръг гр. Търговище, със съдебен район, обхващащ административно-териториалните граници на:
- Община Търговище, със следните населени места: гр. Търговище и села: Алваново, Александрово, Баячево, Бистра, Божурка, Братово, Буйново, Буховци, Вардун, Васил Левски, Голямо ново, Голямо Соколово, Горна Кабда, Давидово, Драгановец, Дралфа, Дългач, Здравец, Копрец, Кошничари, Кралево, Кръшно, Лиляк, Ловец, Макариополско, Маково, Миладиновци, Мировец, Момино, Надарево, Овчарово, Осен, Острец, Пайдушко, Певец, Подгорица, Преселец, Пресиян, Пресяк, Пробуда, Пролаз, Разбойна, Ралица, Росина, Руец, Стража, Съединение, Твърдица, Търновца, Цветница, Черковна;
- Община Попово, със следните населени места: гр. Попово и села: Априлово, Баба Тонка, Берковски, Бракница, Водица, Гагово, Глогинка, Горица, Долец, Долно Кабда, Дриново, Еленово, Заветно, Зараево, Захари Стояново, Звезда, Иванча, Кардам, Ковачевец, Козица, Конак, Ломци, Манастирица, Марчино, Медовина, Осиково, Паламарца, Помощица, Посабина, Садина, Светлен, Славяново, Тръстика, Цар Асен;
- Община Опака, със следните населени места: гр. Опака и села: Голямо Градище, Горско Абланово, Гърчиново, Крепча, Люблен;
- Община Омуртаг, със следните населени места: гр.Омуртаг и села: Беломорци, Българаново, Великденче, Величка, Веренци, Веселец, Висок, Врани кон, Голямо църквище, Горна Хубавка, Горно Козарево, Горно Новково, Горско село, Долна Хубавка, Долно Козарево, Долно Новково, Железари, Звездица, Зелена морава, Змейно, Илийно, Камбурово, Кестеново, Козма Презвитер, Красноселци, Могилец, Обител, Панайот Хитово, Паничино, Петрино, Плъстина, Птичево, Пъдарино, Първан, Росица, Рътлина, Станец, Тъпчилещово, Угледно, Царевци, Церовище, Чернокапци;
- Община Антоново, със следните населени места: гр. Антоново и села: Банковец, Богомолско, Букак, Великовци, Вельово, Глашатай, Голямо Доляне, Горна Златица, Градинка, Греевци, Девино, Длъжка поляна, Добротица, Долна Златица, Дъбравица, Изворово, Калнище, Капище, Китино, Коноп, Крайполе, Крушолак, Къпинец, Кьосевци, Любичево, Малка Черковна, Малоградец, Манушевци, Мечово, Милино, Моравица, Моравка, Орач, Пиринец, Поройно, Присойна, Пчелно, Равно село, Разделци, Свирчово, Свободица, Семерци, Слънчовец, Стара речка, Старчище, Стеврек, Стойново, Стойновци, Таймище, Тиховец, Трескавец, Халваджийско, Чеканци, Черна вода, Черни бряг, Шишковица, Язовец, Яребично, Ястребино.
6. Районна прокуратура Перник, в рамките на съдебен окръг гр. Перник, със съдебен район, обхващащ административно-териториалните граници на:
- Община Перник, със следните населени места: гр. Перник-център, кв. Изток, кв. Калкас, кв. Бела вода, кв. Църква, гр. Батановци и села: Даскалово, Драгичево, Рударци, Кладница, Кралев дол, Студена, Боснек, Чуйпетлово, Големо Бучино, Дивотино, Люлин, Богданов дол, Зидарци, Ярджиловци, Черна гора, Селищен дол, Витановци, Мещица, Расник, Радуй, Вискяр, Лесковец, Планиница, Крапец;
- Община Брезник, със следните населени места: гр. Брезник, села: Арзан, Долни Романци, Гоз, Бабица, Банище, Ръжавец, Бегуновци, Брезнишки извор, Кривонос, Велковци, Гигинци, Гърло, Билинци, Видрица, Муртинци, Долна Секирна, Конска, Кошарево, Красава, Брусник, Горни Романци, Завала, Озърновци, Ярославци, Непразненци, Ноевци, Ребро, Режанци, Садовик, Славковци, Сопица, Станьовци, Душинци, Горна Секирна;
- Община Трън, със следните населени места: гр.Трън, села: Банкя, Забел, Туроковци, Ломница, Богойна, Ездимирци, Глоговица, Зелени град, Милославци, Главановци, Насалевци, Цегриловци, Рани луг, Слишовци, Стрезимировци, Джинчовци, Бохова, Реяновци, Ярловци, Лешниковци, Радово, Берайнци, Студен Извор, Пенкьовци, Кожинци, Костуринци, Стайчовци, Еловица, Долна Мелна, Горна Мелна, Шипковица, Дълга Лука, Къшле, Лева река, Видрар, Докьовци, Горочевци, Ерул, Вукан, Мрамор, Бусинци, Велиново, Милкьовци, Лялинци, Неделково, Парамун, Филиповци, Бутроинци, Мракетинци, Врабча, Проданча;
- Община Радомир, със следните населени места: гр. Радомир и села: Дрен, Долна Диканя, Друган, Стефаново, Извор, Копаница, Радибош, Николаево, Борнарево, Прибой, Поцърненци, Кошарите съставно с. Беланица, Бобораци, Негованци, Дебели лаг, Углярци, Байкалско съставно с.Драгомирово, Касилак, Кленовик, Жедна, Кондофрей, Чуковец, Горна Диканя, Гълъбник, Старо село, Владимир, Долни Раковец, Червена могила, Житуша;
- Община Земен, със следните населени места: гр. Земен и села: Блатешница, Жабляно, Пещера, Враня стена, Калотинци, Дивля, Горна Глоговица, Одраница, Долна Врабча, Смиров дол, Горна Врабча, Мурено, Елов дол, Габров дол, Беренде, Падине, Раянци;
- Община Ковачевци, със следните населени места: села: Ковачевци, Косача, Слатино, Светля, Сирищник, Ракиловци, Лобош, Калище, Егълница, Чепино.
7. Районна прокуратура Велико Търново, в рамките на съдебен окръг гр. Велико Търново, със съдебен район, обхващащ административно-териториалните граници на:
- Община Велико Търново, със следните населени места: гр. Велико Търново, гр. Дебелец, гр. Килифарево и села: Арбанаси, Балван, Беляковец, Белчевци, Бижувци, Буковец, Буйчеви колиби, Бойчовци, Бояновци, Бочковци, Бланковци, Велчево, Ветренци, Водолей, Вонеща вода, Войнежа, Въглевци, Виларе, Върлинка, Габровци, Големани, Мишеморков хан, Гащевци, Горановци, Гарен Еневец, Дичин, Деветаците, Дечковци, Димитровци, Димовци, Дойновци, Долен Еневец, Долни Дамяновци, Дунавци, Емен, Ивановци, Илиевци, Йовчевци, Капиново, Кладни дял, Кисьовци, Клъшка река, Куцаровци, Леденик, Лагерите, Момин сбор, Малък чифлик, Миндя, Малчовци, Марговци, Нацовци, Никюп, Ново село, к.Осенарите, Пожерник, Плаково, Присово, Пушево, Пчелище, Пирамидата, Поповци, Продановци, Първовци, Радковци, Райковци, Ресен, Русаля, Рашевци, Русковци, Самоводене, Суха река, Самсиите, Сеймените, Семковци, Сърневци, Терзиите, Тодоровци, Ушевци, Хотница, Церова кория, Цепераните, Цонковци, Шереметя, Шемшево, Шодековци, Ялово;
- Община Полски Тръмбеш, със следните населени места: гр. Полски Тръмбеш и села: Вързулица, Стефан Стамболово, Иванча, Каранци, Куцина, Масларево, Обединение, Павел, Полски Сеновец, Раданово, Петко Каравелово, Страхилово, Кливентово, Орловец;
- Община Елена, със следните населени места: гр. Елена и села: Аплаци, Багалевци, Бадевци, Баевци, Баждари, Балуци, Беброво, Бейковци, Берковци, Блъсковци, Богданско, Бойковци, Босевци, Брезово, Бръчковци, Буйновци, Бялковци, Валето, Велковци, Велювци, Веселина, Високовци, Вълчовци, Вързилковци, Габрака, Ганев дол, Глоговец, Големани, Горни край, Горни Танчевци, Горска, Граматици, Гърдевци, Давери, Дайновци, Дебели рът, Добревци, Долни Мариян, Долни Танчевци, Донковци, Драгановци, Драганосковци, Драгийци, Драгневци, Дрента, Дуковци, Дърлевци, Зелник, Иванивановци, Игнатовци, Илаков рът, Илиювци, Каменари, Кантори, Караиванци, Карандили, Киревци, Кожльовци, Козя река, Колари, Константин, Косевци, Костел, Котуци, Крилювци, Крумчевци, Лазарци, Лесиче, Майско, Марафелци, Мариновци, Марян, Махалници, Мийковци, Миневци, Мирчовци, Мъртвината, Недялковци, Нашевци, Нешевци, Николовци, Николчовци, Ничовци, Нюшковци, Палици, Папратлива, Пейковци, Петковци, Попрусевци, Попска, Радовици, Райновци, Ралиновци, Раювци, Ребревци, Руховци, Светославци, Средни колиби, Стойчевци, Стояновци, Султани, Събковци, Титевци, Тодювци, Томбето, Топузи, Трънковци, Тумбевци, Тънкирът, Търкашени, Угорялковци, Харваловци, Христовци, Хъневци, Цвеклювци, Чавдарци, Чакали, Червенковци, Черни дял, Шиливери, Шилковци, Шубеци, Яковци;
- Община Златарица, със следните населени места: гр. Златарица и села: Горна Хаджийска, Горско Ново село, Горско Писарево, Дедина, Дединци, Делова махала, Долно Шивачево, Дуровци, Дълги припек, Калайджии, Новогорци, Овощна, Равново, Разсоха, Резач, Рекичка, Родина, Росно, Сливовица, Средно село, Чешма, Чистово, Чуката.
8. Районна прокуратура Плевен, в рамките на съдебен окръг гр. Плевен, със съдебен район, обхващащ административно-териториалните граници на:
- Община Плевен, със следните населени места: гр. Плевен и села: Беглеж, Бохот, Брестовец, Бръшляница, Буковлък, Върбица, Горталово, Гривица, Коиловци, Къртожабене, Къшин, Ласкар, Мичка, Николаево, Опанец, Пелишат, Радишево, Ралево, Славяново, Тодорово, Тученица, Търнене, Ясен;
- Община Долни Дъбник, със следните населени места: гр. Долни Дъбник и села: Бъркач, Горни Дъбник, Градина, Крушовица, Петърница, Садовец;
- Община Долна Митрополия, със следните населени места: гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник и села: Байкал, Биволаре, Божурица, Брегаре, Гостиля, Горна Митрополия, Помарево, Крушовене, Ореховица, Победа, Подем, Рибен, Славовица, Ставерци;
- Община Пордим, със следните населени места: гр. Пордим и села: Борислав, Вълчитрън, Згалево, Каменец, Катерица, Одърне, Тотлебен;
- Община Никопол, със следните населени места: гр.Никопол и села: Лозица, Любеново, Въбел, Драгаш войвода, Евлогиево, Жернов, Муселиево, Дебово, Асеново, Новачене, Санадиново, Бацова махала, Черковица;
- Община Гулянци, със следните населени места: гр. Гулянци и села: Самовит, Долни Вит, Милковица, Шияково, Ленково, Загражден, Дъбован, Брест, Гиген, Искър;
- Община Кнежа, със следните населени места: гр. Кнежа и села: Бреница, Еница, Лазарово;
- Община Искър, със следните населени места: гр. Пелово - Искър, и села: Долни Луковит, Писарево, Староселци;
- Община Левски, със следните населени места: гр.Левски и села: Асеновци, Аспарухово, Божурлук, Българене, Градище, Изгрев, Козар Белене, Малчика, Стежерово, Трънчовица, Обнова;
- Община Белене, със следните населени места: гр. Белене и села: Бяла вода, Деков, Кулина Вода, Петокладенци, Татари.
- Община Червен бряг, със следните населени места: гр. Червен бряг, гр. Койнаре и села: Бресте, Глава, Горник, Девенци, Лепица, Ракита, Радомирци, Руселец, Рупци, Сохаче, Телиш, Чомаковци.
9. Районна прокуратура Варна, в рамките на съдебен окръг гр. Варна, със съдебен район, обхващащ административно-териториалните граници на:
- Община Варна, със следните населени места: гр.Варна, Райони - Аспарухово, Одесос, Владиславово, Младост, Приморско, с.Звездица, с. Казашко, с.Каменар, с. Тополи;
- Община Аврен, със следните населени места: села: Аврен, Бенковски, Близнаци, Болярци, Добри дол, Дъбравино, Здравец, Казашка река, Китка, Круша, Приселци, Равна гора, Садово, Синдел, Тръстиково, Царевец, Юнак, Падина;
- Община Аксаково, със следните населени места: гр.Аксаково, Ботево, Водица, Въглен, Ген.Кантарджиево, Доброглед, Долище, Засмяно, Зорница, Игнатиево, Изворско, Кичево, Климентово, Куманово, Любен Каравелово, Новаково, Орешак, Осеново, Припек, Радево, Слънчево, Яребична, Крумово;
- Община Белослав, със следните населени места: гр. Белослав и села: Езерово, Константиново, Разделна, Страшимирово;
- Община Бяла, със следните населени места: гр. Бяла, Горица, Господиново, Дюлино, Попович, Самотино;
- Община Долни чифлик, със следните населени места: гр. Долни чифлик и села: Бърдарево, Булаир, Венелин, Голица, Горен Чифлик, Грозьово, Детелина, Кривини, Нова Шипка, Ново Оряхово, Пчелник, Рудник, Солник, Старо Оряхово, Шкорпиловци, Юнец;
- Община Провадия, със следните населени места: гр. Провадия и села: Блъсково, Бозвелийско, Бързица, Венчан, Градинарово, Добрина, Житница, Златина, Китен, Комарево, Кривня, Манастир, Неново, Овчага, Петров дол, Равна, Славейково, Снежина, Староселец, Тутраканци, Храброво, Чайка, Черковна, Черноок;
- Община Дългопол, със следните населени места: гр. Дългопол и села: Аспарухово, Арковна, Боряна, Величково, Камен дял, Комунари, Красимир, Допуша, Медовец, Партизани, Поляците, Рояк, Сава, Сладка вода, Цонево, Яворово;
- Община Ветрино, със следните населени места: села: Ветрино, Белоградец, Габърница, Доброплодно, Млада гвардия, Момчилово, Невша, Неофит Рилски, Средно село, Ягнило;
- Община Девня, със следните населени места: гр. Девня и село Кипра;
- Община Суворово, със следните населени места: гр. Суворово и села: Баново, Дръндар, Изгрев, Калиманци, Левски, Николаевка, Просечен, Чернево;
- Община Вълчи дол, със следните населени места: гр. Вълчи дол и села: Бояна, Брестак, Войводино, Ген. Колево, Ген. Киселово, Добротич, Есеница, Звънец, Изворник, Искър, Кракар, Кракра, Караманите, Михалич, Метличина, Оборище, Радан войвода, Страхил, Стефан Караджа, Червенци, Щипско.
10. Районна прокуратура Русе, в рамките на съдебен окръг гр. Русе, със съдебен район, обхващащ административно-териториалните граници на:
- Община Русе, със следните населени места: гр. Русе, гр. Мартен и села: Басарбово, Бъзън, Долно Абланово, Николово, Ново село, Просена, Садрово, Семерджиево, Тетово, Хотанца, Червена вода, Ястребово;
- Община Ветово, със следните населени места: гр. Ветово, гр. Глоджево, гр. Сеново и села: Кривня, Писанец, Смирненски;
- Община Иваново, със следните населени места: села: Божичен, Иваново, Кошов, Красен, Мечка, Нисово, Пиргово, Сваленик, Табачка, Тръстеник, Церовец, Червен, Щръклево;
- Община Сливо поле, със следните населени места: гр. Сливо поле и села: Бабово, Борисово, Бръшлен, Голямо Враново, Кошарна, Малко Враново, Ряхово, Стамболово, Черешово, Юделник;
- Община Бяла, със следните населени места: гр. Бяла и села: Бистренци, Босилковци, Ботров, Дряновец, Копривец, Лом Черковна, Пейчиново, Пет кладенци, Полско Косово, Стръмен;
- Община Борово, със следните населени места: гр. Борово и села: Батин, Брестовица, Волово, Горно Абланово, Екзарх Йосиф, Обретеник;
- Община Две Могили, със следните населени места: гр. Две Могили и села: Баниска, Батишница, Бъзовец, Каран Върбовка, Кацелово, Могилино, Острица, Пепелина, Помен, Чилново, Широково;
- Община Ценово, със следните населени места: села: Белцов, Беляново, Джулюница, Долна студена, Караманово, Кривина, Новград, Пиперково, Ценово.
11. Районна прокуратура Силистра, в рамките на съдебен окръг гр. Силистра, със съдебен район, обхващащ административно-териториалните граници на:
- Община Силистра, със следните населени места: гр. Силистра и села: Айдемир, Бабук, Богорово, Брадвари, Българка, Ветрен, Главан, Йорданово, Казимир, Калипетрово, Полковник Ламбринов, Попкралево, Професор Иширково, Смилец, Драцимир, Сребърна, Сърпово, Ценович;
- Община Алфатар, със следните населени места: гр. Алфатар и села: Алеково, Бистра, Васил Левски, Кутловица, Цар Асен, Чуковец;
- Община Кайнарджа, със следните населени места: села: Войново, Голеш, Господиново, Давидово, Добруджанка, Зарник, Кайнарджа, Каменци, Краново, Полковник Чолаково, Попрусаново, Посев, Светослав, Средище, Стрелково;
- Община Ситово, със следните населени места: села: Босна, Гарван, Добротица, Ирник, Искра, Любен, Нова Попина, Поляна, Попина, Ситово, Сратина, Ястребна;
- Община Дулово, със следните населени места: гр. Дулово и села: Боил, Водно, Вокил, Върбино, Грънчарово, Долец, Златоклас, Козяк, Колобър, Межден, Овен, Окорш, Орешене, Паисиево, Полковник Таслаково, Поройно, Правда, Прохлада, Раздел, Руйно, Секулово, Скала, Черковна, Черник, Чернолик, Яребица;
- Община Тутракан, със следните населени места: гр. Тутракан и села: Антимово, Белица, Бреница, Варненци, Дунавец, Нова Черна, Пожарево, Преславци, Старо село, Сяново, Търновци, Цар Самуил, Царев дол, Шуменци;
- Община Главиница, със следните населени места: гр. Главиница и села: Бащино, Богданци, Вълкан, Дичево, Долно Ряхово, Зарица, Зафирово, Звенимир, Зебил, Калугерене, Коларово, Косара, Листец, Малък Преславец, Ножарево, Осен, Падина, Подлес, Сокол, Стефан Караджа, Суходол, Черногор.
12. Районна прокуратура Пловдив, в рамките на съдебен окръг гр. Пловдив, със съдебен район, обхващащ административно-териториалните граници на:
- Община Пловдив, със следните населени места: гр. Пловдив, кв. Прослав, кв. Коматево;
- Община Родопи, със следните населени места: села: Белащица, Бойково, Браниполе, Брестник, Брестовица, Дедово, Златитрап, Извор, Кадиево, Крумово, Лилково, Марково, Оризари, Първенец, Ситово, Скобелево, Устина, Храбрино, Цалапица, Чурен, Ягодово;
- Община Кричим, със следните населени места: гр. Кричим;
- Община Стамболийски, със следните населени места: гр. Стамболийски и села: Йоаким Груево, Куртово Конаре, Ново село, Три Водици;
- Община Перущица, със следните населени места: гр. Перущица;
- Община Куклен със следните населени места: гр. Куклен и села: Гълъбово, Добралък, Руен, Цар Калоян, Яворово;
- Община Марица, със следните населени места: села: Бенковски, Войводиново, Войсил, Граф Игнатиево, Динк, Желязно, Калековец, Костиево, Крислово, Маноле, Манолско Конаре, Радиново, Рогош, Скутаре, Строево, Трилистник, Труд, Царацово;
- Община Хисаря, със следните населени места: гр. Хисаря и села: Беловица, Красново, Кръстевич, Мало Крушево, Михилци, Мътеница, Ново Железаре, Паничери, Старо Железаре, Старосел, Черничево;
- Община Раковски, със следните населени места: гр. Раковски и села: Белозем, Болярино, Момино село, Стряма, Чалъкови, Шишманци;
- Община Калояново, със следните населени места: села: Бегово, Главатар, Горна Махала, Долна Махала, Дуванлии, Дълго поле, Житница, Иван Вазово, Калояново, Отец Паисиево, Песнопой, Ръжево, Ръжево Конаре, Сухозем, Чернозем;
- Община Съединение, със следните населени места: гр. Съединение и села: Голям Чардак, Драгомир, Любен, Малък Чардак, Найден Герово, Неделево, Правище, Царимир, Церетелево;
- Община Брезово, със следните населени места: гр. Брезово и селата: Бабек, Борец, Върбен, Дрангово, Зелениково, Златосел, Отец Кирилово, Пъдарско, Розовец, Свежен, Стрелци, Сърнегор, Тюркмен, Чехларе, Чоба;
- Община Първомай, със следните населени места: гр. Първомай и села: Брягово, Буково, Бяла река, Виница, Воден, Градина, Добри дол, Драгойново, Дълбок извор, Езерово, Искра, Караджалово, Крушево, Поройна, Православен, Татарево.
13. Районна прокуратура Стара Загора, в рамките на съдебен окръг гр. Стара Загора, със съдебен район, обхващащ административно-териториалните граници на:
- Община Стара Загора, със следните населени места: гр. Стара Загора и села: Арнаутито, Бенковски, Богомилово, Борилово, Борово, Братя Кунчеви, Бъдеще, Воденичарово, Горно Ботево, Дълбоки, Еленино, Елхово, Загоре, Змейово, Казанка, Калитиново, Калояновец, Кирилово, Козаревец, Колена, Ловец, Лозен, Люляк, Лясково, Маджерито, Малка Верея, Малко Кадиево, Михайлово, Могила, Ново село, Оряховица, Остра могила, Памукчии, Петрово, Плоска могила, Подслон, Преславен, Пряпорец, Пшеничево, Пъстрово, Ракитница, Руваня, Самуилово, Сладък кладенец, Старозагорски бани, Стрелец, Сулица, Хан Аспарухово, Християново, Хрищени;
- Община Опан, със следните населени места: села: Бащино, Бял Извор, Бяло поле, Васил Левски, Венец, Княжевско, Кравино, Опан, Пъстрен, Средец, Столетово, Тракия, Ястребово;
- Община Раднево, със следните населени места: гр. Раднево и села: Бели бряг, Боздуганово, Българене, Гледачево, Даскал-Атанасово, Диня, Землен, Знаменосец, Ковач, Ковачево, Коларово, Константиновец, Любеново, Овчарци, Рисиманово, Свободен, Сърнево, Тихомирово, Тополяне, Трояново, Тръпково.
- Община Гълъбово, със следните населени места: гр. Гълъбово и села: Априлово, Великово, Главан, Искрица, Медникарово, Мусачево, Мъдрец, Обручище, Помощник, Разделна.
14. РП Ямбол, в рамките на съдебен окръг гр. Ямбол, със съдебен район, обхващащ административно - териториалните граници на:
- Община Ямбол с населено място гр. Ямбол;
- Община Тунджа със следните населени места: км. Тунджа, Асеново, Безмер, Болярско, Ботево, Бояджик, Веселиново, Видинци, Генерал Инзово, Генерал Тошево, Голям манастир, Дражево, Драма, Дряново, Завой, Златари, Кабиле, Калчево, Каравелово, Козарево, Коневец, Крумово, Кукорево, Маломир, Меден кладенец, Межда, Миладиновци, Могила, Овчи кладенец, Окоп, Победа, Робово, Роза, Савино, Симеоново, Скалица, Сламино, Стара река, Тенево, Търнава, Ханово, Хаджи Димитрово, Чарган, Челник, Гълъбинци;
- Община Стралджа, със следните населени места: гр.Стралджа, Александрово, Атолово, Богорово, Воденичане, Войника, Джинот, Зимница, Иречеково, Каменец, Леярово, Лозенец, Люлин, Маленово, Недялско, Палаузово, Поляна, Правдино, Първенец, Саранско, Тамарино, Чарда;
- Община Тополовград, със следните населени места: гр. Тополовград, села: Синапово, Срем, Българска поляна, Доброселец, Капитан Петко войвода, Каменна река, Княжево, Мрамор, Орешник, Орлов дол, Планиново, Присадец, Радовец, Светлина, Устрем, Хлябово, Чукарово, Владимирово, Сакарци, Филипово.
- Община Елхово, със следните населени места: гр.Елхово и селата Борисово, Бояново, Вълча поляна, Голям Дервент, Гранитово, Добрич, Жребино, Изгрев, Кирилово, Лалково, Лесово, Малко Кирилово, Маломирово, Малък Манастир, Мелница, Пчела, Раздел, Славейково, Стройно, Трънково, Чернозем
- Община Болярово, със следните населени места: гр. Болярово и селата Воден, Вълчи извор, Голямо Крушево, Горска поляна, Денница, Дъбово, Златница, Иглика, Камен връх, Крайново, Малко Шарково, Мамарчево, Попово, Ружица, Ситово, Стефан Караджово, Странджа, Шарково, Оман.

В. Разкрива териториални отделения към горепосочените районни прокуратури, считано от 1 януари 2020 г., както следва:
1. За района на Окръжна прокуратура Бургас
Териториално отделение в град Малко Търново към РП Бургас;
Териториално отделение в град Царево към РП Бургас;
Териториално отделение в град Несебър към РП Бургас;
Териториално отделение в град Поморие към РП Бургас;
Териториално отделение в град Средец към РП Бургас.

2. За района на Окръжна прокуратура Сливен
Териториално отделение в град Котел към РП Сливен;
Териториално отделение в град Нова Загора към РП Сливен.

3. За района на Окръжна прокуратура Шумен
Териториално отделение в град Велики Преслав към РП Шумен;
Териториално отделение в град Нови пазар към РП Шумен.

4. За района на Окръжна прокуратура Разград
Териториално отделение в град Исперих към РП Разград;
Териториално отделение в град Кубрат към РП Разград.

5. За района на Окръжна прокуратура Търговище
Териториално отделение в град Омуртаг към РП Търговище;
Териториално отделение в град Попово към РП Търговище.

6. За района на Окръжна прокуратура Перник
Териториално отделение в град Радомир към РП Перник.

7. За района на Окръжна прокуратура Велико Търново
Териториално отделение в град Елена към РП Велико Търново.

8. За района на Окръжна прокуратура Плевен
Териториално отделение в град Кнежа към РП Плевен;
Териториално отделение в град Левски към РП Плевен;
Териториално отделение в град Никопол към РП Плевен;
Териториално отделение в град Червен бряг към РП Плевен.

9. За района на Окръжна прокуратура Варна
Териториално отделение в град Провадия към РП Варна;
Териториално отделение в град Девня към РП Варна.

10. За района на Окръжна прокуратура Русе
Териториално отделение в град Бяла към РП Русе.

11. За района на Окръжна прокуратура Силистра
Териториално отделение в град Дулово към РП Силистра;
Териториално отделение в град Тутракан към РП Силистра.

12. За района на Окръжна прокуратура Пловдив
Териториално отделение в град Първомай към РП Пловдив.

13. За района на Окръжна прокуратура Стара Загора
Териториално отделение в град Гълъбово към РП Стара Загора;
Териториално отделение в град Раднево към РП Стара Загора.

14. За района на Окръжна прокуратура Ямбол
Териториално отделение в град Елхово към РП Ямбол.

3. ОТНОСНО: Предложение от Главния прокурор за оптимизиране щатната численост на Националната следствена служба

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Национална следствена служба, с 10 (десет) свободни длъжности „следовател“, считано от датата на вземане на решението.
3.1.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Благоевград, считано от датата на вземане на решението.
3.1.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Монтана, считано от датата на вземане на решението.
3.1.3. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Кърджали, считано от датата на вземане на решението.
3.1.4. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „младши следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Русе, считано от датата на вземане на решението.
3.1.5. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 2 (две) щатни длъжности „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Варна, считано от датата на вземане на решението.
3.1.6. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Добрич, считано от датата на вземане на решението.
3.1.7. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „младши следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Разград, считано от датата на вземане на решението.
3.1.8. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „младши следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Силистра, считано от датата на вземане на решението.
3.1.9. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Бургас, считано от датата на вземане на решението.
4. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Окръжна прокуратура – Перник за оптимизиране щатната численост на Окръжна прокуратура – Перник

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Окръжна прокуратура - Враца с 1 (една) свободна длъжност „прокурор", считано от датата на вземане на решението.
4.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „прокурор" в Окръжна прокуратура - Перник, считано от датата на вземане на решението.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г.
„Дава съгласие“
5. ОТНОСНО: Корекции по бюджетите на органи на съдебната власт за 2019 г. с цел осигуряване на средства за текущи ремонти и аварийни текущи ремонти

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Кюстендил с 20 096 лв. с цел осигуряване на средства за подмяна на счупени плочки и отстраняване на последствия от теч и др. в съдебни зали.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
5.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Смолян с 58 340 лв. с цел осигуряване на средства за подмяна на отоплителни радиатори на първи и втори етаж.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
5.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Русе със 17 408 лв. с цел осигуряване на средства за подмяна на радиатори.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
5.4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Горна Оряховица с 21 507 лв. с цел осигуряване на средства за подмяна на дограма на централно и западно крило в сградата на съда.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
5.5. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Враца с 2 985 лв. с цел осигуряване на средства за подмяна на дефектирал компресор на чилър.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
5.6. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Габрово с 8 642 лв. с цел осигуряване на средства за авариен ремонт на отоплителна инсталация.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
В седемдневен срок от усвояване на целево отпуснатите средства административния ръководител, в случай на необходимост, следва да предприеме действия за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда между § 10-00 „Издръжка” и § 52-00 „Придобиване на ДМА”, с размера на цената на активите, чиято стойност е над определения праг на същественост, с цел коректното им счетоводно отчитане.
5.7. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка” на Апелативен специализиран наказателен съд с 6 954 лв. с цел осигуряване на средства за неотложен ремонт на климатична и вентилационна система.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
5.8. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Ямбол с 2 054 лв. с цел осигуряване на средства за дейности по пускането в експлоатация на два газови котела.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
5.9. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Исперих с 9 591 лв. с цел осигуряване на средства за авариен ремонт на съдебна зала.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
6.ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Върховен касационен съд за 2019 г. с цел осигуряване на средства за организирането, провеждането и възлагането на обществена поръчка с предмет: „СМР по изграждане на външни асансьори на Съдебна палата София, бул. „Витоша“ № 2“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите за 2019 г. на Висш съдебен съвет и Върховен касационен съд с цел осигуряване на средства за организирането, провеждането и възлагането на обществена поръчка с предмет: „СМР по изграждане на външни асансьори на Съдебна палата София, бул. „Витоша“ № 2“, както следва:
6.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 200 000 лв.
6.2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Върховен касационен съд с 200 000 лв.

7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за обзавеждане на новата сграда на съда

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Нова Загора по § 10-00 „Издръжка“ за 2019 г. с 66 073 лв. с цел осигуряване на средства за доставка и монтаж на интериорни мебели и оборудване на новата сграда на съда.
Средствата в размер на 66 073 лв. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
В седемдневен срок от усвояване на целево отпуснатите средства за закупуване на обзавеждане на съдебната сграда административният ръководител следва да предприеме действия за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда между § 10-00 „Издръжка“ и § 52-00 „Придобиване на ДМА“, с размера на цената на активите, чиято стойност е над определения праг на същественост, с цел коректното им счетоводно отчитане.
8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик за сървърно помещение

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Чепеларе за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик за сървърно помещение на стойност 1 990 лв., както следва:
8.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 990 лв.
8.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Чепеларе с 1 990 лв.
9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик за сървърно помещение

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Пазарджик за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик за сървърно помещение на стойност 2 190 лв., както следва:
9.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 2 190 лв.
9.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Пазарджик с 2 190 лв.
10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Средец за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация за новоназначен съдия, както следва:
10.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 929 лв.
10.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Средец с 929 лв.
11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър среден клас, OC Microsoft Windows Server 2016 и 1 брой UPS за сървър

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

11.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Пазарджик за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър среден клас на стойност 7 995 лв. и UPS за сървър на стойност 910 лв., както следва:
11.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 8 905 лв.
11.1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Административен съд гр. Пазарджик с 8 905 лв.
11.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Пазарджик за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на OC Microsoft Windows Server 2016 на стойност 1 588 лв., както следва:
11.2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 588 лв.
11.2.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Административен съд гр. Пазарджик с 1 588 лв.
12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мездра за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър с операционна система ОС Microsoft Windows Server Std 2019

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Мездра за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър, ведно с операционна система ОС Microsoft Windows Server Std 2019, както следва:
12.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 6 770 лв.
12.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Мездра с 6 770 лв.
13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Котел за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой лиценз за сървър Windows Server Std 2019 64Bit

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Котел за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой лиценз за сървър Windows Server Std 2019 64Bit, както следва:
13.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 710 лв.
13.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. Котел с 1 710 лв.
14. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на компютърна система „NForce” и „JES API“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Велико Търново за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на компютърна система „NForce” и „JES API“, както следва:
14.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 960 лв.
14.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. Велико Търново с 960 лв.
Забележка:
Разходите за поддръжка и право на ползване на програмния продукт „NForce” в размер на 720 лв. за 12 месеца да се поемат в рамките на утвърдения бюджет на Районен съд гр. Велико Търново за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“.
15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя информационни табла

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Силистра за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 3 броя информационни табла, както следва:
15.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 2 053 лв.
15.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Силистра с 2 053 лв.
16. ОТНОСНО: Искане от зам. административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя документни скенери

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Велико Търново за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя скенери, както следва:
16.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 4 520 лв.
16.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Велико Търново с 4 520 лв.
17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой документен скенер

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Ботевград за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой документен скенер, както следва:
17.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 590 лв.
17.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Ботевград с 1 590 лв.
18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на климатик

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Административен съд гр. Бургас и Висш съдебен съвет за 2019 г. с 910 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на климатик в това число и демонтаж /30 лв./, както следва:
18.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 910 лв.
18.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд гр. Бургас с 910 лв.
19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София-област за осигуряване на средства за закупуване на два броя копирни машини

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и Административен съд София-област за 2019 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 11 555 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на два броя копирни машини Toshiba e-Studio 4518A, в това число удължена гаранция за 2-ра и 3-та година, както следва:
19.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 11 555 лв.
19.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Административен съд София-област с 11 555 лв.
20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Смолян за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на копирна машина, както следва:
20.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет със 7 530 лв.
20.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Смолян със 7 530 лв.
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Разни
22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за одобряване на разход по код 90

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход с код 90 от Софийски градски съд в размер на 80 000 лв. за възстановяване на държавна такса, във връзка с постигната спогодба, съгласно протокол от 04.06.2019 г. на Софийски градски съд, Търговско отделение, VI-19 състав.
23. ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне на активи от Административен съд гр. Пловдив на СУ „Черноризец Храбър“ гр. Пловдив

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост, Административен съд гр. Пловдив да предостави безвъзмездно за управление активи на СУ „Черноризец Храбър“ гр. Пловдив, по приложения списък.
24. ОТНОСНО: Одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, Главния прокурор на Република България, Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и Директора на Националния институт на правосъдието за II - ро тримесечие на 2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

24.1. Одобрява разходите за командировки на членовете на Висшия съдебен съвет за II - ро тримесечие на 2019 г.
24.2. Одобрява разходите за командировки на председателя на Върховния административен съд за II - ро тримесечие на 2019 г.
24.3. Одобрява разходите за командировки на главния прокурор на Република България за II - ро тримесечие на 2019 г.
24.4. Одобрява разходите за командировки на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет за II - ро тримесечие на 2019 г.
24.5. Одобрява разходите за командировки на директора на Националния институт на правосъдието за II - ро тримесечие на 2019 г.
24.6. Приема за сведение информацията на председателя на Върховен касационен съд от която е видно, че не са му изплащани средства за командировки за II - ро тримесечие на 2019 г.
24.7. Приема за сведение информацията за членовете на Висшия съдебен съвет участващи и в управлението и/или изпълнението на дейности по европейски и международни програми от която е видно, че не са им изплащани средства за командировки за II - ро тримесечие на 2019 г.
25. ОТНОСНО: Организиране и провеждане на открита по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на ВСС и съдилищата“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да организира и проведе открита по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на ВСС и съдилищата“ с прогнозна стойност 2 406 666,67 лв. без ДДС, както и да възложи същата, като подпише договор с определения изпълнител, или да прекрати процедурата.

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

26. ОТНОСНО: Проект на решение за възлагане на главния прокурор на Република България да упражни правомощията си по чл. 5, ал. 2, т. 7 от ЗОП във връзка с организирането, провеждането и възлагането на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителни работи – пети етап по преустройство на IV-ти етаж на Съдебна палата, бул. „Витоша“ № 2“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

26.1. ВЪЗЛАГА на главния прокурор на Република България да упражни правомощията си по чл. 5, ал. 2, т. 7 от ЗОП във връзка с организирането, провеждането и възлагането на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителни работи – пети етап по преустройство на IV-ти етаж на съдебна палата, бул. „Витоша“ № 2“.
26.2. ИЗПРАЩА решението по т. 26.1 на Комисия „Бюджет и финанси“, за корекция на бюджета на Прокуратурата на Република България, с цел осигуряване на средства за реализиране на годишните задачи за 2019 г. за обекта общо в размер на 102 000 лева – от които 100 000 лв. за извършването на строителни работи и 2 000 лева за осъществяване на строителен надзор.
27. ОТНОСНО: Проект на решение за разпределение на ползването на помещенията в сградата на Съдебната палата гр. Перник, ул. „Търговска“ № 37

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

27.1. РАЗПРЕДЕЛЯ ползването на помещенията в сградата на Съдебната палата, гр. Перник, ул. „Търговска“ № 37, както следва:
На Окръжен съд – Перник:
Приземен етаж:
1. Помещение № 1 - Архив фирмено отделение, Гражданско деловодство
2. Помещение № 2 – Архив
3. Помещение № 3 – Архив
4. Помещение № 14 – Сервизно
5. Помещение № 15 – АУ /хидравлика/
Партерен етаж:
1. Кабинет № 003 – Регистратура
2. Кабинет № 005 – Фирмено отделение, Информационно обслужване
3. Кабинет № 010 – Г.Р.Т.
4. Помещение № 011 – Гараж
5. Санитарно помещение
6. Зала № 2
Втори етаж:
1. Кабинет № 201 – Председател
2. Кабинет № 202 – Съдебен администратор
3. Кабинет № 203 – Съдия
4. Кабинет № 204 – Съдия
5. Кабинет № 205 – Съдия
6. Кабинет № 206 – Секретна стая
7. Кабинет № 207 – Заместник председател
8. Кабинет № 208 – Съдия
9. Кабинет № 209 – Съдия
10. Кабинет № 210 – Адвокатска стая и Фирмено отделение
11. Кабинет № 211 – Наказателно деловодство
12. Кабинет № 212 – Съдебни секретари
13. Кабинет № 213 – Съдебен деловодител КОД и архивар
14. Кабинет № 214 – Съдебен секретар
15. Кабинет № 215 – Съдебни секретари
16. Кабинет № 216 – Гражданско деловодство
17. Кабинет № 217 – Главен специалист „Софтуер“
18. Кабинет № 218 – Съдебен деловодител КОД
19. Кабинет № 219 – Съдия
20. Кабинет № 220 – Съдия
21. Кабинет № 221 – Заместник председател
22. Кабинет № 222 – Съдия
23. Кабинет № 223 – Съдия
24. Кабинет № 224 – Съдия
25. Кабинет № 225 – Съдия
26. Кабинет № 226 – Съдия
27. Санитарно помещение – Административен ръководител, официални гости
28. Санитарно помещение – Съдии /жени/
29. Санитарно помещение – Служители
Четвърти етаж:
1. Зала № 7
2. Кабинет № 409 – Съвещателна зала
3. Кабинет № 410 – Главен счетоводител
4. Кабинет № 411 – Домакин
5. Кабинет № 412 – Касиер – счетоводител
6. Санитарно помещение – жени /в нов коридор/
7. Санитарно помещение – мъже /в нов коридор/
8. Сервизно помещение
На Районен съд – Перник:
Приземен етаж:
1. Помещение № 4 – Архив
2. Помещение № 5 – Архив
3. Помещение № 8 – Архив
4. Помещение № 9 – Архив
5. Помещение № 10 – Архив
6. Помещение № 11 – Архив
7. Помещение № 12 – Архив
8. Помещение № 13 – Архив
Партерен етаж:
1. Кабинет № 004 – Регистратура
2. Зала № 1
3. Зала № 3
4. Зала № 4
5. Помещение № 013 – съвещателна стая зад зала № 4
Първи етаж:
1. Кабинет № 101 – Председател
2. Кабинет № 102 – Съдебен администратор
3. Кабинет № 103 – Съдия
4. Кабинет № 104 – Съдия
5. Кабинет № 105 – Съдия
6. Кабинет № 106 – Съдия
7. Кабинет № 107 – Съдия
8. Кабинет № 108 – Съдия
9. Кабинет № 109 – Съдия
10. Кабинет № 110 – Гражданско деловодство
11. Кабинет № 111 – Шофьор
12. Кабинет № 112 – Наказателно деловодство
13. Кабинет № 113 – Наказателно деловодство
14. Кабинет № 114 – Чистачи
15. Кабинет № 115 – Бюро „Съдимост“ и архив
16. Кабинет № 116 – Гражданско деловодство
17. Кабинет № 117 – Гражданско деловодство
18. Кабинет № 118 – Административен секретар
19. Кабинет № 120 – Съдия
20. Кабинет № 121 – Съдия
21. Кабинет № 122 – Съдия
22. Кабинет № 123 – Съдия
23. Кабинет № 124 – Съдия
24. Кабинет № 125 – Съдия
25. Кабинет № 126 – Съдия
26. Кабинет № 127 – Съдия
27. Санитарно помещение – съдии /жени/
28. Санитарно помещение – съдии /мъже/
29. Санитарно помещение – служители
Четвърти етаж:
1. Кабинет № 402 – Съдебни секретари
2. Кабинет № 403 – Съдебни секретари
3. Кабинет № 404 – Съдебни секретари
4. Кабинет № 405 – Съдебни секретари
5. Кабинет № 406 – Съдебни секретари
6. Зала № 8
7. Кабинет № 407 – Съдебни секретари
8. Кабинет № 408 – Съдебни секретари
9. Зала № 6
10. Кабинет № 413 Съдебно деловодство „Имотен регистър“
11. Кабинет № 414 – Архив
12. Кабинет № 415 – АТЦ
13. Кабинет № 416 – Системен администратор
14. Кабинет № 417 – Съдия
15. Регистратура „Класифицирана информация“ – самостоятелно помещение с вход предверие към кабинет № 417
16. Кабинет № 418 – Съдия
17. Кабинет № 419 – Съдия
18. Кабинет № 420 – Съдия
19. Кабинет № 421 – Съдия
20. Кабинет № 422 – Съдия
21. Кабинет № 423 – Съдебен помощник – с вход предверие към кабинет № 417
22. Санитарно помещение – служители
23. Санитарно помещение /фоайе/
За общо ползване от Окръжен съд – Перник и Районен съд –Перник:
Партерен етаж:
1. Кабинет № 001 – Бюро призовки
2. Санитарно помещение – служители и съдии /мъже/
Четвърти етаж:
1. Кабинет № 415 – АТЦ, Гл. специалист ССИ
2. Санитарно помещение – хора с увреждания /фоайе/
За общо ползване от Окръжен съд – Перник, Районен съд –Перник и Областно звено „Охрана“:
Кабинет № 119 – Сървърно помещение
На Окръжна прокуратура – Перник, както следва:
За нуждите на Окръжна прокуратура – Перник:
Приземен етаж:
Помещение № 6 – Архив
Партерен етаж:
Гараж /със самостоятелен външен вход/ зад кабинет № 010
Трети етаж:
1. Кабинет № 301 – Окръжен прокурор
2. Кабинет № 302 – Гл. специалист „Човешки ресурси“
3. Кабинет № 311 – Служители
4. Кабинет № 318 – Системен администратор
5. Кабинет № 319 – Деловодство
6. Кабинет № 320 – Служители
7. Кабинет № 321 – Служители
8. Кабинет № 322а – Счетоводство
9. Кабинет № 323 – Прокурор
10. Кабинет № 324 – Прокурори
11. Кабинет № 325 – Прокурори
12. Кабинет № 326 – Зам. окръжен прокурор
13. Кабинет № 327 – Зам. окръжен прокурор
14. Санитарно помещение – мъже
15. Санитарно помещение – жени
16. Санитарно помещение - жени
За нуждите на Районна прокуратура – Перник:
Приземен етаж:
Помещение № 7 - Архив
Трети етаж:
1. Кабинет № 303 – Прокурори
2. Кабинет № 304 – Прокурори
3. Кабинет № 305 – Прокурори
4. Кабинет № 306 – Зам. районен прокурор
5. Кабинет № 307 – Районен прокурор
6. Кабинет № 308 – Зам. районен прокурор
7. Кабинет № 309 – Прокурори
8. Кабинет № 310 – Служители
9. Кабинет № 312 – Съдебен администратор и Зав. служба РДА
10. Кабинет № 313 – Прокурори
11. Кабинет № 314 – Шофьор и чистач
12. Кабинет № 315 – Системен администратор и съдебни деловодители
13. Кабинет № 316 – Служители
14. Кабинет № 317 – Деловодство
15. Кабинет № 322а – Счетоводство /с предверие/
На Административен съд – Перник:
Партерен етаж:
1. Хидравличен асансьор – служебен
2. Електрически асансьор /7 спирки/ - за граждани
3. Електрически асансьор /2 спирки/ - служебен
Пети етаж:
1. Кабинет № 501 – Председател
2. Кабинет № 502 – Съдебен администратор
3. Кабинет № 503 – Съдебен помощник
4. Кабинет № 504 – Съдия
5. Кабинет № 505 – Съдия
6. Кабинет № 506 – Съдия
7. Кабинет № 507 – Зам. председател
8. Кабинет № 508 – Системен администратор
9. Кабинет № 509 – Сървърно помещение
10. Кабинет № 510 – Съдебно деловодство /служебен вход/
11. Кабинет № 511 – Регистратура /служебен вход/
12. Кабинет № 512 – Заседателна стая
13. Кабинет № 513 – Архив
14. Кабинет № 514 – Главен счетоводител
15. Кабинет № 515 – Съдебни секретари
16. Кабинет № 516 – Съдебни секретари
17. Санитарно помещение № 517 – жени
18. Мокро помещение № 518
19. Санитарно помещение № 519 – мъже
20. Склад № 520
21. Машинно помещение № 521
22. Кабинет № 522 – Регистратура
23. Кабинет № 523 – Управител сгради
24. Кабинет № 524 – Чистачи
25. Кабинет № 525 – Призовкари
26. Кабинет № 526 – Зала № 10
27. Кабинет № 527 – Зала № 9
28. Санитарно помещение № 528 – граждани
29. Санитарно помещение № 529 – хора с увреждания
30. Санитарно помещение № 530 – служители
31. Кабинет № 531 – Регистратура /вход фоайе/
32. Кабинет № 532 – Съдебно деловодство
За общо ползване от Окръжен съд – Перник, Районен съд –Перник, Окръжна прокуратура – Перник и за нуждите на Районна прокуратура - Перник:
Приземен етаж:
Санитарно помещение
За общо ползване от Административен съд – Перник и Районен съд –Перник:
Партерен етаж:
Помещение № 012 – Гараж между помещение № 011 и помещение № 013.
Забележка:
За изпълнение на функциите на „Агенция по вписванията“ ще се ползва:
Четвърти етаж:
Кабинет № 401 – Съдебно деловодство „Агенция по вписванията“
За изпълнение на функциите на Областно звено „Охрана“ – Перник ще се ползват:
Партерен етаж:
1. Помещение с пропускателен режим /Пост № 1/
2. Кабинет № 002 – Конвой
3. Кабинет № 006 – Началник ОЗ „Охрана“
4. Кабинет № 007 – Помещение за инструктаж
5. Кабинет № 008 – Дежурна стая
6. Кабинет № 009 – Деловодство и Принудително довеждане
7. Санитарно помещение
8. Помещения за временен престой и изолация:
- Четири арестни помещения
- Стая за малолетни и непълнолетни
- Санитарно помещение
27.2. ИЗПРАЩА решението по т. 27.1 на административния ръководител на Административен съд – Перник, за сведение и изпълнение.
28. ОТНОСНО: Упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да отправи искане до министъра на регионалното развитие и благоустройството, с копие до министъра на здравеопазването за започване на процедура по безвъзмездното предоставяне на недвижим имот – държавна собственост, находящ се в гр. Банкя, за управление на Висшия съдебен съвет, за нуждите на Националния институт на правосъдието

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на точката, с искане за допълнителна информация от Националния институт на правосъдието, относно състоянието на недвижимия имот и финансовите параметри за нужните строително-монтажни работи за привеждането му в експлоатационна годност, както и мотиви за направеното предложение, предвид провежданата обществена поръчка с предмет: „Проектиране, преустройство и промяна на предназначението на почивна база, находяща се в к.к. „Св. св. Константин и Елена“, гр. Варна в национален учебен център за органите на съдебната власт“.

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

29. ОТНОСНО: Определяне на представители от Висшия съдебен съвет за участие в работна група за извършване на анализ и оценка на изпълнението на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията на Република България 2015 -2020 г. и изготвяне на проект на нова Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията на Република България 2021 – 2027 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ за представители от Висшия съдебен съвет за участие в работна група за извършване на анализ и оценка на изпълнението на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията на Република България 2015 – 2020 г. и изготвяне на проект на нова Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията на Република България 2021 – 2027 г.:
- Даниела Машева - член на Висшия съдебен съвет и основен член на работната група.
- Цветинка Пашкунова - член на Висшия съдебен съвет и резервен член на работната група.
* * * * *
30. ОТНОСНО: Подаване на проектно предложение и формуляр (ведно с всички необходими документи) за кандидатстване по Процедура BG05SFOP001-3.004 чрез директно предоставяне на БФП с наименование „Въвеждане на програмно бюджетиране в органите на съдебната власт“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

30.1. УТВЪРЖДАВА проект на проектно предложение с наименование „Въвеждане на програмно бюджетиране в органите на съдебната власт“.
30.2. ОПРЕДЕЛЯ за ръководител на проект с наименование „Въвеждане на програмно бюджетиране в органите на съдебната власт“ – г-н Боян Магдалинчев, представляващ ВСС и председател на КБФ.
30.3. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да извърши всички необходими действия, свързани с подаването на проектното предложение, включително да подписва всички свързани с това документи пред Управляващия орган на ОПДУ в допустимия срок (01.08.2019г.), както и с право да преупълномощава трети лица.
30.4. УПЪЛНОМОЩАВА комисия „Бюджет и финанси“, в състав не по-малко от четирима нейни членове, в периода, когато не се провеждат заседания на Пленума на Висшия съдебен съвет – от 30.07.2019г. до 11.09.2019г., да взема решения свързани с подаденото проектно предложение с наименование „Въвеждане на програмно бюджетиране в органите на съдебната власт“.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

31. ОТНОСНО: Упълномощаване на Георги Кузманов – член на ВСС и на работната група, сформирана с решение на Пленума на ВСС по Протокол № 13/10.05.2018 г., за сключване на рамков договор за сътрудничество

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на точката за становище от Администрацията на Висшия съдебен съвет, комисия „Управление на собствеността“, комисия „Правни въпроси“ и Агенцията за обществени поръчки.
32. ОТНОСНО: Искане от министъра на правосъдието до Висшия съдебен съвет за актуална информация във връзка с предприетите действия за извършването на независим външен одит на системата за случайно разпределение на дела

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

32.1. Възлага на главния секретар на ВСС да изготви доклад относно въвеждането и експлоатацията на системата за случайно разпределение на делата, ползвана от съдилищата, който да внесе в Пленума на Висшия съдебен съвет, след съгласуване с ресорните комисии – комисия „Бюджет и финанси“, комисия „Правни въпроси“ и комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“.
32.2. Да се извърши одит на системата за случайното разпределение на делата, в изпълнение на решението на Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол № 10/18.04.2019 г., като в последната точка от техническото задание да отпадне изразът „екипът да бъде съставен от експерти, притежаващи изброените сертификати", както и да отпадне т. 5.2. - „изисквания към екипа".

/Закриване на заседанието – 17.15 ч/

ИЗГОТВИЛ:/п/  
Лидия Здравкова
Таня Младенова
Зоя Костова
Невенка Шопска

СЪГЛАСУВАЛ, 
Николай Найденов: 
И.д. главен секретар на ВСС
 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
31.07.2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд