ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 12 септември 2019 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет,
ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

1. Обявяване на датата, часа и мястото за изслушване на кандидата в откритата с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол
№ 16/15.07.2019 г. процедура за избор на главен прокурор на Република България.
* * * *
2. Проект на решение за оптимизиране щатната численост на Окръжна прокуратура - Търговище.
Внася: Прокурорската колегия на ВСС

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

3. Обсъждане на проект на бюджет на съдебната власт за 2020 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2021 г. и 2022 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
* * * *
6. Проект на решение за обявяване на конкурс за назначаване на длъжността „главен секретар на Висшия съдебен съвет”.
Внася: Боян Магдалинчев – представляващ ВСС
7. Проект на решение за командироване на представител на Администрацията на Висшия съдебен съвет за участие в срещата на лицата за контакт на националните съдебни системи, която ще се проведе на 03 октомври 2019 г., в гр.Брюксел, Белгия.
Внася: Боян Магдалинчев – представляващ ВСС
* * * *
8. Проект на решение за определяне на представители за участие в среща по проект „Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX“, финансиран от Европейската комисия по програма „Justice“, която ще се проведе на 25-26.09.2019 г. в гр. Флоренция, Италия.
Внася: Съвет за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ДАНАИЛ КИРИЛОВ

 

Публикуван на:
09 септември 2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд