Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС изпрати заявлението от Методи Лалов за освобождаването му от заеманата длъжност „съдия“ в СРС на Комисията по атестирането и конкурсите за произнасяне

9 септември 2019 година

Съдийската колегия на ВСС изпрати, на основание чл. 38, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, заявлението от Методи Лалов за освобождаването му от заеманата длъжност „съдия“ в Софийски районен съд на Комисията по атестирането и конкурсите за произнасяне. Решението бе подкрепено от осем от членовете на Колегията, „против“ бяха трима.

Неспазената процедура за сезиране на Комисията по атестирането и конкурсите във връзка с депозираното заявление от съдия Лалов, както и писма до Съдийската колегия на ВСС от административния ръководител на СРС, становище и сигнал от Инспектората към ВСС по повод отказ на съдията да се произнесе по искане за изменение на мярката за неотклонение „Задържане под стража“ в по-лека, направено от подсъдим по НОХД № 101007/2019 г. по описа на СРС, НО, 13 състав, станаха повод за дискусия. Изложени бяха съображения и аргументи опорочава ли се процедурата за прекратяване на трудовото правоотношение, ако съответната Комисия по атестирането и конкурсите не се произнесе по искане за освобождаване от заемана магистратска длъжност, както и налице ли са всички формални изисквания на ЗСВ за освобождаването на съдия Методи Лалов в посочения в заявлението му срок – 2 септември. Коментирано бе изпълнени ли са в пълнота разпоредбите на чл. 166, ал. 1 от ЗСВ, според който съдия, прокурор или следовател подава оставка с най-малко едномесечно предизвестие чрез административния ръководител на съответния орган на съдебната власт до съответната колегия на ВСС, като съгласно ал. 2, в срока на предизвестието съдията, прокурорът или следователят е длъжен да изготви всички актове по делата и преписките, които са му разпределени, а нови дела и преписки не му се разпределят.

Методи Лалов депозира заявление за освобождаването му от длъжността „съдия“ в Софийски районен съд на 01.08.2019 г., като поради липса на кворум Съдийската колегия не проведе насрочените две заседания през месец август т. г.

 

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд