КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 28
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 9 СЕПТЕМВРИ
2019 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд
ОТСЪСТВАТ: Атанаска Дишева, Боряна Димитрова, Красимир Шекерджиев
На заседанието присъства Антонина Романова - за главен секретар на Висшия съдебен съвет
Откриване на заседанието – 13,35 ч.

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. ОТНОСНО: Заявление от Методи Орлинов Лалов за освобождаване от заеманата длъжност "съдия" в Софийски районен съд, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Изпраща заявлението на Методи Орлинов Лалов за освобождаване, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, от заеманата длъжност "съдия" в Софийския районен съд на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС, за произнасяне.

/Закриване на заседанието: 14,07 ч./

 

ИЗГОТВИЛ: /п/ 
Зоя Костова
Невенка Шопска

 

СЪГЛАСУВАЛ, 
Антонина Романова
за главен секретар на ВСС
/съгласно Заповед № ВСС-10883/05.09.2019 г./ 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
10.09.2019 г. 

 

 

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд