КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 27
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 30 АВГУСТ 2019 г.

 

За  заседанието на 30 август няма необходимия кворум за провеждане на заседание на Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет, по единствената точка от дневния ред. Поради тази причина няма да се проведе заседание на Съдийска колегия. Разглеждането на точката от дневния ред се отлата за 9 септември от 13, 30 ч.

 

Публикуван на :
10.09.2019 г. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд